Bidddag

Voor wie?
Voor iedereen!
Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.
Kom je ook ?
We gaan met elkaar zingen en naar een verhaal luisteren.
Natuurlijk gaan we ook bidden met elkaar.

“Wat vraag jij?”
Welkom kinderen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s

Op woensdagmiddag 13 maart Kerkebosdreef 2
De deur van de kerk staat om 14.00 uur open
De dienst begint om 14.30 uur.
Van harte welkom!

Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 3 februari

9.30 uurds. J.B. Kamp, Heteren

14.30 uur ds. J. Boom, themadienst ‘Wat U wilt’ (3e bede)

Collecten:

1. Diaconie

2. Kerk

3. Project 1027 (werelddiaconaat, zie hieronder)

Oppas:

Mw. Van der Giessen, Amira Jenje, Gerjanne Zwart

Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ‘s middags dhr. G.J. Netten

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Verduijn, 0162-321613

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.21:13a. Midden-/bovenbouw: Ps.103:1a

Collecte werelddiaconaat:

Nepal hoort bij de armste landen ter wereld. Armoedeziekten zoals lepra komen veelvuldig voor. Hulp vanuit de overheid is er nauwelijks. Leprapatiënten krijgen bovendien te maken met discriminatie en uitsluiting. In West-Nepal staat een christelijke leprakliniek, waar patiënten worden onderzocht, behandeld of opgenomen én ook worden geholpen hun leven weer op te pakken. Project 1027 stelt met uw hulp geld beschikbaar voor: – speciale schoenen, krukken en andere hulpmiddelen – diagnose, testen, medicatie en behandeling in klinieken – opnamekosten in de kliniek – (ex)patiënten die een eigen bedrijfje beginnen of vaktraining volgen. Meer dan 30 jaar geleden werd bij Sita Gurung, van oorsprong boeddhist, lepra vastgesteld. Ze werd verstoten door haar dorpsgenoten en familie: ‘Slaap jij maar in de stal.’ Na een operatie in de christelijke kliniek knapte ze op. Ze ervoer de liefde van Christus en kwam tot geloof. Ze is nu pastoraal medewerker in de kliniek en bemoedigt en troost ‘haar’ patiënten. ‘Lepra verandert je lichaam, maar God verandert je hart’, zegt Sita. Geef aan de extra collecte a.s. zondag aan de uitgang van de kerk. Deze collecte is specifiek bestemd voor dit doel van project 1027. Van harte aanbevolen! De diaconie

Werk mee! Het mag!

U heeft gemerkt dat actie Kerkbalans inmiddels van start gegaan. Het landelijke thema voor de actie is ‘Geef voor je Kerk’. Als plaatselijk thema is dit jaar gekozen voor ‘Werk mee! Het mag!’. De vrijwilligers in de gemeente hebben inmiddels de enveloppen met informatie bezorgd. Anderen hebben die per post ontvangen. De antwoordenveloppen met toezeggingen halen zij tussen 4 februari en 18 februari aanstaande op. Zij brengen hiermee het jaarthema ‘Met hart en ziel’ tot uitdrukking. Gemeenteleden wilt u hieraan meewerken en ervoor zorgen dat de antwoordenveloppe met het antwoordformulier klaar staan. Stel de vrijwilligers niet teleur! Gemeenteleden buiten ’s Gravenmoer kunnen de antwoordformulieren per post retour zenden of in de doos op de stenen tafel achter in de kerk doen. Gemeente nogmaals een hartelijke en tegelijk indringende oproep aan u allen, geef invulling aan het plaatselijk thema van de actie kerkbalans, ‘Werk mee! Het mag’ en doe dat “Met hart en ziel’. Geef daarom, naar vermogen, uw bijdrage aan de actie Kerkbalans.

Spaarhuisjes:

Wilt u ervoor zorgen dat de spaarhuisjes klaar staan zodat die gemakkelijk en snel omgewisseld kunnen worden door de vrijwilligers van de actie Kerkbalans! Bij voorbaat dank daarvoor! En natuurlijk ook dank voor het sparen! Én de actie met de spaarhuisjes loopt gewoon door! College van kerkrentmeesters

Rondom gemeente

Vacatures:

Na de bevestiging en het afscheid van broeders afgelopen zondag, bestaan er nog drie vacatures in de kerkenraad: voor ouderling, diaken en ouderling-kerkrentmeester. De kerkenraad verzoekt de gemeente dan ook namen in te dienen van broeders die de gemeente kunnen dienen in het ambt. Geeft u a.u.b. bij de namen aan voor welk ambt u deze aandraagt. Uw ondertekende brieven kunt u sturen naar onze scriba, dhr. P. van Halteren, Giraffestraat 4, 4817 BV Breda, of afgeven bij de pastorie. U kunt dit doen tot 9 februari a.s.

(Belijdenis)catechese:

Op maandag 4 februari is er belijdeniscatechese om 20.00 uur (pastorie); op dinsdag 5 februari is de jeugd welkom op de catechisatie om 19.00 uur (de Ark).

Bijbelkring:

De bijbelkring komt samen op donderdag 7 februari (!) om 19.30 uur in De Ark. De vorige keer onderzochten wij hoe de vrienden Job aanspraken en hoe Job antwoord gaf. Deze keer vragen wij: Hoe komt in Jobs woorden de Heere God ter sprake? Ofwel: Jobs houding tegenover God. Ter voorbereiding kunt u Job 9 en Job 19 lezen. Van harte welkom, vooral als u/je nog niet eerder bent geweest. De bijbelkring kan versterking gebruiken!

Bestuur/beleid:

Zowel plaatselijk als bovenplaatselijk mogen mensen leiden geven aan het kerkelijk leven. Maandag a.s. komt het moderamen van de kerkenraad bijeen om de kerkenraadsvergadering voor te bereiden. Woensdag is er de eerste vergadering van de nieuwe classis Noord-Brabant-Limburg (inclusief de Waalse Kerk in Nederland). Deze vergadering wordt gehouden in de Bethelkerk te Weert. In de nieuwe structuur van de Protestantse Kerk zijn we onderdeel geworden van het grotere verband van deze zuidelijke classis. Het is onze roeping om ook hierin onze verantwoordelijkheid te nemen en onze stem te laten horen. De classis Noord-Brabant-Limburg werkt in een gebied waarin de ontkerkelijking zeer hard heeft toegeslagen. Het zuiden is zendingsgebied; op veel plaatsen moet de kerk eigenlijk opnieuw beginnen. Laten wij bidden dat de nieuwe classis daarbij door de krachtige werking van Gods Heilige Geest van betekenis mag zijn.

Groet

Ook namens vrouw en kinderen een hartelijke groet!

ds. J. Boom