Archief
Categorieën

6. Kerkbeheer

Het college van kerkrentmeesters behartigt de stoffelijke belangen van de kerk. Zoals het beheren en onderhouden van het kerkgebouw, het orgel en verenigingsgebouw ‘De Ark’. Ook draagt zij zorg over het traktement van de predikant en voor de kosten van de erediensten.

Het college van kerkrentmeesters wordt naast de ouderling-kerkrentmeester, dhr. P. van Halteren, gevormd door kerkrentmeester Dhr. J. van Eersel tel. (0162) 31 61 05. Het college wordt bijgestaan door de commissie van advies en beheer.

 

6.1. Financiën

De kerkrentmeesters hebben niet alleen een taak ten aanzien van een juiste besteding van de geldmiddelen, maar ook de werving daarvan. Het grootste gedeelte van de inkomsten bestaat uit bijdragen van gemeenteleden in de vorm van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage, collecten tijdens de erediensten en giften.

 

6.2. Vrijwillige bijdrage

Van ieder doop- en belijdend lid van 18 jaar en ouder, wordt jaarlijks in januari via de actie ‘Kerkbalans’ een vrijwillige bijdrage gevraagd. Op een formulier kunt u aangeven welk bedrag u voor een jaar toezegt en op welke manier u wilt betalen. Het college van kerkrentmeesters heeft een tweetal rekeningen die u terugvind op de contactpagina.

 

6.3. Solidariteitskas

Ieder belijdend lid van de gemeente is per jaar voor de solidariteitskas een bedrag van € 10,- verschuldigd. Dit bedrag wordt door het college van kerkrentmeesters geïnd door middel van een acceptgirokaart. De helft van het verschuldigde bedrag moet door het college worden afgedragen aan de generale financiële raad van de Protestante Kerk Nederland (PKN) in Utrecht. Het restant wordt gebruikt voor het plaatselijke kerkenwerk. Het college van kerkrentmeesters is verplicht om, ook voor de leden die – om wat voor reden dan ook – hun bijdrage niet betalen, een bedrag van € 5,- per lid af te dragen.

6.4. Felicitatiedienst

Wie jarig is ontvangt via één van de dames van de felicitatiedienst een felicitatie(kaart). U krijgt tevens de gelegenheid een bijdrage voor de kerk te geven als uiting van dank aan de Heere God. De opbrengst is bestemd voor kerkelijke doelen.

 

6.5. Bezoekgroep ‘De Waterdroppel’

Deze groep bestaat uit gemeenteleden, die mensen welkom heten in onze gemeente. Hun doelgroep zijn mensen die pas in onze gemeente wonen en eventueel ook kerken. Daarnaast bezoeken ze ook de ouderen en chronische zieken in onze gemeente. Lijkt het u leuk om op deze manier mensen te bezoeken, neem dan contact op met Mw. A. Timmermans-De Roon tel. (0162) 32 22 83.

 

6.6. Kerkblad Voetius

Kerkblad Voetius is een weekblad, waarin het plaatselijk en regionaal gemeentenieuws is opgenomen. Kopij voor het kerkblad kunt u aanleveren bij onze predikant J. Boom. E-mail. j.boom@solcon.nl. Het abonnementsgeld bedraagt € 36,- per jaar. Het contributiebedrag kunt overmaken op het rekeningnummer van de diaconie (zie contactpagina). Mocht u vragen hebben ten aanzien van het abonnement dan kunt u zich wenden tot diaken Dhr. S. Faro.