Archief
Categorieën

Voetius 12 janauri 2018

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag  

 

9.30 uur ds. J. Boom, afscheid ambtsdragers

14.30 uur ds. J. Brouwer, Veen

 

Collecten:

  1. Diaconie (Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond)
    2. Kerk

 

Oppas:

Mw. Van der Giessen, Manon Koenen en Jelle de Roon

 

Orgel:

’s morgens en ‘s middags dhr. R. Timmermans

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Konings, 0162-319644

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.72:11. Midden-/bovenbouw: Ps.84:6a

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 20 voor de kerk. Dank daarvoor. Ontvangen via de bank voor de oudejaarscollecte: € 200 en € 500. Het is met dankbaarheid ontvangen.

De collecten die gehouden zijn in december hebben het volgende opgebracht: voor de kerk € 654,40, onderhoud verwarming € 114,70, instandhouding predikantsplaats € 78,00, oudejaarscollecte € 224,75, diaconie € 357,00, avondmaalscollecte € 181,50 en voor de IZB € 93,40.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

 

Op zaterdag 30 december hebben wij onze gemeenteleden van 70 jaar en ouder bezocht. Op deze dag mochten wij een totaalbedrag aan giften ontvangen van € 278,35. Dit bedrag zal bestemd zijn voor de kerk. Ook hiervoor hartelijk dank aan alle gevers.

De diaconie

 

Diaconie:

Gemeente, de spaaractie van de EMTÉ voor het gratis boodschappenpakket is afgelopen. Wellicht heeft u nog zegels over, deze kunt u nog tot en met zondag 14 januari inleveren. Een volle spaarkaart is natuurlijk ook welkom. U kunt de zegels in de bus op de tafel achter in de kerk inleveren. De door de diaconieën gespaarde pakketten zullen worden geschonken aan de werkgroep Arm in Arm in Dongen. Voor meer informatie over deze werkgroep kunt u terecht op www.arminarmdongen.nl

 

Collectemunten:

Maandag 15 januari tussen 19.00 en 19.30 uur is er muntenverkoop in de consistorie van kerk.

 

Rondom gemeente

 

Zondagsschool:

Na de kerstvakantie is het aankomende zondag weer zondagsschool, van 11.00-11.45. Jullie komen toch ook? Tot dan!

 

(Belijdenis)catechese:

15 januari om 20.00 is er belijdeniscatechese, Hoofdstraat 2. 16 januari om 19.15 uur is de eerste gewone catechese in het nieuwe jaar. Graag zie ik jullie allemaal weer om elkaar te ontmoeten rondom de Bijbel.

 

Clubwerk:

Aankomende vrijdag is er weer een clubavond van club de Regenboog, aanvang 19.00. Tot dan! Ook de oudere clubs komen vrijdag 12 januari weer bij elkaar. Ook op vrijdag 19 januari zie ik een clubavond op de kalender staan voor de twee oudste groepen. Hartelijk welkom!

 

Koffie-inloop:

Op dinsdagmorgen 16 januari tussen 10.00 en 11.30 uur zijn inwoners van ’s Gravenmoer en allen die zich ermee verbonden voelen van harte welkom tijdens de koffie-inloop in de zaal van de CGK aan het dorpsplein.

 

Seniorenmiddag:

Op dinsdag 16 januari aanvang 14.00 uur willen we als senioren de eerste middag in het jaar 2018 bij elkaar komen. We hopen een ieder in gezondheid te mogen begroeten. Deze middag zal dhr. Peter Schipper uit Tiel bij ons te gast zijn. Deze middag staat in het teken van Flipje Tiel, bij u allen bekend van de heerlijke jam. Als u belangstelling heeft en u bent nog niet eerder geweest, alsnog hartelijk welkom. Wij hopen op een leerzame middag. Als u geen vervoer heeft, kunt u bellen met de fam. Gouda, tel. 0162-694832.

 

­

Week van Gebed:

In de week van 21 januari wordt de jaarlijkse Week van Gebed gehouden. Als gezamenlijke kerken komen we dan dagelijks bij elkaar om te bidden voor de wereld, het land, de kerk en het geloofsleven. De indelingen van de week, met tijd en plaats van samenkomen zal binnenkort bekend worden.

