Dagelijks woord
Dankdag

Voor wie?
Voor iedereen!
Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.
Kom je ook ?
We gaan met elkaar zingen en naar een verhaal luisteren.
“Goed bericht!”
Natuurlijk gaan we ook danken en bidden met elkaar.
Welkom kinderen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s
Op woensdagmiddag 6 november 2019
Kerkdijk 15 ‘s Gravenmoer
De deur van de kerk staat om 14.00 uur open
De dienst begint om 14.30 uur.
Van harte welkom!

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 20 oktober

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur ds. K.E. Schonewille, Waardenburg-Neerijnen

Kerk op zondag


Collecten:

1. Diaconie (project 1027, zie hieronder)
2. Kerk


Oppas:

Therese Timmermans, Manon Koenen, Marloes Timmermans


Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ‘s middags ds. Boom


Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Konings, 0162-319644


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.131:4. Midden-/bovenbouw: Ps.16:3


Lied voor de dienst:

‘s morgens Weerklank 288 : 1, 2; ‘s middags Weerklank 290 : 1 , 3


Diaconie:

Voor veel vluchtelingen in Turkije is het overleven. In Ankara wonen duizenden vluchtelingen onder erbarmelijke omstandigheden. Ouders van gehandicapte kinderen hebben gespecialiseerde zorg nodig. Deze is voor hen nauwelijks beschikbaar. Gelukkig is er de christelijke organisatie ‘Kardelen’. Kardelen zoekt de gezinnen op en geeft therapie aan huis. Verder organiseert zij samen met lokale kerken sociale activiteiten. Er is een Kids Club waar ze extra bijles krijgen. Kardelen wil de liefde en hoop in Jezus met deze gezinnen delen. De kinderen bloeien op, ondanks de beperkingen en oorlogstrauma’s. Helpt u ook mee? U kunt ‘Kardelen’ steunen door middel van de collecte of door een bedrag over te maken op NL29 INGB 0000 0280 16 t.n.v. Project 1027 o.v.v. TR.1.100 Vluchtelingenkinderen in Turkije. Hartelijk dank! Kijk voor meer informatie op de website van Project 1027 www.project1027.nl/turkije-vluchtelingenkinderen/


Calamiteitenplan:

Gemeente, in het verleden hebben diverse gemeenteleden in geval van een calamiteit tijdens de kerkdienst hulp verleend. De kerkraad is hier dankbaar voor. Om ook in de toekomst ervoor te zorgen dat wanneer een noodsituatie ontstaat of iemand onwel wordt alles soepel verloopt, is er een calamiteitenplan opgesteld. Wat echter nog ontbreekt zijn de namen van de hulpverleners. Natuurlijk weten wij dat in het geval van een calamiteit er gemeenteleden zijn die hun hulp aanbieden maar toch willen we dit officieel vastleggen. We zijn dan ook op zoek naar gemeenteleden die in het bezit zijn van  een EHBO, BHV of een reanimatie diploma/certificaat. Als u of jij hieraan wilt bijdragen, kunt u of jij zich aanmelden bij de kerkraad.


Kerk doordeweeks


Catechese:

De catechisatie gaat verder op dinsdag 22 oktober om 19.00 uur. Ben je twaalf jaar of ouder? Kom ook! En breng gerust iemand mee.


Bijbelkring:

We zijn de bijbelkring mooi begonnen met een bezoek aan de avond van Christenen voor Israël in Geertruidenberg. Volgende week gaan we de eerste ‘gewone’ avond houden. Wij luisteren met elkaar naar een gelijkenis van de Heere Jezus, die we vinden in Mattheüs 13 : 1 – 23. Tegelijk legt de Heere Jezus in dit gedeelte uit waarom Hij eigenlijk gelijkenissen vertelde. Als Hij dat uitlegt, blijkt dat wij Hem zélf er beter door leren kennen. En wie zou dat niet willen? Je bent welkom op woensdag 23 oktober om 19.30 uur in De Ark.


