Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 20 september

9.30 uur ds. J. Boom, bediening Heilige Doop

Vooraf opgeven via website/scriba.

Vanwege de coronamaatregelen zal er geen koffiedrinken na de dienst zijn.

18.30 uur ds. A.J. Molenaar, Woudrichem

Vooraf opgeven via website/scriba


Orgel:

‘s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s avonds dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 0162-323179


Oppas:

Mw. Gouda


Psalmen leren:

Onderbouw Ps. 146:3, midden-/bovenbouw: Ps.42:3


Collecten:

Op zondag 18 oktober a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor voedsel voor kwetsbare mensen in Namibië.

De gevolgen van corona, wereldwijd, zijn groot. Een ervan is dat mensen honger lijden. In Namibië leeft een groot deel van de bevolking in armoede. Om ondervoeding tegen te gaan ondersteunt Imago Dei, een christelijke organisatie, tien voedselprogramma’s. Dit werk is meer dan ooit nodig.

  • Oudere dames die in een arme wijk voedselpakketten uitdelen aan andere ouderen en bij hen op bezoek gaan.
  •  Op verschillende plaatsen worden maaltijden uitgedeeld aan kinderen, bejaarden en daklozen. Naast een goede maaltijd is ook een stukje aandacht belangrijk. De GZB helpt Imago Dei bij het uitvoeren van projecten. Bijvoorbeeld:
    • Maaltijden voor kinderen die met een lege maag naar school gaan.
    • Voedselhulp en aandacht voor traumaverwerking in een sloppenwijk waar veel kinderen wonen die thuis te maken hebben met huiselijk geweld.

Geef gul tijdens de collecte of maak een bedrag over op NL29 INGB 0000 0280 16 ten name van Project 10 27, onder vermelding van NA.1.101 – Voedselhulp Namibië. Hartelijk dank!

Kijk voor meer informatie op de website van Project 10 27: https://www.project1027.nl/namibie-voedselprogramma/

Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Door Sjaak Faro ontvangen tijdens het bezorgen van de usb-sticks in de maand augustus: € 20 euro voor de kerk, € 10 voor Beiroet en € 16 voor de diaconie. Hartelijk dank voor uw gaven.


Kerk doordeweeks


Catechese:

Misschien heb jij je al afgevraagd wanneer de catechisatie weer gaat beginnen. Ik ben blij dat het er nu naar uitziet dat wij weer van start kunnen gaan. Als de regels van de overheid niet wijzigen, is de startavond van de catechisatie op dinsdag 6 oktober om 19.00 uur. Je mag dus in je agenda een kruisje zetten op de dinsdagavonden: zo reserveer je wekelijks één uur om als jongeren met je vragen te komen en iets mee te krijgen van Gods plannen en woorden. Ik bid dat het goede ontmoetingen zullen zijn, met elkaar, maar bovenal met de Heere God zelf.


Tenslotte

Aan het begin van elke kerkdienst horen wij woorden over de Heere ‘die trouw is van generatie op generatie’. Voor de Heere zijn wij niet alleen individuen (personen op zichzelf); Hij ziet ons in de verbondenheid met de generaties die ons voorgingen en volgen. Zijn trouw en genade wil Hij in de lijn van de generaties tonen. In een gezin waarin Hij wordt aangeroepen en waar Zijn woorden te horen zijn, leert Hij jonge mensen geloven, om het vervolgens ook zelf weer door de geven. In het teken en zegel van de Heilige Doop verzekert Hij ons ervan dat Hij de Eerste is die Zijn hand naar ons uitstrekt. En bovendien dat er bij Hem genade genoeg is voor ouders en kinderen, voor dit leven en het toekomende. Zondag mag het teken van de doop bediend aan Tirzah van Eersel en Sem van Eersel. Voor Joeriaan en Arianne, Koenraad en Miranda, hun families en iedereen die getuige zal zijn van de doop, bidden wij om Gods rijke zegen. Dat de God van het verbond de eer zal krijgen en wij – net als door de tekenen van brood en wijn – ook door het teken van het water verzekerd worden van onze reiniging door de Heere Jezus Christus.

Ook namens Marry, Marline, Leanne en Nina een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom