Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 3 oktober (Israëlzondag)

9.30 uur ds. A.W.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg

14.30 uur ds. J. Boom


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Marloes Timmermans


Orgel:

‘s morgens

dhr. G.J. Netten en ’s middags dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Therese Timmermans en Nina Boom


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.105:5a en midden-/bovenbouw: Ps.146:1a


Collecten:

Op de Israëlzondag is de extra collecte bestemd voor Messiasbelijdende Joden. We ondersteunen kleine gemeenten die bestaan uit mensen van Joodse afkomst die tot geloof in de Heere Jezus Christus zijn gekomen. Van harte aanbevolen.

Verder mag u uw gaven geven voor de diaconie en de kerk. Als u in de dienst aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks


Catechisatie:

Op dinsdag 5 oktober starten we weer met de serie ‘Wegwijs in het christelijk geloof’. Wat geloven wij? En waarom? Wat betekenen de woorden die wij lezen in de Bijbel? Catechese is bedoeld om daarmee bezig te zijn.


Basiscatechese:

Dit seizoen starten we met de zogenaamde basiscatechese. Het is bedoeld voor de kinderen die te oud worden voor de zondagsschool en te jong zijn voor de catechisatie. Zie het als een overgangstijd, waarin geoefend wordt met een doordeweeks moment rond het Woord van God. Meer dan ooit hebben de jongeren nodig dat zij toegerust worden om als christen in deze wereld te leven. Wij hopen dat deze vorm van geloofsonderwijs onder Gods zegen daaraan mag meehelpen. Dankbaar zijn we dat Marion van Dongen bereid is om samen met de predikant de basiscatechese te verzorgen. Hartelijk welkom jullie op donderdagavond 7 oktober bij Marion thuis.


Kerkenraad:

Aanstaande week komt het moderamen weer bijeen om de kerkenraadsvergadering van woensdag 13 oktober voor te bereiden. Laat het werk van de kerkenraad een plaats hebben in uw gebeden.


Tenslotte

‘Geef elkaar de ruimte’. Dat is het advies van de Protestantse Kerk in Nederland aan alle gemeenten, nadat de regering de 1,5 meter maatregelen heeft afgeschaft. Geef elkaar de ruimte. Een mooi advies, zeker als je gezegend bent met een kerkgebouw waarin zoveel ruimte is. Je hoeft niet meer thuis te blijven, want ook met een beetje ruimte ertussen kan iedereen erbij. En dat stukje ruimte tussen de één en de ander is niet verkeerd. We blijven voorzichtig. Jezelf vooraf opgeven is niet meer verplicht. En de basisregels over hygiëne blijven; we weten inmiddels niet beter.

‘Geef elkaar de ruimte’ is ook een geestelijk advies. Het betekent: de één mag over coronazaken wat anders denken dan de ander. En intussen zijn we verbonden in de ene Heere, één geloof, één doop, één God en Vader (Efeze 4). Als daar de verbinding ligt, kunnen we veel verscheidenheid aan.

Een hartelijke groet van Marry, onze dochters en

uw ds. J. Boom