Archief
Categorieën

Algemeen nut beogende instellingen (Anbi)

De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking Anbi gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit Kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als Anbi. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Hervormde Kerk van ’s Gravenmoer en haar diaconie.

Deze groepsbeschikking is van kracht tot en met 31 december 2015.

Algemene gegevens.

Naam : Nederlands Hervormde Kerk ’s Gravenmoer.
Adres : Kerkdijk 15
Postcode : 5109 TL
Plaats : ’s Gravenmoer (N.B.)
informatie :  zie onze contactpagina
RSIN/Fiscaalnummer
Kerkrentmeesters : 003765374
Diaconie : 824102022

 

De Ned. Hervormde Kerk van  ’s Gravenmoer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut(Kerkorde) van de PKN staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom woord en sacramenten”( ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Ned. Hervormde Kerk  van ’s Gravenmoer is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de PKN bevat o.a. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht) rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde.

 

 

 

Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begrotingen en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken( ordinantie 11, artikel 3).

 

 

Doelstelling en visie.

De PKN verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij  gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  • De PKN is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  • Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het woord te horen en te verkondigen.
  • Betrokken in Gods toe wending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

 

 

Beleidsplan.

Door onze gemeente is een beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan wordt ingegaan op de organisatie, missie, gemeente zijn, erediensten en pastoraat, catechese en jongerenwerk. Ook de taken en verantwoordelijkheden van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen zijn in het beleidsplan opgenomen. Op deze website vindt u het beleidsplan 2008-2012 van onze gemeente ( wordt een dezer dagen geüpdatet). Het beleidsplan van de PKN kunt u vinden via deze link: http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Beleidsplan-vastgesteld.aspx.

 

 

 

Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van overige medewerkers is geregeld in de “Arbeidsvoorwaarde regeling PKN”. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link; www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/paginas/default.aspx. Leden van de kerkenraad, college van kerkrentmeesters en college van diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

 

Verslag activiteiten.

Op deze website wordt de actuele agenda gepubliceerd. Aankondigingen van bijeenkomsten gespreksgroepen, lezingen, uitnodigingen kunt u hierop vinden. De vele activiteiten worden niet alleen op de website, maar ook via het kerkblad “Voetius ”gepubliceerd. De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van kerkrentmeesters en het College van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af.

 

Verkorte staat van Baten en Lasten met toelichting.

 

begroting realisatie realisatie
2016 2016 2015
Baten
Baten onroerende zaken 8.000 7.199 7.920
Rente baten en dividenden 16.000 15.331 18.224
Bijdrage levend geld 83.900 74.806 74.454
Door te zenden collecten 1.000 1.057 685
Subsidies 5.844 0 0
————— ————— —————
Totaal baten 114.744 98.393 101.283
————— ————— —————
Lasten
Lasten kerkelijke gebouwen 29.850 22.969 22.662
Afschrijvingen 1.500 1.500 1.500
Pastoraat 78.605 72.084 72.772
Lasten kerkdiensten 500 151 400
Verplichtingen/bijdragen 4.750 4.709 4.668
Kosten salarissen 350 300 0
Kosten administratie 2.700 2.988 2.841
Rente en kosten bank 500 496 607
————— ————— —————
Totale lasten 118.755 105.197 105.450
————— ————— —————
Saldo baten en lasten -/-     4.022 -/-    6.805 -/-    4.168
========= ========= =========

Toelichting.

Het grootste deel van de baten wordt verkregen uit vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar via de actie Kerkbalans gevraagd om hun vrijwillige bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente. De opbrengst, rentebaten, wordt verkregen uit het uitstaande kapitaal.( probleem rentes gaan alleen nog maar naar omlaag). Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van predikant traktement en aan salarissen etc. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van kerkdiensten( zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en kerkelijk werk.

 

Diaconie van de Ned. Hervormde Kerk van ’s Gravenmoer.

 

Doelstelling.

Het college van diakenen zijn vrijwilligers die door de kerk zijn aangesteld om mensen te helpen die in nood zijn. Dit kan financiele nood betreffen, maar ook bijvoorbeeld gebrek aan voedsel, tekort aan sociale contacten. Het college helpt mensen die op haar pad komen. Dit doen we zonder onderscheid te maken : alle mensen, kerkelijk en niet-kerkelijk, komen in aanmerking op hulp.

 

Beleidsplan.

Zie algemeen beleidsplan en aanvullingen.

 

Bestuur samenstelling.

De diaconie wordt bestuurd door het College van diakenen. Deze bestaat uit drie personen, voorzitter, secretaris en penningmeester. De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris.

Verkorte staat van Baten en Lasten.

 

begroting beroting realisatie realisatie
2017 2016 2016 2015
Baten
Opbrengsten bezittingen 35.750 39.000 31.666 36.746
Bijdrage Gemeente leden 6.050 6.050 6.417 5.996
————— ————— ————— —————
41.800 45.050 38.083 42.742
————— ————— ————— —————
Lasten
Bestedingen diaconaal werk 25.400 23.500 24.894 31.142
Bestedingen kerkdiensten etc. 349 2.210
Bijdrage andere organisaties 2.500 2.700 2.352 2.391
Lasten diaconale eigendommen 9.200 13.250 10.406 3.867
Lasten beheer en administratie 2.275 2.475 2.034 2.670
————— ————— ————— —————
39.375 41.925 40.035 42.280
————— ————— ————— —————
2.425 3.125 -/- 1.952 462
========= ========= ========= =========

Toelichting.

Bij baten zijn de opbrengsten, rentes en opbrengst grond vermeld bij post 1 en de tweede post zijn collectes en door te sturen collectes.

Bij lasten zijn de posten , de uitgaven in de gemeente, regionaal en in de wereld, post 2 zijn de kosten voor catechese etc , post 3 zijn oa quotum diaconie, post 4 zijn kosten pastorie en post 5 zijn beheerkosten en administratie kosten.