 

Winterfair 2017:

We komen nog één keer terug op de Winterfair 2017. In het laatste bericht over de Winterfair 2017 maakten we er melding van dat er nog één (aanvullende) actie liep. Op woensdag 20 december jl. hadden we het slot van de actie, namelijk het ophalen van de bestelde rollades, het kopen van aangeboden artikelen (eieren en mandarijnen), koffiedrinken (met iets lekkers daarbij) met elkaar en het gezellig en onderhoudend samenzijn. Dat was echt bijzonder! Fijne gesprekken en gewoon goede gesprekken met elkaar. De Winterfair 2017 heeft, naast de goede gesprekken en ontmoetingen, geresulteerd in een netto (financieel) resultaat van € 4.300,00! Onze dank gaat daarvoor in de eerste plaats uit aan de Heere, Die allen die hebben meegewerkt daarvoor kracht en wijsheid gaf, maar ook diegenen die zich daarvoor mochten inzetten. Daarnaast dank aan de bedrijven die (om niet) artikelen beschikbaar stelden voor de Winterfair 2017. Afsluitend belijden we: Soli Deo Gloria.

 

PGML vorming & toerusting 1:

Verstaat gij wat gij leest?’ Onder dit motto leest judaïst drs. Bert Zonnenberg met u de Schriften van Israël. De joodse lezing van de schriften is verbonden met een levenswijze, waarbij het niet gaat om weetjes, rationele inzichten en zelfs niet om het begrijpen van de tekst. Het gaat erom, aangesproken te worden en tot antwoord te komen, in het concrete leven  van elke dag, ook op het raakvlak van geloof en samenleving. Wanneer: Dinsdag 16, 23, 30 januari en 6, 13 februari, 20.00 uur. Waar: ’t Anker, Ambrosiusweg 25, Waalwijk. Contactpersoon: Dick Fennema, Fennema-kuijper@hetnet.nl, tel. 0416-340303

 

PGML vorming & toerusting 2:

Seminar geloofsopvoeding. Hoe doe je dat, als ouder met je kinderen over God praten? Hoe voed je hen op met het geloof? Hoe geef je daar vorm aan? Op welke leeftijd kan ik hiermee beginnen en wat kan ik mijn kinderen op welke leeftijd leren?

Op deze vragen gaan we in tijdens het seminar Geloofsopvoeding. Je krijgt informatie over de geloofsontwikkeling en de geloofsopvoeding van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Er worden praktische voorbeelden gegeven waar je thuis direct mee aan de slag kunt. Ook is er gedurende de avond gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders, door met elkaar in kleine groepjes in gesprek te gaan aan de hand van stellingen. Er is een boekentafel met inspirerende boeken rondom de geloofsopvoeding van kinderen. Kortom: een inspirerende, opbouwende én gezellige avond waarin je investeert in jouw gezin! Het seminar wordt gegeven door ontwikkelingspsychologe, Imke Wijnhorst. Wij hopen je te mogen begroeten. Wanneer: Woensdag 17 januari, 19.30 uur. Waar: Hervormd Jeugdcentrum, Kerkstraat 28, Sprang-Capelle. Contactpersoon: Sander Kerstens, s.l.kerstens@hervormd-sprang.nl, tel.06-23459475.

 

Tenslotte

 

Zondagmorgen hopen we afscheid te nemen van de broeders Konings en Van Loon. Na langere of kortere tijd dienstbaar te zijn geweest, treden zij terug. In de kerkenraadsvergadering van deze week besteden we daar aandacht aan; we doen dat ook in het midden van de gemeente die onze broeders met de hun geschonken gaven hebben gediend. Wij willen daarbij vooral de Heere danken voor alles wat onze broeders mochten geven en wat we als gemeente in hen mochten ontvangen. Vooral denken we dan ook aan het jeugdwerk, waarin veel is geïnvesteerd. Met het vertrek van de broeders ontstaan twee lege plaatsen in de kerkenraad (en zoals iedereen weet, zijn nog meer broeders aftredend in de loop van dit jaar). Laat het ons allen een zorg zijn dat deze plaatsen weer worden opgevuld, want alleen dan kan het jeugdwerk en het bezoekwerk ook richting de toekomst doorgaan. Laat dit een zaak van gebed zijn en laat de mannelijke belijdende lidmaten hun verantwoordelijkheid verstaan. De kerkenraad heeft hen allemaal persoonlijk benaderd om in gesprek te gaan op dinsdag 30 januari om 20.15 in De Ark.

 

Groet

Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. J. Boom