Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 13 september

9.30 uur ds. J. Boom, viering Heilig Avondmaal

Vooraf opgeven via website/scriba

18.30 uur ds. J. Boom, dankzegging Heilig Avondmaal

Vooraf opgeven via website/scriba


Orgel:

‘s morgens en ‘s avonds dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Oppas:

Therese Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw Ps. 146:3a, midden-/bovenbouw: Ps.42:3a


Collecten:

Op het collecterooster staat de avondmaalscollecte vermeld.

De avondmaalscollecte is bestemd voor het project van de IZB ‘Met open armen’ te Nieuwegein (Cross Culture Nieuwegein).

Cross Culture Nieuwegein (CCN) is een multiculturele geloofsgemeenschap. Het is een gastvrije, kleurrijke kerk met mensen van allerlei culturen. CCN wil er zijn voor haar leden, maar in Nieuwegein breder diaconaal present zijn. CCN biedt ondersteuning aan vluchtelingen, taallessen en huiswerkbegeleiding, groepsvakanties en praktische hulp

Een belangrijk deel van het werk van CCN is diaconale hulp. In eerste instantie bleek dit nodig om dat de mensen die zich aansloten bij de geloofsgemeenschap veelal te kampen hadden met diverse problemen in hun leven. Hulp aan de leden van de gemeenschap werd een vanzelfsprekend onderdeel van het gemeenteleven. In een nieuwe fase van deze pioniersplek kiest men ervoor om deze ervaring breder in te zetten en als geloofsgemeenschap diaconaal present te zijn in Nieuwegein.

Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Van harte aanbevolen.

Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Verjaardagsfonds:

Het totaal van de giften voor het verjaardagsfonds over de maanden februari t/m augustus 2020 bedraagt € 386,50. Allen hartelijk dank voor uw gift.


Kerk doordeweeks


Bijbelkring:

Ook voor het aanstaande seizoen is weer een aantal data ingepland waarop er een bijbelkring wordt gehouden. Vanwege de veiligheid zal dit helaas niet bij gemeenteleden thuis kunnen plaatsvinden. In De Ark hebben wij een plek die ruim genoeg is. Het gaat om de volgende data (u vindt ze ook in de agenda op de website):

wo 30 sept.   –   wo 28 okt.
do 26 nov.   –    do 28 jan.
wo 24 febr.   –   wo 24 mrt.
wo 21 april

In dit seizoen volgen wij de levensgeschiedenis van Abraham uit het bijbelboek Genesis. Van harte uitgenodigd om samen op een doordeweekse avond te komen in het licht van Gods Woord.


Tenslotte


Zingen:

De beslissing van afgelopen zondag om in de avonddienst samen te zingen werd een beetje té snel en spontaan genomen. Al was het alleen maar omdat gemeenteleden die zich voor de avonddienst hadden opgegeven niet vooraf op de hoogte waren. De kerkenraad is daarover deze week in gesprek geweest en er is uitgesproken dat het spontane besluit niet zorgvuldig genoeg was. Er is ook besproken hoe we het verder gaan doen. Het voornemen is om in de avonddienst op ingetogen wijze te zingen. Daarin volgen wij de vele gemeenten waar dit al langere tijd wordt gedaan, en bovendien hoeven wij zo ook niet tweemaal per zondag een beroep te doen op de zanggroep. ‘s Morgens laten we het nog even bij het oude en zullen gemeenteleden voorin de kerk zingen. Misschien overbodig hierbij te vermelden dat goed gekeken is naar de adviezen die vanuit de landelijke kerk zijn gegeven over het zingen in de eredienst. Op grond hiervan zullen we niet zingen als er meer dan 20 mensen aanwezig zijn.


Heilig Avondmaal:

De Heere Jezus Christus is de góede Herder, die tegelijk Lam is, Gids en Leidsman, Arts en Trooster. Hij is a.s. zondag de Gastheer. Zijn Avondmaal staat gereed en Hij is degene die ons roept. Kom! Eet en drink, gedenk en geloof. In deze bijzondere tijden zal het allemaal op een wat andere manier toegaan, maar de betekenis blijft dezelfde. En vooral: Híj is en blijft dezelfde. Hij, de goede Herder, die Zijn gemeente ook door crisistijden heen leidt; ja, juist dan misschien wel méér nabij is dan ooit. Laten wij Zijn nabijheid dan ook biddend verwachten. Dan mogen wij troost vinden in Zijn offer. Ik geef Mijn leven voor de schapen… dát maakt Hem tot de enige ware Herder, aan wie wij ziel en lichaam veilig kunnen toevertrouwen. Iedereen een rijk gezegende zondag toegewenst.

Een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom