Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 20 juni

9.30 uur ds. T.C. de Leeuw, ‘s Grevelduin-Capelle

18.30 uur ds. J. Boom

Voor deze diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Marline Boom


Orgel:

‘s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s avonds dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Oppas:

Therese Timmermans en Sam Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.86:9, midden-/bovenbouw: Ps.34:11


Collecten:

Uw gaven worden gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Ontvangen tijdens bezoekwerk € 50 voor de kerk. Br. Sjaak Faro ontving bij het bezorgen van usb-sticks in de maand maart € 10 voor de kerk; voor de diaconie € 4 en 2x € 5, in de maand april € 5 en € 7, in de maand mei € 10 voor de kerk; voor de diaconie € 7 en 2x € 5. Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Kerk doordeweeks


De Ark:

In de loop van deze week zal het slot bij De Ark worden vervangen vanwege een defect. We proberen op korte termijn de sleutels om te wisselen bij de ons bekende sleutelhouders. Mocht men toch voor een gesloten deur staan als sleutelhouder, dan kun je terecht bij dhr. G.J. Netten.


Kerkenraad:

In de loop van augustus loopt de ambtstermijn van ouderling-kerkrentmeester J. van der Giessen, Acacialaan 19, 4254 GC Sleeuwijk, af. In de vergadering van de kerkenraad op woensdag 9 juni is br. Van der Giessen, nadat hij had aangegeven opnieuw verkiesbaar te zijn, verkozen om ook in de komende jaren zo God het geeft de gemeente in het ambt te dienen. De kerkenraad is dankbaar voor de bereidheid en de beschikbaarheid van onze broeder. Wij wensen hem de zegen van God toe bij alle werk in Zijn Koninkrijk. Eventuele bezwaren tegen de herbevestiging van br. Van der Giessen kunnen schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend worden ingediend bij de scriba, dhr. P. van  Halteren,  Giraffestraat 4, 4817 BV Breda. U hebt daartoe de gelegenheid tot en met zaterdag 26 juli a.s.


Tenslotte

Voor u gelezen (bij ds. Dietrich Bonhoeffer, omgekomen vanwege zijn verzet tegen Hitler en de Nazi’s):

‘De Kerk verlangt niet meer ruimte dan zij nodig heeft om de wereld te dienen met het getuigenis over Jezus Christus en haar verzoening met God door Hem. Zij vecht dan ook niet voor haar eigen ruimte, maar voor het heil van de wereld. Anders wordt de Kerk tot een ‘religieus instituut’ dat voor haar eigen zaak vecht, en daardoor heeft opgehouden de Kerk van God in de wereld te zijn. En dus is de eerste opdracht aan hen die tot de Kerk van God behoren niet om iets voor zichzelf te zijn, om bijvoorbeeld een religieuze organisatie in het leven te roepen of om een vroom (afgezonderd) leven te leiden, maar om getuigen van Jezus Christus voor de wereld te zijn. Daartoe rust de Heilige Geest diegenen uit aan wie Hij Zich geeft. Dat zo’n getuigenis voor de wereld alleen op de juiste manier kan plaatsvinden wanneer het voortkomt uit een geheiligd leven in de gemeente van God, is daarbij vanzelfsprekend’.

Een hartelijke groet, ook namens Marry en onze dochters,

uw ds. J. Boom