Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 18 september

9.30 uur ds. J. Boom, bediening Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. J. Boom, nabetrachting Heilig Avondmaal


Zondagsschool:

De kinderen zijn deze avondmaalszondag bij ons in de kerk.

Zondag 25 september willen we weer starten met zondagsschool onder de dienst. Iedereen vanaf 5 jaar t/m ongeveer 11 is van harte welkom! Verdere informatie en uitnodigingen volgen binnenkort. Hartelijke groet, de leiding.


Orgel:

‘s morgens br. Robert Timmermans en ’s avonds br. Gert-Jan Netten

Kerkauto: dhr. J. Konings, 0162-319644


Oppas:

Therese Timmermans


Psalmen leren:

Onder- en bovenbouw: Ps.150:1


Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk

De diaconale collecte is de avondmaalscollecte. Deze is bestemd voor de Gereformeerde Zendingbond en speciaal voor het project Jongeren uit Zuid-Soedan. De Anglicaanse Kerk van Zuid-Soedan wil graag jongeren en kinderen bereiken met het Evangelie en hen helpen te groeien in hun geloof. Daarnaast is er aandacht voor de genezing van hun trauma’s, die veroorzaakt zijn door het geweld en de uitdagingen in het vluchtelingenkamp. De kerk wil de jongeren, zowel degenen in de kampen als degenen die terug zijn gekeerd naar hun thuisland, hoop geven en hen helpen hun verantwoordelijkheden thuis, in de kerk en in de gemeenschap op zich te nemen. Daarbij is er aandacht voor training in life skills en vakonderwijs. Om deze doelen te bereiken organiseert de kerk trainingen, counseling activiteiten en sport- en muziekfestivals. Van harte aanbevolen.

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Hierbij de collecteopbrengsten over de maanden juni, juli en augustus:

Diaconie (juni) € 179,45

Diaconie (juli & aug.) € 455,03

Avondmaalscollecte € 171,65

Kerk (juni) € 250,95

Kerk (juli & aug.) € 741,74

Onderhoud gebouwen € 75,90

Onderhoud orgel € 97,45

Instandh. pred.pl. (juni) € 70,40

Instandh. pred.pl. (juli) € 93,40

Instandh. pred.pl. (aug.) € 148,94

De opbrengst van het verjaardagsfonds over de periode 11 april t/m 5 september 2022 is € 235,95.

Allen hartelijk dank voor uw gaven!


Kerk doordeweeks

Opening winterwerk / startdag:

Het weekend van zaterdag 24 en zondag 25 september staat in het teken van de opening van het winterwerk. Zaterdag 24 september vanaf 16:00 is iedereen van harte welkom in De Ark. Er is ruimschoots gelegenheid om elkaar te ontmoeten en er is een BBQ. Verder zullen er ontspannen activiteiten zijn. Let op: iedereen die naar de BBQ komt, moet zich daarvoor opgeven. Daar is gelegenheid voor tot en met donderdag 22 september. Je kunt ervoor bellen of mailen naar onze scriba, br. Piet van Halteren, tel. 06-51750457, of mail naar pvhalteren@ziggo.nl.

Blad:

Ter gelegenheid van de opening van het winterwerk ontvangt u een exemplaar van De Waarheidsvriend met als thema ‘Gemeente ben je samen’. De Waarheidsvriend is het weekblad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Het blad stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en gaat in op geestelijke en pastorale vraagstukken. Heeft u belangstelling in het weekblad of wilt u eerst een paar maanden proeflezen, dat kan. Een jaarabonnement kost €49,95. Een actie-abonnement voor 4 maanden kost €10. Zie de bijgevoegde flyer in het blad of ga naar www.gereformeerdebond.nl/de-waarheidsvriend/aanbieding

Koffie-inloop:

Op dinsdag 20 september is iedereen weer van harte welkom bij de koffie-inloop in de zaal van de Chr. Ger. Kerk, ingang aan het dorpsplein. Tussen 10 en half 12 kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van koffie, thee of fris. Na afloop is er gelegenheid om de bibliotheek in De Ark te bezoeken. Tot dinsdag!

Vrouwenvereniging Lydia:

Woensdag 21 september hopen we van 19.30 – 21.30 uur bij elkaar te komen in de Ark. Momenteel bestaat de vereniging uit 13 vrouwen, maar er is altijd plaats voor meer. Ook kunt u vrijblijvend een kijkje komen nemen. In het seizoen komen we 2 maal per maand bij elkaar en afwisselend houden we een bijbelstudie of een creatieve avond. Van harte welkom!

