Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 18 april

9.30 uur ds. J. Boom, afsluiting winterwerk

14.30 uur ds. A. de Wit, Besoyen

Voor alle diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk. Welkom allemaal!


Orgel:

‘s morgens dhr. A. Colijn en ‘s middags ds. Boom


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Oppas:

Marline Boom


Psalmen leren:

Onderbouw: Gez.1:2a, midden-/bovenbouw: Ps.105:22


Collecten:

De extra collecte is deze zondag bestemd voor het jeugdwerk. Van harte aanbevolen!

Verder worden uw gaven gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerkbalans 2021:

Het voorlopige resultaat van de actie Kerkbalans 2021 is ruim € 30.000 geworden. We zeggen de gemeente hiervoor hartelijk dank. Het toegezegde bedrag is ongeveer gelijk aan vorig jaar bij de eerste telling. Wel valt op dat er nog een aantal antwoordformulieren ontbreken. Zou u/jij, als het formulier nog niet is ingevuld, dit alsnog willen doen? U/jij kunt het opsturen naar de kerkrentmeesters of achter in de kerk in de doos op de stenen tafel doen. Hartelijk dank. De kerkrentmeesters.


Verjaardagsfonds:

Op maandag 19 april is er weer gelegenheid om de verjaardagsbussen leeg te maken, vanaf 19.00 uur in De Ark.


Kerk doordeweeks


Bijbelkring:

Op woensdag 21 april wordt de laatste bijbelkring van dit seizoen gehouden. Ook deze keer zal het een digitale ontmoeting zijn. We lezen en bespreken met elkaar Genesis 17. Als je mee wilt doen, stuur dan een mail naar dsjboom@gmail.com. Van harte uitgenodigd.


Kerkenraad:

Zoals onlangs aan de gemeente is meegedeeld, heeft br. J. de Brouwer, Roestenbergstraat 21, 5171 JA Kaatsheuvel, aangegeven dat hij het ambt van diaken niet langer kan vervullen. Ondanks de teleurstelling hierover, respecteren we de beslissing van br. De Brouwer en danken we hem voor zijn inzet binnen de gemeente.

De kerkenraad heeft tijdens de laatstgehouden kerkenraadsvergadering gesproken over de mogelijkheid om het college van diakenen te versterken met een diaconaal rentmeester. De functie van diaconaal rentmeester is vergelijkbaar met die van kerkrentmeester in het college van kerkrentmeesters en is, alweer enige tijd geleden, in de kerkorde opgenomen. De diaconaal rentmeester is geen ambtsdrager en maakt daarom geen deel uit van de kerkenraad, maar onder meer de zittingsduur en belofte van geheimhouding zijn gelijk aan die van ambtsdragers. Verder maakt de diaconaal rentmeester volwaardig deel uit van het college van diakenen. In overleg met het college van diakenen heeft de kerkenraad het voornemen uitgesproken om over de gaan tot de benoeming van een diaconaal rentmeester.  

In vervolg op het vorenstaande heeft de kerkenraad het voornemen om broeder G.W. ’t Hooft, Julianalaan 25, 5109 RH, te benoemen als diaconaal rentmeester en legt dit voorgenomen besluit ter instemming voor aan de gemeente. Bezwaren tegen deze benoeming dienen uiterlijk zaterdag 24 april 2020 schriftelijk, gemotiveerd, ondertekend en voorzien van naam en adres van de afzender te zijn ingediend bij de scriba van de kerkenraad, de heer P.A.M. van Halteren, Giraffestraat 4, 4817 BV Breda.


Tenslotte

Aanstaande zondag blikken we terug op het seizoen dat achter ons ligt. Ik wil dan beginnen met een serie preken over het bijbelboek Handelingen. Zo beleven wij samen de 50 dagen tot aan het Pinksterfeest.

In de nieuwsbrief die onlangs verscheen, stond een opsomming van activiteiten, diensten en ontmoetingen die afgelopen winter, ondanks de beperkingen, toch doorgang konden vinden. De deuren van de kerk hoefden niet gesloten te blijven. Doordeweeks was er de ene keer meer, de andere keer minder mogelijk. Een oud gezegde luidt: nil volentibus arduum. Dat wil zoiets zeggen als: met een beetje goede wil is veel mogelijk. Dat bleek ook afgelopen maanden duidelijk. Maar de dank voor dat alles gaat niet in de eerste plaats uit naar mensen, maar naar de Heere, die als Hoofd van Zijn Kerk ons niet in de steek laat, ook al verkeert de wereld in een crisis. Die dank willen we zondag ook samen uitspreken.

Ook namens mijn vrouw en dochters een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom