Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 18 november

9.30 uur ds. J. Boom
14.30 uur ds. A. de Wit, Besoyen

 

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Missionair-diaconaal centrum De Herberg

Oppas:

Marloes Timmermans, Liz van Dongen en Janneke Kruijf

Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen en ‘s middags dhr. G.J. Netten

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Konings, 0162-319644

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.17:8. Midden-/bovenbouw: Ps.93:4

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen €50 voor de kerk. Aan dames van De Waterdroppel werd €20 gegeven voor de instand. predikantspl. Voor de dankdagcollecte werd ontvangen via de bank: € 2000, € 1000, € 750, € 350, € 300 en 2x € 50. De collecten die gehouden zijn in oktober hebben het volgende opgebracht: voor de kerk € 365,71, instandhouding predikantsplaats € 102,68, onderhoud verwarming € 92,15, diaconie € 278,02. Hartelijk dank voor al deze gaven.

Abonnement kerkblad:

Een aantal abonnees heeft het abonnementsgeld voor het jaar 2018 nog niet voldaan. Wilt u dit voor uzelf nagaan en als u er nog niet toe bent gekomen om het abonnementsgeld te voldoen hiervoor op korte termijn zorg dragen? De juiste abonnementsprijs voor Voetius bedraagt € 25,00 per jaar. Graag het bedrag overmaken op rekening NL02 RABO 0334 2251 59 ten name van Diaconie Hervormde Gemeente ’s Gravenmoer en onder vermelding van: abonnement Voetius; en wilt u daarbij ook uw straat en huisnummer vermelden? Bij voorbaat dank.

Collecte PDC de Herberg:

Het pastoraal diaconaal centrum De Herberg te Oosterbeek wil fungeren als verlengstuk van het pastoraal/diaconaal werk dat in de gemeente plaatsvindt. Ze biedt een tijdelijk thuis en geestelijke begeleiding aan mensen die even afstand dienen te nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. De Herberg wil de gemeente dienen en omgekeerd heeft de Herberg de gemeente nodig opdat de gast goede (na)zorg ontvangt. De werkzaamheden zoals koken, klussen, praktisch huishoudelijk werk worden voor een belangrijk deel door vrijwilligers verricht. De begeleiding van de gasten vindt plaats door professionele betaalde medewerkers. U begrijpt dat er jaarlijks veel geld nodig is om hulp en gastvrijheid te kunnen bieden aan hen die dat nodig hebben. Afgelopen jaar mocht de Herberg 25 jaar bestaan. Financieel willen wij De Herberg helpen door de collecte aan de uitgang a.s. zondag hiervoor te bestemmen. Van harte bevelen wij deze collecte bij u aan. Meer informatie over De Herberg kunt u vinden op de website www.pdcdeherberg.nl. De diaconie

Rondom gemeente

Vacatures:

In de kerkenraad zijn op dit moment drie vacatures: twee voor ouderling en één voor diaken. Aan de gemeente wordt gevraagd om namen in te dienen van broeders die verkozen kunnen worden voor een van deze ambten. De kerkenraad verzoekt u bij de namen aan te geven voor welk ambt u die indient en uw voordracht te ondertekenen. U kunt voor 1 december uw voordracht insturen aan de scriba of deze afgeven aan de pastorie. Bovenal vraagt de kerkenraad u God te bidden om werkers in Zijn wijngaard.

Clubwerk & (belijdenis)catechese:

Vrijdagavond 16 november is er een clubavond van De Regenboog, om 19.00 uur in De Ark.
Maandag 19 november is er geen belijdeniscatechese. Graag tot ziens een week later op maandag 26 november om 20.00 uur.
Dinsdag 20 november is er geen gewone catechisatie. Op dinsdag 27 november gaan we gewoon weer verder.

Koffie-inloop:

Er is veel waardering voor de koffie-inloopochtenden. Het is ook fijn om elkaar te kunnen ontmoeten in ontspannen sfeer. Aanstaande dinsdag is iedereen weer van harte welkom in de zaal van de Chr. Ger. Kerk aan het Dorpsplein, tussen 10.00 en 11.30 uur. Aansluitend kunt u ook terecht in de bibliotheek in De Ark.

Vrouwenvereniging Lydia:

Op woensdag 21 november willen we verder gaan met de bijbelstudie over Johannes de Doper. We gaan ons verdiepen in Lukas 1:5-25. Wilt u het meinummer 2017 van DHV meenemen? Dames, hartelijk welkom!

Gemeenteavond:

Hierbij een herinnering aan de gemeenteavond, die op donderdag 29 november gehouden wordt in De Ark. Er zijn nogal wat onderwerpen die de kerkenraad met u wil bespreken. Allereerst is dat wel het jaarthema ‘Met hart en ziel’. Ten diepste is al het andere daarmee verbonden.

400 jaar Dordtse Synode (1)

Het is deze maand 400 jaar geleden dat de Dordtse Synode werd geopend. 180 dagen lang vergaderden vooral theologen, uit binnen- en buitenland. De beslissingen die werden genomen, zouden eeuwenlang tot zegen zijn voor de Kerk: 1. Er werd opdracht gegeven tot het vertalen van de Bijbel. De Statenvertaling was gereed in 1637 en wordt tot op de dag van vandaag gebruikt. 2. De Dordtse Kerkorde werd vastgesteld. Daarin werd een groot aantal zaken geregeld, zodat het kerkelijk leven ordelijk zou kunnen verlopen. 3. De Dordtse Leerregels werden geschreven. Deze Leerregels (ook wel ‘de Vijf Artikelen tegen de Remonstranten’ genoemd) zijn een deel geworden van onze belijdenisgeschriften (samen met de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis). In de Leerregels wordt op bijbelse gronden uitgelegd dat de Heere de Alfa en de Omega is, het Begin en het Einde van onze redding. God is de oorsprong van de verlossing en Hij laat niet los wat Zijn hand begon: Hij brengt al Zijn kinderen Thuis. Daarbij voegen wij mensen niets toe aan Jezus’ werk. Ook ons geloof is geen verdienste, maar een gave van God. Graag wil ik een stukje uit de Dordtse Leerregels weergeven. Het gaat om artikel 6 uit hoofdstuk I:
Dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt en anderen niet, komt voort uit zijn eeuwig besluit. Want al zijn werken zijn Hem van eeuwigheid bekend (Hand.15:18), en Hij doet alle dingen naar de raad van zijn wil (Ef. 1:11). Volgens dit besluit vermurwt en buigt Hij genadig de harten van de uitverkorenen – hoewel zij hard zijn – om te geloven. Maar degenen die niet verkoren zijn, laat Hij naar zijn rechtvaardig oordeel in hun verkeerdheid en hardheid. En hier zien wij de diepe, barmhartige en tevens rechtvaardige onderscheiding van de mensen – die allen in eenzelfde staat van verderf zijn – ofwel het besluit van verkiezing en verwerping, dat in Gods Woord is geopenbaard. Terwijl de verkeerde, onreine en onvaste mensen het verdraaien tot hun verderf, geeft het de heilige en godvrezende zielen een onuitsprekelijke troost.

Groet

Ook namens mijn vrouw Marry en onze dochters een hartelijke groet,

Ds. J. Boom