Dagelijks woord

Diensten op zondag 17 mei


9.30 uur ds. J. Boom
14.30 uur Uitzending via kerkomroep.nl


Orgel:

‘s morgens dhr. G.J. Netten


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.105:1a. Midden-/bovenbouw: Ps.118:12a


Bijdragen:

Op het collecterooster staat als extra collecte vermeld: Onderhoud orgel (kerk).
Wilt u aan kerk en diaconie uw gaven schenken, gebruik dan de volgende rekeningnummers:
Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79
Diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59
Van harte aanbevolen.


Verantwoording:

Via de bank is ontvangen een gift voor de kerk van € 100. De totale collecteopbrengst voor de kerkvoogdij over de maand april is € 1.145. Hartelijk dank voor al uw gaven.


Dienst op donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag

9.30 uur ds. J. Boom


Orgel:

‘s morgens dhr. A. Colijn


Diensten op zondag 24 mei, Wezenzondag

9.30 uur ds. F. Wijnhorst, Katwijk aan Zee

14.30 uur Uitzending via kerkomroep.nl


Orgel:

‘s morgens dhr. R. Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.105:1a-b. Midden-/bovenbouw: Ps.135:1


Bezinningmoment / avondgebed, woensdag vanaf 19.15 uur

Woensdag 13 mei: Hanneke Knaap en Carolien van Mourik

Woensdag 20 mei: Jordy en Janneke Kruijf

Woensdag 27 mei: Fam. Boom


Kerk doordeweeks


Uit de vergadering van de kerkenraad:

Op woensdag 6 mei vergaderde de kerkenraad in De Ark, met de zitplaatsen op veilige afstand van elkaar. Twee zaken daaruit zijn van belang om hier verslag van te doen:
Verkiezing ambtsdragers. De kerkenraad heeft de volgende broeders verkozen:
Als ouderling dhr. J. Gouman, Varenstraat 21, 4941 XE Raamsdonksveer en dhr. M. van Loon, Hogevaart 29, 5161 PL Sprang-Capelle. Als ouderling-kerkrentmeester dhr. J.A.J. Kruijf, Trappistenstraat 6, 5101 XD Dongen. En als diaken dhr. A.C. Rosenbrand, Molendijk 33, 5109 RM ‘s Gravenmoer. De genoemde broeders hebben tot uiterlijk zaterdag 16 mei de gelegenheid om hun beslissing kenbaar te maken. Wij bidden hen bij hun overwegingen de wijsheid en kracht van de Heere toe en bevelen hen aan in de voorbede van alle gemeenteleden.

Corona-maatregelen. De kerkenraad bezint zich op een manier om weer als gemeente te kunnen samenkomen in het kerkgebouw. Dat zal vóór 1 juli a.s. niet met de gewone aantallen kunnen (misschien in juni met een kleiner aantal). En ook ná 1 juli zal het alleen mogelijk zijn met inachtneming van de veilige afstand tussen mensen uit verschillende gezinnen. Daarover moet goed nagedacht worden en de kerkenraad heeft daar een begin mee gemaakt. Onze koster heeft hier een belangrijke rol in. U zult er later meer over horen. Als broeders en zusters van één gemeente kennen we als het goed is het verlangen om niet zo lang mogelijk thuis te blijven, maar om zo gauw als dat weer mogelijk is samen te komen rondom Gods Woord. Bid God om wijsheid, zodat wij én verantwoord handelen én tegelijk in geloofsvertrouwen op de Heere onze beslissingen nemen.


Tenslotte

Gelezen over de hemelvaart van de Heere Jezus Christus:

Het boeiende voor ons is dat wij zowel het boek Handelingen als Lucas hebben. Want hier, in Handelingen staat: Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Maar in Lucas, in de allerlaatste verzen, lezen we: Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. Lucas beschrijft hóe ze terugkeerden naar Jeruzalem. Het kwartje was dus gevallen! Ze gingen de wereld in alsof ze ‘thunderbolts’ waren [letterlijk vertaald: bliksemschichten, met ontzettend veel energie en kracht]. Zo moeten wij ook worden. Wij moeten ook gevuld met die vreugde de wereld in, als ‘thunderbolts’. Zo niet, dan hebben wij het nog niet voldoende begrepen.

Hemelvaart laat zien waarom Jezus al het andere heeft gedaan. Hemelvaart werkt juist het tegenovergestelde uit van wat de apostelen verwachtten. Hemelvaart betekent niet dat Jezus afwezig is. Het vergroot juist de aanwezigheid van Christus. Het betekent niet het verlies van zijn leiderschap, zijn intimiteit en zijn bescherming, maar juist de vergroting, de oneindige vergroting ervan.

Dit is ook een geestelijke waarheid. Wie niet goed begrijpt wat Hemelvaart betekent, wie niet goed zicht heeft op Jezus Christus die opgenomen is naar de hemel en nu aan de rechterhand van God in de hoge zit, die zal omhoog blijven staan staren. En de engel zegt dat dat volkomen ongepast is. Dus wie het verstaat, blijft niet passief, maar komt in actie vol geloofsvertrouwen. (ds. Tim Keller)

Een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw Marry en onze dochters,

uw ds. J. Boom