Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 13 januari

9.30 uurds. J. Boom

14.30 uur ds. E. van der Poel, Schoonrewoerd

Collecten:

1. Diaconie (HGJB, zie hieronder)
2. Kerk

Oppas:

Janneke Kruijf, Therese Timmermans, Leanne Boom

Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s middags dhr. C. van Veen

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. T. de Roon, 0162-323179

Psalmen leren:

Onderbouw: Gez.4:1. Midden-/bovenbouw: Ps.81:12

Verantwoording:

De collecten die gehouden zijn in december hebben het volgende opgebracht: voor de kerk € 678,42, onderhoud verwarming € 99,65, instandhouding predikantsplaats € 134,70, oudejaarscollecte € 189,00, diaconie € 469,38, IZB € 106,85, avondmaalscollecte € 166,10 en tijdens het rondbrengen van de dagboekjes op 22 december mochten we € 250,00 aan giften ontvangen voor de kerk. Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Diaconiecollecte:

Zondag 13 januari willen we de diaconiecollecte die tijdens de dienst gehouden wordt, bestemmen voor de HGJB (Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond). De HGJB wil jongeren toerusten om als christen voor Gods aangezicht te leven. Dit betekent dat zij jongeren in beweging willen zetten om Jezus te (gaan) volgen en dat ze hen willen leren hoe zij dit in het dagelijkse leven handen en voeten kunnen geven. Daarom richt de HGJB zich op jongeren, of nauwkeuriger geformuleerd: op jongeren in de gemeente. Ook de jongeren/kinderen in onze gemeente maken gebruik van materialen van de HGJB. De christelijke gemeente is dé plek waar jongeren God mogen leren kennen als de God van het verbond. Steunt u de HGJB mee? Van harte bevelen wij de diaconie collecte van a.s. zondag bij u aan. De diaconie

Collectemunten:

Op maandag 14 januari kunt u terecht in de consistorie om collectemunten aan te schaffen. Tijd: van 19.00 – 19.30 uur.

Felicitatiedienst (1):

Op maandag 14 januari komen we bij elkaar om het geld dat door de felicitatiecommissie is opgehaald te tellen. Tijdstip: 19:00 uur.

Felicitatiedienst (2):

Vanwege het beëindigen van het werk voor de felicitatiedienst door mw. Van Pelt zijn wij op zoek naar iemand die haar wijk (Hoofdstraat, Wilhelminalaan en ‘s Gravenhove) per direct kan overnemen. Als u/jij daartoe bereid bent, neem dan even contact op met dhr. Hans Boer, Prinsenstraat 4, tel. 06-47935615.

Rondom gemeente

Verkiezing ambtsdragers:

Dankbaar mogen we vermelden dat br. W. Timmermans en br. S. Faro hun benoeming tot ouderling en diaken mochten aanvaarden. Het is een grote zegen wanneer de Heere het verlangen geeft om in Zijn dienst te werken. Ook al beseffen juist ambtsdragers dat zíj niet bij machte zijn Gods Koninkrijk te bouwen, God heeft beloofd door de gebrekkige dienst van mensen Zijn werk te doen. De  bevestiging van ambtsdragers (en het afscheid van br. R. Timmermans) zal plaatsvinden op zondag 27 januari in de morgendienst. Dhr. A. Rosenbrand had geen vrijmoedigheid om zijn verkiezing te aanvaarden. Wij bidden om vrede over het genomen besluit. Gods weg is wijs en goed, ook als wij die niet begrijpen.

Zondagsschool/club:

De zondagsschool zal weer beginnen op 13 januari 2018 om 11.00 uur. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn dan van harte welkom in de Ark. En vanaf 5 jaar ben je ook van harte welkom op club de Regenboog, vrijdag 11 januari 2018, ook in de Ark, van 19.00-20.30 uur.

(Belijdenis)catechese:

Op maandag 14 en dinsdag 15 januari allemaal weer welkom. Let op: De weer erna is de Week van Gebed. We willen dan aansluiten bij de gebedsbijeenkomsten die in het dorp worden gehouden. Meer informatie volgende week.

Koffie-inloop:

Ook in 2019 is iedereen van harte welkom bij de koffie-inloopochtenden. De eerste wordt gehouden op dinsdag 15 januari, van 10 tot 11.30 in de zaal van de Chr. Ger. Kerk aan het  Dorpsplein. Na afloop is er gelegenheid om boeken te lenen / ruilen in de bibliotheek (De Ark).

Kerkenraad:

Op woensdagavond 16 januari vergadert de kerkenraad, om 19.30 uur in de consistorie van de kerk. Bid om de hulp van de Heilige Geest voor de ambtsdragers.

Week van gebed:

De week van gebed is een waardevol gebeuren: Christenen bidden samen, niet even tussen de bedrijven door, maar door er tijd voor vrij te maken en er bewust tijd voor te nemen. Dankzegging, gebed, schuldbelijdenis, voorbede voor kerk en wereld, het mag er allemaal zijn. Iedereen wordt uitgenodigd aan te sluiten, om actief of juist in stilte mee te bidden. De gebedsweek wordt gehouden van maandag 21 tot en met zaterdag 26 januari. Verdere gegevens staan in de nieuwsbrief, op de website van de Week van Gebed en volgende week in dit kerkblad. Kom ook!

Dank en wens:

Graag willen we u allen hartelijk bedanken voor de zegenwensen rondom Kerst en nieuwjaar. Uw medeleven met ons en onze kinderen stellen we zeer op prijs. Wederkerig wensen wij u allen Gods zegen toe voor 2019. Ds. en mw. Bos, Benschop.

400 jaar Dordtse Synode (7-slot)

Het is echter bepaald niet zo,

dat deze zekerheid van de volharding de ware gelovigen hoogmoedig en zorgeloos zou maken;

zij moet integendeel een reden zijn tot nederigheid, kinderlijke eerbied,

ware godzaligheid, volharding in alle strijd, vurige gebeden,

standvastigheid in het kruisdragen en in de belijdenis van de waarheid

en van bestendige blijdschap in God.

De overdenking van die weldaad is voor hen een prikkel

tot het ernstig en voortdurend beoefenen van dankbaarheid

en het doen van goede werken,

zoals uit de getuigenissen van de Schrift en de voorbeelden van de heiligen blijkt.

Zoals het nu God behaagd heeft zijn werk van de genade door de prediking van het Evangelie in ons te beginnen,

zo bewaart, onderhoudt en volbrengt Hij het ook door het horen, lezen en overdenken van Zijn Woord

en ook door vermaningen, dreigingen, beloften en het gebruik van de heilige sacramenten.

Groet

Een hartelijke groet aan u en jullie allemaal.

ds. J. Boom