Ring PGML:

Het is vanwege corona een paar jaar geleden dat gemeente- en kerkenraadsleden uit de Protestantse Gemeenten Midden-Langstraat (het gebied rondom Waalwijk) elkaar konden ontmoeten. Daarin komt verandering nu op woensdag 21 september weer een ringbijeenkomst wordt gehouden. Deze vindt plaats in ons kerkgebouw en begint om 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst zal allereerst een stuk bezinning en geloofsgesprek plaatsvinden aan de hand van een gedeelte uit de Bijbel. Verder zal er gelegenheid zijn om van elkaar te horen welke impact de conoratijd in de verschillende gemeenten heeft gehad en hoe de situatie op dit moment is. Verder zullen verschillende vormen van samenwerking tussen de gemeenten belicht worden. In een tijd waarin we elkaar als medegelovigen en als gemeenten meer dan ooit nodig hebben, kan een moment van ontmoeting veel betekenen. Van harte uitgenodigd, jong en oud, om deze avond te bezoeken.

Bijbelkring:

De eerste bijbelkring van dit seizoen wordt gehouden op donderdag 22 september om 19.30 uur in de pastorie, Lange Veertel 75. Welkom, vaste en nieuwe bezoekers die een stuk verdieping in de Bijbel zoeken! Dit seizoen gaan we de brieven van Paulus aan Timotheüs lezen. Wie zich wil voorbereiden, kan alvast 1 Tim. 1 doornemen. Graag tot ziens volgende week donderdag.

Arm-in-Arm 25 jaar:

Binnenkort is het 25 jaar geleden dat de Werkgroep Arm-in-arm werd opgericht. Arm-in-arm is een interkerkelijke werkgroep waarin de kerkgemeenschappen van Dongen en ’s Gravenmoer participeren. Door hun betrokkenheid bij de werkgroep willen de kerken in de geest van het Evangelie concreet gestalte geven aan het vraagstuk van armoede en maatschappelijke uitsluiting. De doelstellingen van Arm-in-arm zijn:

→ De weg wijzen naar en begeleiden bij hulpinstanties

→ Bewustwording van armoedeproblematiek

→ Concrete hulp en begeleiding

→ Regelmatig contact met Gemeente Dongen

→ Een rechtvaardiger samenleving dichterbij

→ Jaarlijkse kerstpakkettenactie

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Arm-in-arm, waaraan ook onze diaconie meewerkt, zal op zondag 2 oktober ’s morgens een dienst gehouden worden in de Sint-Laurentiuskerk in Dongen. De kerken in ’s Gravenmoer willen in een gezamenlijke middagdienst aandacht besteden aan dit bijzondere jubileum. De dienst begint om 15.30 uur en zal gehouden worden in Chr. Ger. Kerk, ingang dorpsplein. Daarmee komt op 2 oktober onze middagdienst van 14.30 uur te vervallen.

Catechese:

Vanwege de predikantsvacature in de Chr. Ger. Kerk zullen in het komende seizoen de catechesegroepen van beide kerken samengevoegd worden. De catechisanten en de ouders zijn hierover ingelicht. Vanuit de Chr. Ger. Kerk zal br. Hans Molenaar de catechese verzorgen, en ongetekende doet dat vanuit de Herv. Kerk. We bidden om een gezegend, opbouwend seizoen voor onze jeugd.

Tenslotte

Elke zondag mag een feestdag zijn voor allen die God liefhebben. Maar naar een avondmaalszondag mogen we nog des te meer uitkijken. Het Evangelie komt dan niet alleen hoorbaar, maar ook zicht- en tastbaar tot ons. Het brood dat gebroken wordt, laat zien dat het verbroken lichaam van de Heere Jezus écht voedsel voor de ziel is: Zijn dood is ons (eeuwige) leven. De wijn die wordt geschonken, wijst op de verzoenende kracht van Zijn vergoten bloed. Waar verzoening is, mag ook de beker van de verlossing geheven worden. Laten wij biddend uitzien naar zondag. Laten we in stilte bedenken wie wij zijn voor God en wie de Heere Jezus Christus is voor ons. Laten we liederen zingen die ons hart in beweging zetten om de Heere lief te hebben en te dienen. Afgelopen zondag kwam het weer even duidelijk op mij af terwijl wij het Formulier lazen: Paulus schrijft dat we ons moeten beproeven, en zo eten van het brood en drinken van de wijn. Hij zegt niet: Beproef uzelf en eet en drink niet van brood en wijn. Nee, de zelf-beproeving dient ertoe dat wij aan onszelf wanhopen en op Jezus hopen. Zou je dan niet willen gedenken wat Hij voor je deed? Een gezegende zondag gewenst, en een hartelijke groet, ook namens de dames,

uw ds. J. Boom