Bezinnings- en ontmoetingsdag:

Negen gemeenten in Waalwijk en omgeving ontmoeten elkaar en bezinnen zich op belangrijke vragen rondom kerk-zijn in deze tijd. Op zaterdag 26 oktober van 10.30 – 15.00 uur wordt de jaarlijkse bezinningsdag gehouden in De Haven te Waalwijk. Het thema is: ‘Stromen van zegen’, over geestelijke herleving, opwekking en gebed. Als je komt, geef je dan even op bij onze scriba, br. P. van Halteren, tel. 076-5215327.


Jubileum Excelsior:

De christelijke gemengde zangvereniging Excelsior mag dit jaar een belangrijke mijlpaal bereiken: het koor bestaat 100 jaar! Ter gelegenheid hiervan vindt een jubileumconcert plaats op zaterdag 9 november a.s. Naast Excelsior zullen op deze avond ook de ‘Oosterhoutse Nachtegalen’ optreden. De avond begint om 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur) en wordt gehouden in de Hervormde Kerk. Kaarten voor dit feestelijke concert zijn te verkrijgen bij Annie Heijblom (322342), Annette Timmermans (0650512229) of Bert Faro (312445) à €7,50. Iedereen is van harte welkom.


Tenslotte

Voor u gelezen (in prof.dr. A. Huijgen, Lezen en laten lezen): ‘In de aanvechting gaat het meer om het Woord dan om mijn geloof. De vraag is niet of mijn geloof het wel houdt onder de druk van de aanvechting. Natuurlijk houdt mijn geloof het niet, althans: op zichzelf redt mijn geloof het niet. Enkel door het Woord houdt het geloof stand. De cruciale vraag is dan ook of het woord van God het wel houdt in deze wereld. Kijk eens om je heen, zie wat er gebeurt. Waar zie je dat het Woord van God waar is en bevestigd wordt door de taal van de feiten? De meeste feiten staan haaks op het Woord van God. Veel mensen in het westen hebben fantastisch comfortabele en veilige levens, die voor eerdere generaties onvoorstelbaar waren, en waarbij ze God niet nodig hebben, behalve misschien als het even tegenzit of hun leven bedreigd wordt. Maar echt sterke mensen hebben ook dan geen God nodig. Hoe spoort dat nu met het Woord van God? Het Evangelie heet het beste nieuws ter wereld te zijn. Toch zijn er steeds minder mensen in geïnteresseerd, vergrijzen en krimpen gemeenten en worden er kerken gesloten en onttrokken aan de eredienst, soms nadat er bijna 1000 jaar lang Gods lof is gezongen. Dat spoort toch op geen enkele manier met Gods Woord? Of neem de persoonlijke ervaring van veel mensen: kinderen die ze ten doop hielden, wilden meenemen naar de kerk en lieten delen in wat ze zelf geloven, zijn compleet van de kerk losgeraakt en willen niets meer met God te maken hebben. Je zou denken: als God bestaat, doet hij wel Zijn uiterste best om niet ontdekt te worden. Als God nog altijd werkt, houdt hij kennelijk van krimpscenario’s onzichtbaarheid.

Maar waarom ervaren we zulke uitspraken als ongepast? Omdat we in het Woord lezen over Gods werkzaamheid in deze wereld, over de loop van het Evangelie. Dat is aanvechting: de ervaring dat het Woord niet spoort met de werkelijkheid. De echte geloofservaring is dus vooral de negatieve ervaring. Wat er in werkelijkheid aan de hand is, is dat God wel degelijk aan het werk is in de wereld, maar op een verborgen wijze. God is je aan het oefenen om je te leren des te meer op Zijn Woord te vertrouwen. Je leest immers in de Psalmen ook dat David de wanhoop nabij is, maar uiteindelijk komt God en redt Hij. Dat zien we nu nog niet, maar we geloven het en we hopen het. Daarom zijn de Psalmen ook vaak een combinatie van klacht en hoop, en zit er soms een omslagpunt in. De bedoeling van de aanvechting is dat we niets overhouden dan hoop op God alleen.’

Een hartelijke groet vanuit de pastorie,

uw ds. J. Boom