Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 15 januari

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur ds. J. Boom (in De Ark)


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool.


Orgel:

’s morgens en ’s middags dhr. A. Colijn


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Oppas:

Gerda Gouda


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.81:12, bovenbouw Ps.32:3


Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk
  3. Onderhoud verwarming

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verjaardagsfonds:

De opbrengst van het verjaardagsfonds over de periode 6 september t/m 27 december 2022 is € 170,55. Allen hartelijk dank voor uw gavenBegroting en Kerkbalans:

Gemeente, de kerkenraad heeft de begroting 2023 van de Kerkrentmeesters in de vergadering van december 2022 goedgekeurd. U kunt hem tot zaterdag 21 januari 2023 inzien bij Joeriaan van Eersel.

Ook willen wij u erop attenderen dat de actie Kerkbalans voor de vrijwillige bijdrage 2023 vanaf eind volgende week van start gaat en dat de opgaveformulieren u zullen worden aangereikt door broeders van de kerk of per post zullen worden opgestuurd. De formulieren worden daarna weer door de broeders opgehaald en wij verzoeken hen die ze via de post hebben ontvangen z.s.m. retour te sturen. Gezien de financiële situatie van onze gemeente en de energiecrisis hopen wij op een goede opbrengst van de Kerkbalans. Wij danken u nogmaals hartelijk voor de bedragen die wij in 2022 van u mochten ontvangen. Wij wensen u allen nog een gezegend en gezond 2023 toe.

De Kerkrentmeesters.


Kerk doordeweeks

Koffie-inloop:

Op dinsdag 17 januari wordt tussen 10.00 en 11.30 uur weer een koffie-inloopmorgen gehouden. Plaats van samenkomst is de zaal van de Chr. Ger. Kerk, ingang dorpsplein. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Bijbelkring:

De bijbelkring komt samen op donderdag 19 januari om 19.30 uur. Het adres waar we samenkomen zal nog doorgegeven worden. We lezen 1 Tim.2:9 – 1 Tim.3:16. Iedereen van harte welkom.

Catechese:

Alle catechisanten van 9-11 jaar en 16+ hoop ik weer te ontmoeten op dinsdag 24 januari a.s. in De Ark. Graag tot dan!

Kerkenraad:

Aftredend zijn met ingang van 2023 br. S. Faro en br. W. Timmermans. Br. Timmermans heeft aangegeven dat hij een nieuwe termijn beschikbaar is om als ouderling de gemeente te dienen. Dat stemt de kerkenraad dankbaar. Br. Faro heeft deze dingen nog in beraad. We hopen zijn antwoord binnenkort te vernemen.


Tenslotte

Afgelopen zondagmiddag kwam de gemeente voor het eerst bijeen in De Ark. Dat is even wennen, maar ik hoorde er verder goede berichten over. Er kunnen altijd wat startproblemen zijn. Zo is de uitzending via Kerkomroep niet gelukt. Aanstaande zondag is dat weer verholpen. We hopen elkaar ’s morgens in de kerk en ’s middags in De Ark te ontmoeten. Graag wekken we iedereen op om trouw te zijn in de samenkomsten van de gemeente. Luisterend naar het Woord van God is er zoveel te ontvangen. Wie bedenkt dat er broeders en zusters in verre landen zijn die hun leven wagen om een samenkomst bij te wonen, beseft dat wij bijzonder bevoorrecht zijn. De verdrukte kerk heeft te lijden onder dreiging en geweld. Wij hebben te lijden onder een werelds levensgevoel vol vrijblijvendheid en ongebondenheid. Het is maar de vraag wat érger is…

Op 1 januari, de achtste dag na het Kerstfeest, hoorden wij hoe de Heere Jezus werd besneden en toen zijn naam kreeg: Jezus (de HEERE redt). Het thema was: Hij gaat ons reddend vóór. Zijn besnijdenis wijst op de vervulling van het oudtestamentische tijdperk. Doordat Hij alles vervult, verschijnt het nieuwe: een nieuw verbond, een nieuw tijdperk, de laatste tijden breken aan. Dat wordt allemaal gesymboliseerd in Jezus’ doop. Zondagmorgen staat dit centraal in de verkondiging.

In de middagdienst beginnen we een serie die ik eenvoudig ‘ABC van het christelijk geloof’ heb genoemd. We beginnen gewoon bij de A. Het gaat zondagmiddag over Aannemen en aangenomen worden. Dat zijn belangrijke begrippen in de Bijbel, met een rijke geestelijke inhoud. Aangenomen zijn door de eeuwige God en Hem aannemen in het geloof: is dat niet de kern van christen-zijn en kerk-zijn? Na afloop van de dienst van zondagmiddag is er voor wie dat willen koffie en thee en de mogelijkheid nog even door te praten.

Een hartelijke groet uit de pastorie,

uw ds. J. Boom