Komt u ook?
Archief
Categorieën

Voetius 18 mei 2018

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 20 mei, Eerste Pinksterdag

 

9.30 uur ds. J. Boom, belijdenis- en doopdienst

18.30 uur ds. J. Wolters, Almkerk

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk
  3. GZB-Pinksterzendingscollecte (zie hieronder)

 

Oppas:

Mw. Van der Giessen, Jelle de Roon en Janneke de Jong

 

Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn, ’s avonds dhr. G.J. Netten

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps. 143:10
Midden-/bovenbouw: Ps. 119:86

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 20 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor. Ook dank aan iedereen die iets gegeven heeft aan de bezorgers van de felicitatiedienst. In de periode januari t/m april heeft de felicitatiecommissie € 434 opgehaald. De collecten die gehouden zijn in april hebben het volgende opgebracht: voor de kerk € 571,60, diaconie € 308,35, instandhouding predikantsplaats € 105,95, jeugdwerk € 106,05, pioniersplek de Groote Wielen te Rosmalen € 102,97, IZB € 79,10.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

 

GZB Pinksterzendingscollecte:

Geef verslaafden in Mexico nieuwe hoop. Mexico, het land van de taco’s en sombrero’s. Naast deze leuke karaktereigenschappen tekenen drugs en geweld helaas ook het land. Velen komen al jong in aanraking met drugs. Op straat, via vrienden of om het harde leven te vergeten. Het leven wordt hierdoor niet makkelijker, integendeel. Om die reden heeft een kerk in Mexico Centro Shalom opgericht. Ze heeft haar armen uitgestrekt naar de mensen die overal tussen vallen. Centro Shalom is een uitzondering op de vele afkickcentra die het land rijk is. In tegenstelling tot andere centra, richt Centro Shalom zich niet alleen op het afkicken, maar ook op de persoon, de familie en God. Mensen die al jaren verslaafd zijn en meerdere malen geprobeerd hebben af te kicken, slagen daar bij Centro Shalom wel in. Naast het afkicken leren de verslaafden over hun verleden te praten, te vergeven en weer op een toekomst te hopen. Deze mensen zijn ook gezien door God en ook zij verdienen een tweede kans! De GZB steunt Centro Shalom in Mexico. Uw gebed en financiële steun zijn daarbij onmisbaar. De collecte aan de uitgang op eerste pinksterdag zal hiervoor bestemd zijn. Van harte wordt deze collecte bij u aanbevolen. De diaconie

 

 

Dienst op maandag 21 mei, Tweede Pinksterdag

 

9.30 uur ds. J. Boom, dienst van gebed om geestelijke herleving

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk

 

Oppas:

Christianne de Roon, Leanne Boom en Annette Timmermans

 

Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen

 

Kerkauto:

’s morgens dhr. W. Timmermans, 0162-318731

 

 

Rondom gemeente

 

Seniorenmiddag:

Op  dinsdagmiddag 22 mei willen we het seizoen als senioren afsluiten met een etentje. U wordt verwacht om 17.30 uur bij het Trefpunt in ’s Gravenmoer. De kosten voor deze maaltijd zijn € 17,50  inclusief. Voor vervoer kunt u bellen naar Jaap Verduijn, 0162-321613 en Ad Colijn, 06-18422988. Wilt u ook van deze gezellige maaltijd genieten, dan bent u hartelijk welkom. Zou u zich dan bij de genoemde broeders willen aanmelden?

Wij hopen u allen in goede gezondheid te mogen begroeten.

 

Spreekuur:

Donderdag 24 mei is er weer spreekuur in De Geubel, tussen 13.00 – 15.00 uur. Meer informatie vindt u in het Weekblad Dongen.

 

Zangavond:

Houdt u en jij van zingen? Of luister je liever? Kom dan op zaterdagavond 23 juni naar de Hervormde Kerk in ’s Gravenmoer. Dan willen we met elkaar christelijke liederen zingen tot eer van onze God. Iedereen in ’s Gravenmoer en omgeving is van harte welkom. Medewerking – zowel organisatorisch als muzikaal – wordt verleend door diverse mensen uit (de kerken in) ’s Gravenmoer. De avond begint om 19:30 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken in de Ark.

 

Tenslotte

 

Pinksteren:

Het feest van Gods Geest. De Heilige Geest is uitgestort. Mensen raakten vol van de Heere Jezus Christus en Zijn kracht. Dat gebeurt nog steeds, overal ter wereld. De Heere Jezus heeft gezegd: Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal veroordeeld worden. Het mag ons dankbaar stemmen dat Manon Koenen, Heggewikke 2, 5161 XT Sprang-Capelle, zondagmorgen belijdenis van het geloof wil afleggen en daarbij ook het teken van de Heilige Doop zal ontvangen. Wij mogen daar iets in zien van Gods trouw en genade. Als gemeente mogen wij bidden dat onze God een goed werk in haar begonnen heeft, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus (Fil.1). Wij wensen Manon samen met allen die haar lief zijn een rijk gezegende zondag toe.

 

In overleg met de kerkenraad is besloten om op Tweede Pinksterdag een ‘Dienst van gebed om geestelijke herleving’ te houden. Wij gaan God bidden dat Hij ‘een nieuw Pinksteren’ zal geven. Geestelijke herleving of opwekking wil zeggen dat de Heilige Geest krachtig werkt onder de mensen, hen wakker schudt, hen leert zoeken naar God, hen vervult met de liefde van Jezus. Als er iets nodig is in deze tijd, dan wel dit. Wij beseffen dat wij het niet redden met onze inspanningen, met onze kerk, met wat wij organiseren… alleen Gód kan een ommekeer geven, een nieuw zoeken naar Hem, een opleving van het geestelijk leven! Maar als wij geloven dat God dat kan, dan moeten wij daar volop voor bidden en het van Hem verwachten. Wie God liefheeft, verlangt toch ook naar méér van Hem, in ons leven, onze gemeente, onze maatschappij? Kom daarom meebidden en luisteren naar wat Gods Woord zegt over het werk van de Heilige Geest.

 

Groet

 

Een gezegend Pinksterfeest gewenst. Een hartelijke groet van mijn vrouw Marry, Marline, Leanne, Nina en uw ds. J. Boom