Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 3 maart

9.30 uurds. J. Boom, bediening Heilig Avondmaal

14.30 uur ds. J. Boom, dankzegging Heilig Avondmaal

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Heilig Avondmaalscollecte, ook in de zuil (zie hieronder)

Oppas:

Therese Timmermans, Liz van Dongen, Marloes Timmermans

Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ‘s middags dhr. G.J. Netten

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Verduijn, 0162-321613

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.105:5a. Midden-/bovenbouw: Ps.62:4a

Verantwoording:

.

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 20 en € 50 voor de instandhouding van de pred.plaats. Hartelijk dank.

Avondmaalscollecte:

De Avondmaalcollecte heeft al jaren een bijzondere bestemming. De afgelopen jaren hebben we diverse projecten van de GZB kunnen steunen met de opbrengst van deze collecten. Ook dit jaar heeft de diaconie besloten een project van de GZB te steunen. Deze keer hebben we de voedselhulp aan Jemen gekozen. In de media horen we er niet veel meer over maar dat wil niet zeggen dat de crisis voorbij is. In Jemen vindt op dit moment de grootste humanitaire crisis ter wereld plaats. Door het aanhoudende conflict wordt het land geteisterd door armoede en geweld. Ruim 75% van de bevolking heeft voedselhulp nodig. Veel mensen zijn ondervoed en elke dag sterven er veel kinderen door gebrek aan eten. Wij willen u dan ook niet alleen vragen om dit project door middel van de collecten te steunen maar vooral ook door gebed. De diaconie

Rondom gemeente

(Belijdenis)catechese:

De vakantie komt eraan. Daarom is er op dinsdag geen catechisatie. Ook op dinsdag 12 maart is er geen catechese vanwege de biddag op woensdag 13 maart. Op maandagavond is er wel belijdeniscatechese, om 20.00 uur in de pastorie.

Vrouwenvereniging Lydia:

Woensdag 6 maart  hopen  we om 19.30 uur   bij elkaar te komen. Deze avond willen we stilstaan bij  Lukas 1:57-75: Johannes is zijn naam! Wilt u het juli/augustusnummer van De Hervormde Vrouw meenemen?

Ambtsdragers:

Met dankbaarheid mochten we vernemen dat dhr. J. de Brouwer, Roestenbergstraat 21, 5171 JA Kaatsheuvel, zijn benoeming tot diaken heeft aanvaard. Laten we Gods wonderlijke leiding zien in de weg die Hij hierin heeft gewezen.

Dhr. J.C.A. van Eersel, Wielstraat 20, 5109 TK ‘s Gravenmoer kon zijn verkiezing tot ouderling-kerkrentmeester niet aanvaarden. Dat God vrede zal geven op deze beslissing, die voor Zijn aangezicht genomen werd.

Eventuele bezwaren tegen de bevestiging van br. De Brouwer dienen schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend uiterlijk zaterdag 9 maart 2019 te worden ingediend bij de scriba.

Biddag 2019:

Woensdag 13 maart is de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. We maken u en jullie er alvast op attent dat in de middag een kinder-kerkdienst wordt gehouden, deze keer met het thema ‘Wat vraag jij?’. Iedereen wordt daarvoor van harte uitgenodigd, kinderen, ouders, vriendjes en vriendinnetjes, grootouders met kleinkinderen enz. De kinderdienst begint om 14.30 uur in de Chr. Ger. Kerk aan de Kerkebosdreef.

Tenslotte

Johannes Calvijn (1509–1564) over de viering van het Heilig Avondmaal:

Laten wij, vrij van alle huichelarij en geveinsdheid, onze hoop stellen op de verlossing van Jezus Christus, en begeren te leven naar het richtsnoer van het Evangelie. Ik zeg met opzet: zonder huichelarij, omdat er velen zijn, die zichzelf met loze vleierijen bedriegen. Zij beelden zich in dat het genoeg is als zij hun gebreken veroordelen, ook al blijven zij ze voortdurend koesteren; of zij laten ze voor een tijd varen, om er daarna des te onstuimiger weer bij terug te komen. Maar het ware berouw is sterk en vast; daarom doet het ons niet maar voor een dag of voor een week, maar zonder ophouden en eindeloos strijden tegen het verkeerde dat in ons is.

Wanneer wij dus in ons een sterke haat tegen alle gebreken vinden, die voortvloeit uit de vreze van God, en een verlangen om heilig te leven en onze Heere te behagen, dan zijn wij waardig om deel te hebben aan het avondmaal, ondanks de overblijfselen van zwakheid, die wij in ons vlees omdragen. Ja, wat méér zegt: wanneer wij niet zwak waren, met ongeloof behept en onvolkomen van levenswandel, zou het sacrament ons nergens toe dienen, en was zijn instelling overbodig geweest. Maar nu is het een geneesmiddel dat God geeft om onze zwakheid te hulp te komen, ons geloof te versterken, onze liefde te laten groeien, en ons te helpen in de heiliging van het leven; dus moeten wij het des te meer gebruiken, naarmate wij gevoelen dat de last van onze kwaal ons drukt. Nooit moet iets ons ervan afhouden. Want als wij beweren dat wij niet het avondmaal vieren omdat wij nog tekortschieten in geloof en in reinheid van leven, dan is dat zoals wanneer iemand zich verontschuldigde dat hij geen medicijn gebruikt omdat hij nog ziek is. Ziedaar dus hoe de zwakheid van geloof, die wij in ons hart gevoelen, en de onvolkomenheden, die er in ons leven zijn, ons juist moesten vermanen toch aan het avondmaal te komen, omdat het een eenvoudig geneesmiddel is om dat te verbeteren. Als wij maar niet komen zonder geloof en berouw. Het eerste – het geloof – is verborgen in het binnenste van het hart; het tweede openbaart zich in de werken, zodat het in  enige mate in ons leven moet uitkomen.

Groet

Een gezegende zondag toegebeden. Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,

ds. J. Boom