Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 19 februari, Eerste Lijdenszondag

9.30 uur ds. J. Boom, voorbereiding Heilig Avondmaal

14.30 uur ds. E. van Wijk, Sprang-Capelle


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool.


Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ’s middags dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Oppas:

Therese Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.103:1, bovenbouw Ps.145:5


Collecten:

1. Noodhulp na de aardbeving

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

De kerkenraad heeft besloten om aanstaande zondag één collecte te houden die bedoeld is om de grote nood in het aardbevingsgebied (Turkije/Syrië) te helpen lenigen. Woorden ontbreken om uit te drukken hoeveel verdriet, ontreddering en zorg er bestaat in het getroffen gebied. Laten wij het onze bijdragen aan de hulp die wordt geboden, biddend dat God die hulp ook zal zegenen.


Kerk doordeweeks


Censura morum:

Op maandag 20 februari tussen 19.00 en 19.30 is er gelegenheid om in de consistorie van de kerk het gesprek te openen over zaken die de deelname aan het Heilig Avondmaal in de weg staan.


Koffie-inloop:

Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor de koffie-inloopmorgen die gehouden wordt op dinsdag 21 februari tussen 10.00 en 11.30 uur in de zaal van Chr. Ger. Kerk, ingang dorpsplein. We zien uit naar uw komst!


Catechese:

Op dinsdag 28 februari hoop ik de catechisanten weer te ontmoeten in De Ark. De 9-11-jarigen om 18.45 uur en 16+ om 20.00 uur. Ik wens jullie een fijne vakantie en tot ziens!


Tenslotte

De periode die wij in de Kerk de ‘lijdenstijd’ noemen, is bedoeld als een periode van inkeer. Dat wil zeggen: een tijd van bezinning, berouw en vluchten naar Jezus. In de aanloop naar Kruispasen (Goede Vrijdag) en Pasen is Gods gemeente geroepen om de hand in eigen boezem te steken: het lijden van de Heere Jezus Christus was nodig vanwege ónze zonden. Als je ogen ervoor geopend worden, zijn die zonden duidelijke, aanwijsbare dingen: keuzes om iets te doen of om iets na te laten. Hoeveel van zulke keuzes maken wij op een dag? Heeft het zin om die verkeerde dingen op te sporen in je leven? Ja, zeker! Vooral om de Heere Jezus werkelijk nodig te krijgen als onze Zaligmaker. Zelf wissen wij onze schuld bij God niet uit; en de zonde (die voortkomen uit onze eigenwijsheid, koppigheid en hoogmoed) afleggen, is ons zelf niet toevertrouwd. Gods Zoon en Gods Geest zijn daarvoor nodig. Wie dat niet beseft, heeft misschien nog nooit last gekregen van zijn / haar zonden. Of we hebben niet gezocht om ervan bevrijd te worden. Gods boodschap is: probeer het maar niet in eigen kracht. Hij biedt ons de rijkdom van Jezus’ verdiensten aan. Er is vergeving, altijd bij U geweest (Ps.130). En in deze periode van inkeer wil de Heere onze trots breken, zodat wij onze hoop stellen op de kracht van Jezus’ bloed en Geest. Hij wacht om ons genadig te zijn (Jes.30).

Iedereen die een week vakantie tegemoet gaat, wens ik ontspannen en rustige dagen toe in verbondenheid met familie of vrienden. Een hartelijke groet vanuit de Lange Veertel,

uw ds. J. Boom