Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Kerk op zondag

Diensten op zondag 19 januari

9.30 uur ds. G. van der Linden, Waalwijk (ringbeurt)

14.30 uur ds. J. Boom, opening Week van Gebed


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Onderhoud verwarming


Oppas:

Leanne Boom, Nina Boom en Annette Timmermans


Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ‘s middags dhr. C. van Veen


Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. T. de Roon, 0162-323179


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.135:3a. Midden-/bovenbouw: 84:6a


Kerk doordeweeks


Week van gebed:

Wij zijn er het seizoen mee begonnen: Nehemia, die niet kon gaan bouwen, voordat hij had gebeden. De vraag mag gesteld worden: wat heeft dat uitgewerkt in ons leven? Bidden en smeken wij God ook van harte om Zijn zegen over de gemeente en de kerk? Zijn wij verlegen om een geestelijke opleving, om nieuwe bloei van christendom en kerk? De Heere wil daarom gebeden zijn. Ik denk aan Jacobus 5: Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Aanstaande week is de internationale Week van Gebed. Daar krijgen we gelegenheid om met elkaar te bidden (of: mee te bidden). Elke avond van de week is er een gebedsbijeenkomst in ons dorp: op maandag en donderdag in de Gereformeerde Kerk, op dinsdag en zaterdag in De Ark en op woensdag en vrijdag in de Chr. Ger. Kerk. Aanvang 19.30 uur. Als er iets is wat geen tijdverspilling is, dan dít: samen bidden!


Catechese:

De catechisanten gaan aanstaande dinsdag mee-bidden in De Ark. Je wordt verwacht om 19.30 uur en om 20.30 ben je weer thuis. Dan ben je een uur van je tijd bezig geweest in de dingen van de Vader (denk aan de preek van afgelopen zondagmorgen).


Koffie-inloop:

Op dinsdag 21 januari wordt de maandelijkse koffie-inloopmorgen gehouden in de zaal van de Chr. Ger. Kerk aan het Dorpsplein. Iedereen is welkom tussen 10.00 en 11.30 uur voor een goede ontmoeting onder het genot van koffie, thee of fris. Na afloop is de bibliotheek in De Ark geopend voor wie boeken wil lenen / ruilen.


Weekdienst:

Eén keer per maand wordt op dinsdagmorgen een kerkdienst gehouden in De Volckaert te Dongen. Aanstaande dinsdag is het weer mijn beurt om daarin voor te gaan. De dienst is laagdrempelig en begint om 10.30 uur. Wel mooi voor wie tijd en zin heeft om de mensen die in De Volckaert wonen gezelschap te houden, en ook: samen met hen naar de kerk te gaan. Wees welkom.


Kerkbalans:

‘Geloven in groei’: Dat is het plaatselijke thema van de actie Kerkbalans in onze gemeente voor dit jaar. Kerkbalans is niet vrijblijvend! Het gaat om de instandhouding en de voortgang Zijn gemeente. Daaraan mogen we allemaal, als gemeenteleden meewerken. In 1 Korinthe 3 staat: “Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker en Gods bouwwerk bent u”. Laten we vanuit die ‘opdracht’ ons betrokken weten bij de voortgang van het werk van Zijn gemeente te ‘s Gravenmoer. En laten wij dat doen vanuit het fundament dat gelegd is namelijk: ‘Jezus Christus’. Gelooft u/geloof jij in groei? Ja toch! Daarom, ouderen en jongeren, laten we onze verantwoordelijkheid nemen!

De enveloppen met de informatiefolder en antwoordformulier voor de actie Kerkbalans worden vanaf 20 januari aanstaande bezorgd en worden tussen 27 januari aanstaande en 3 februari aanstaande weer bij u op opgehaald. Gemeenteleden buiten ’s Gravenmoer kunnen het antwoordformulier per post retourneren of in de daarvoor bestemde doos op de stenen tafel achterin de kerk stoppen. Ook dit jaar rekenen we weer op uw medewerking! Het college van Kerkrentmeesters


Tenslotte


Zondag:

Het lichaam van Christus (de Kerk) is één, hoewel mensen het in stukken gescheurd hebben. Die stukken zijn niet zomaar te lijmen; er zijn verschillen gegroeid en tradities gevormd. Die zullen nog langere tijd blijven bestaan. Toch is het goed om af en toe even de eenheid te benadrukken. Dat gebeurt o.a. door de ringbeurten van de predikanten. Zondag mag ik voorgaan aan de Vaartweg en ds. Van der Linden uit Waalwijk komt naar Hervormd ‘s Gravenmoer. In de middagdienst hopen we met elkaar, luisterend naar Gods Woord, de Week van Gebed te starten. Gezegende diensten toegewenst.


Gebed:

John Charles Ryle —geboren in 1816, overleden in 1900— was hoofdbisschop van Liverpool. Hij was een van de weinige anglicaanse bisschoppen die de Heilige Schrift eerlijk wilde laten spreken. De bron van Ryles inspiratie was allereerst de Heilige Schrift. Verder putte hij uit de schatten van de Reformatie en de puriteinse theologie. Dat mag voor velen van ons heel normaal klinken, maar voor Ryle, die midden in de Engelse staatskerk stond, betekende dit dat er tegen de stroom opgeroeid moest worden. Van Ryle bestaat een boekje dat heet “Bidt u wel?”. Het volgende gedeelte is daaruit genomen, ter overweging in de week van gebed.

Zeg niet: ik weet niet wat ik bidden zal. Het gebed toch is het eenvoudigste in de godsdienst. Bidden is niets anders dan met God spreken. Men behoeft daarom geen geleerdheid te bezitten, of wetenschappelijke opleiding te hebben genoten. Niets is daarvoor nodig dan een hart en een goede wil. Het zwakste kind kan wenen wanneer het honger heeft. De armste bedelaar kan zijn hand naar een aalmoes uitstrekken en behoeft niet naar deerniswekkende woorden te zoeken. De domste kan iets vinden om het aan God te zeggen, indien hij slechts lust daartoe heeft.

Zeg ook niet: ik heb geen geschikte plaats om te bidden. Iedereen kan daarvoor een geschikte plaats vinden indien hij slechts wil. Onze Heere bad op een berg, Petrus op de zolder, Izak op het veld, Nathanaël onder de vijgenboom, Jona in de buik van de walvis. Iedere plaats kan een stille binnenkamer worden, een bidvertrek, een Bethel, een heiligdom waar God woont.

Zeg niet: ik kan niet eerder bidden voordat ik het geloof en een nieuw hart bezit, ik moet daarop wachten. Dat is zonde op zonde stapelen. Het is erg genoeg onbekeerd te zijn, op weg naar de hel. Het is nog erger om te zeggen: Ik weet het, maar ik wil niet om genade smeken. Dit is een voorwendsel, waarvoor u geen grond in de Heilige Schrift vindt. „Zoekt de Heere”, zegt de profeet Jesaja, „terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is”. Tot Simon de tovenaar zegt Petrus: „Bekeert u en bidt God”. Wanneer u het geloof en een nieuw hart begeert, roept de Heere erom aan. Alleen de poging om te bidden heeft reeds dikwijls een dode ziel levend gemaakt


Groet:

Mijn vrouw Marry is maandag 20 januari jarig. Ik zal niet verklappen hoe oud zij wordt, maar wel dat ik vanaf maandag weer de jongste van de twee ben… Hoe dan ook: reden tot dankbaarheid in de pastorie! Namens Marry en onze dochters een hartelijke groet aan u en jullie allemaal,

uw ds. J. Boom