Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 3 april (6e lijdenszondag)

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur ds. H.L. Versluis, Wageningen


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voorafgaand aan de preek naar de zondagsschool. Leiding: Marloes Timmermans


Orgel:

‘s morgens dhr. Robert Timmermans en ’s middags dhr. Ad Colijn


Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 0162-323179


Oppas:

Therese Timmermans en Nina Boom


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.22:16a, middenbouw: Ps.51:4a


Collecten:

De extra collecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Ook mag u uw gaven geven voor de diaconie en de kerk. Als u in de dienst aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de collectezakken die achter in de kerk op het kastje hangen. Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks


Catechese:

Maandag 4 april om 19.45 is er weer huwelijkscatechese, op dinsdag 5 april de laatste gewone catechisatie van dit seizoen, om 19.00 uur in De Ark, en op donderdag 7 april gaat de belijdeniscatechese verder om 9.30 in de pastorie en daar sluiten we het seizoen van de basiscatechese af om 18.30 uur. Ik zie ernaar uit jullie allemaal te ontmoeten!


Bezoekwerk:

De bezoekdames van De Waterdroppel overleggen met het consistorie (ouderling en predikant) over het bezoekwerk op dinsdag 5 april om 20.00 uur in De Ark.


Bijbelkring:

De volgende bijbelbijbelkring zal niet gehouden worden in de laatste week van april, maar op donderdag 12 mei.


Paasontbijt & jeugddienst:

Hierbij een herinnering aan het paasontbijt en de jeugddienst op Tweede Paasdag, 18 april 2022 Iedereen uit de gemeente kan zich voor het ontbijt inschrijven. Dit kan op verschillende manieren:

· Stuur ons een mail: paasteam.sgravenmoer@hotmail.com

· via telefoon: 06-34877666

· of op de inschrijflijst achter in de kerk

Voor het ontbijt zal een vrijwillige bijdrage van €3,- per persoon worden gevraagd. U kunt zich inschrijven t/m zondag 3 april 2022.

Groetjes van het paasteam – Tim, Bregje, Annelotte, Jennifer en Rebecca

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Rebecca Timmermans: paasteam.sgravenmoer@hotmail.com


Tenslotte

Zondag beleven wij alweer de zesde lijdenszondag. Wij willen in de morgendienst verder lezen in het Lukasevangelie. We ontmoeten de Heiland die gaat lijden en sterven vanwege de schuld van de mensen. Afgelopen tijd werden wij erop gewezen dat Jezus’ weg van leven en lijden gekenmerkt wordt door vurige liefde (Luk.9:51-56), ontheemd-zijn (Luk.9:57-62), blijdschap (Luk.10:1-24), geduld (Luk.13:1-9) en bewogenheid (Luk.13:31-35). Zondag voegen we daaraan toe: Zijn onbaatzuchtigheid. Daarbij is het goed om te bedenken: zoals Hij was, zo wil Hij ons maken. Zijn volgelingen mogen Zijn beeld vertonen in hun leven.

Het is verheugend om te horen dat een groep vrouwen uit de gemeente de handen ineenslaat en dagelijks zorgt dat iemand die dat nodig heeft, voorzien wordt van een warme maaltijd. Wat is zoiets mooi om uitdrukking te geven aan het geloof dat we één gezin zijn van de Vader in de hemelen.

Inmiddels is onze verhuisdatum gepland op dinsdag 26 april. De voorbereidingen zijn in volle gang en van alle kanten schieten mensen te hulp. Dat waarderen we heel erg.

Aanstaande vrijdag hoopt Nina 16 jaar te worden. Een hartelijke groet van haar, haar zussen, haar moeder en van

uw ds. J. Boom