Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 13 juni

9.30 uur ds. J. Boom, viering Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. T.J. Korten (Boven-Hardinxveld), dankzegging Heilig Avondmaal

Voor deze diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerkdienst.


Orgel:

‘s morgens dhr. A. Colijn en ‘s avonds dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Oppas:

Liz van Dongen


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.86:9a, midden-/bovenbouw: Ps.87:4


Collecten:

De avondmaalscollecte is bestemd voor de Werkgroep Arm-in-Arm in Dongen.

Arm-in-arm is een werkgroep van alle kerken in de gemeente Dongen en zet zich in voor mensen in kwetsbare situaties. Activiteiten van de Werkgroep zijn: – De weg wijzen naar hulpinstanties zoals o.a. naar gemeente, maatschappelijk werk, voedselbank, stichting leergeld, Contour de Twern Dongen; daarnaast loketbegeleiding bieden: meegaan met de mensen naar hulpinstanties. – Mensen die in de knel geraakt zijn concrete hulpverlening en begeleiding bieden o.a. door optimaal gebruik te laten maken van sociale voorzieningen, of door een kleine financiële bijdrage te leveren in de vorm van een lening of van een gift. – Werken aan bewustwording en verminderen van de armoedeproblematiek in onze eigen samenleving.

Elk mens verdient een menswaardige manier van leven. Dáár zet Arm-in-arm zich voor in, en als diaconie steunen we dit werk al enkele jaren. Van harte aanbevolen.

Verder worden uw gaven gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks


Huwelijkscatechese:

Op donderdag 10 juni en woensdag 16 juni ontmoet ik Rick van Leersum en Rebekka ‘t Hooft ter voorbereiding op hun huwelijk, dat op zaterdag 10 juli gesloten zal worden. Rick en Rebekka gaan wonen in ‘s Gravenmoer en worden dan ook nieuwe leden van onze gemeente. Rick is afkomstig uit Zwijndrecht en Rebekka (inderdaad: de zus van Gerben) uit Sprang-Capelle. We willen hen als nieuwe leden van harte welkom heten en wensen hun Gods zegen toe in de aanloop naar hun trouwdag. Verdere gegevens over de huwelijksdienst volgen later.


Tenslotte

Blij met de Kerk!? Met dat thema gaan we de zomer tegemoet. Afgelopen zondag is ons verkondigd dat de Kerk door God is begonnen (Ef.1). En in de avonddienst klonk de heldere oproep om samen de Heere te zoeken in het gebed. We hebben elkaar nodig. God heeft de Kerk opgenomen in Zijn plan. Niets benadrukt die eenheid en verbondenheid, met de Heere Jezus en met elkaar, zó als de viering van het Heilig Avondmaal. Het is meteen een tweede reden om blij te zijn met de Kerk: daar eten wij van Zijn tafel. De Vader laat Zijn kinderen niet hongerig buiten staan. Hij nodigt ons binnen, en geeft ons te eten en te drinken: genadebrood en levensdrank. Wie het eet en drinkt in geloof, ontvangt door Gods Geest de gekruisigde Heiland. Hij versterkt het geloof en doet de blijdschap groeien. Een gezegende avondmaalszondag toegebeden.

Een hartelijke groet, ook namens Marry en onze dochters,

uw ds. J. Boom