Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 4 juli

9.30 uur ds. J. A. Hoogesteger, Dussen-Hank

18.30 uur ds. J. Boom

Voor deze diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: n.n.b.


Orgel:

‘s morgens

dhr. C. van Veen en ‘s avonds dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Gerda Gouda


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.93:4, midden-/bovenbouw: Ps.34:5


Collecten:

De diaconale collecte is deze zondag bestemd voor de stichting Schuilplaats. De diaconie ondersteunt het werk van deze stichting in onze regio. Dat krijgt vorm in het Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW): christelijke hulpverlening bij psycho-sociale problemen. Stichting Schuilplaats heeft in 2016 een hulpverleningslocatie geopend in Sprang-Capelle. De gesprekken vinden plaats aan de Kerkstraat 75. DMW De Langstraat wordt mede mogelijk gemaakt in samenwerking met de diaconieën van participerende kerken in regio De Langstraat.

Verder worden uw gaven gevraagd in de collecte voor de kerk. Als u in de dienst aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Ontvangen tijdens bezoekwerk 2x € 50 voor de kerk. Hartelijk dank!


Kerk doordeweeks


Kerkenraad:

Bij de kerkenraad zijn geen bezwaren binnengekomen tegen de herbevestiging van br. J. van der Giessen, Acacialaan 19, 4254 GC Sleeuwijk. De herbevestiging zal plaatsvinden op zondagmorgen 22 augustus a.s. Dat is een reden om God te danken. Hij zelf geeft de bereidheid om Hem te dienen in het ambt, zowel in onze gemeente als in de gemeente Eethen-Drongelen en in de classis, waar br. Van der Giessen ook een deel van zijn tijd en kracht aan geeft. Gods zegen daarbij toegebeden.


Tenslotte

Liefdadigheid wordt overal op aarde in de praktijk gebracht: vrijwillig wordt hulp gegeven aan mensen in nood. Op vele plaatsen zijn vrijwilligers actief. Zij helpen medemensen zonder daarvoor financieel beloond te worden. Juist ook de Kerk wil mensen te hulp komen. Zonder dat dienstbetoon (diakonia) is de Kerk zelfs ondenkbaar. In de avonddienst zondag a.s. bezinnen we ons op deze dienende kant van de Kerk. Dat kan alleen omdat wij weten dat  onze Heere Jezus Christus bij ons is gekomen als Iemand die dient!

Een hartelijke groet vanuit de pastorie,

uw ds. J. Boom