Archief
Categorieën

Voetius 27 oktober 2017

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 29 oktober 2017

9.30 uur ds. A.C. Kortleve, Veenendaal

14.30 uur ds. G.J. Wolters, Almkerk

 

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk

 

Oppas:

Marloes Timmermans, Annelotte en Marline

 

Orgel:

’s morgens en ’s middags dhr. G.J. Netten

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.6:9a. Midden-/bovenbouw: Ps.146:1a

 

 

Diensten op woensdag 1 november 2017

 

14.30 uur ds. Ester, ds. Boom, mw. De Bruin, kinderdienst in de Chr. Ger. Kerk

19.30 uur ds. J. Boom, dankstond

 

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Dankdagcollecte

 

Orgel:

’s avonds dhr. A. Colijn

 

Kerkauto:

’s middags fam. Boom, 0162-312264, ‘s avonds dhr. J. Verduijn, 0162-321613

 

 

Diensten op zondag 5 november 2017

 

9.30 uur prop. C. Hendriks, Ede

14.30 uur ds. S.A. Doolaard, Krabbendijke

 

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. GZB najaarszendingscollecte

 

Oppas:

Mw. Van der Giessen, Jelle en Leanne

 

Orgel:

’s morgens en ’s middags dhr. R. Timmermans

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. T. de Roon, 0162-323179

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.6:9. Midden-/bovenbouw: Ps.146:1

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Hartelijk dank daarvoor.

 

Solidariteitskas:

Gemeente, in de komende weken ontvangt u een enveloppe met daarin de acceptgirokaart voor de jaarlijkse bijdrage aan de Solidariteitskas. Van de 10 euro die hierop vermeld staat, gaat de helft naar onze eigen gemeente en de andere helft wordt gebruikt voor gemeentes van de PKN die hulp nodig hebben. Wilt u dit bedrag overmaken op onze rekening. Hartelijk dank voor uw medewerking.

De Kerkrentmeesters.

 

Rondom gemeente

 

(Belijdenis)catechese:

Maandag a.s. om 20.00 is er belijdeniscatechese. De gewone catechese op dinsdag vervalt, vanwege de dankdag op woensdag 1 november. Graag zien we jullie allemaal in de kerk op de dankdagmiddag of -avond.

 

Kinderdankdagdienst:

Op woensdag 1 november is het Dankdag. De kerken in ’s Gravenmoer heten weer alle kinderen, samen met vriendjes, vriendinnetjes, ouder, grootouders, maar ook andere gemeenteleden welkom tijdens de kinderdienst, die gehouden wordt in de Chr. Ger. Kerk, aanvang 14.30 uur. Het thema van de dienst is: ‘Blij verrast!’

 

Najaarsconcert:

Op zaterdag 4 november 2017 is in de Ned. Herv. kerk te ’s Gravenmoer het najaarsconcert van de Chr. Gem. Zangvereniging  ‘Excelsior’ uit ’s Gravenmoer o.l.v. mevr. Corry Hakkert. Verder werkt mee Chr. Gem. Zangvereniging ‘Excelsior’ uit Sprang-Capelle o.l.v. dhr. Henny Blom. De aanvang van het concert is 19.30 uur (kerk open vanaf  19.00  uur). De toegang is gratis (er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten).

 

Kerkenraad:

Op woensdag 8 november vergadert de kerkenraad. Opnieuw zal het onderwerp ‘ambtsdragersvacatures’ worden besproken. Wilt u aan het werk van de kerkenraad in uw gebeden denken?

 

 

Tenslotte

 

Dit kerkblad is voor twee weken, want aanstaande woensdag is het Dankdag voor gewas en arbeid. Er is veel om God voor te danken. Als Hij met ons zou omgaan zoals wij dat vaak met Hem doen, dan hadden wij niet zoveel goeds gekregen. Maar Hij is goed en trouw. We mogen gerust een uur afzonderen om Hem daarvoor te danken. Dit jaar valt de dankdag een dag na de Hervormingsdag: de dag waarop we het begin van de Reformatie gedenken. Dat is dit jaar extra bijzonder, omdat het 500 jaar geleden is dat Luther zijn protest tegen de wantoestanden in de Rooms-Katholieke Kerk openbaar maakte. Vanaf 1517 is er een beweging op gang gekomen waarin het ging om het geloof in het Woord van God en de gehoorzaamheid aan Gods Woord. Het Woord kwam beschikbaar in de volkstaal, waardoor het voor iedereen te lezen was. Dat mag tot op de dag van vandaag zo zijn. Op dankdag 2017 willen we de Heere dan ook in het bijzonder danken voor Zijn Woord. Sola Scriptura (alleen door het Woord)!

 

Groet

Ook namens mijn vrouw en dochters een hartelijke groet.

 

Ds. J. Boom