Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Kerk op zon- en feestdagen

Diensten op zondag 22 december, vierde Adventszondag

9.30 uur ds. J.B. Kamp, Heteren

14.30 uur ds. J. Boom


Collecten:

1. Diaconie (IZB – zending in Nederland)
2. Kerk


Oppas:

Marloes Timmermans, Leanne Boom en Sam Zwart


Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s middags C. van Veen


Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Konings, 0162-319644


Psalmen leren:

Onderbouw: Lofz.v.Zach.:5. Midden-/bovenbouw: Ps.98:2


Lied voor de dienst:

‘s morgens Weerklank lied 111 : 1 en 2 en ‘s middags Weerklank lied 117 : 1


Diensten op woensdag 25 december, Eerste Kerstdag

9.30 uur ds. J. Boom

19.00 uur ds. J. Boom, kerstzangdienst m.m.v. Christelijk Mannenkoor Altena


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Instandh. predikantsplaats


Oppas:

Mw. Van der Giessen, Amira Jenje en Janneke Kruijf


Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten en ‘s avonds R. Timmermans


Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Dienst op donderdag 26 december, Tweede Kerstdag

10.00 uur Kerstfeestviering van de zondagsschool


Collecte:

Zie hieronder


Orgel:

dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 0162-323179


Zondagsschool:

Op Tweede Kerstdag is het weer zover, het kinderkerstfeest van de zondagsschool en club! De kinderen hebben al hard geoefend en zijn er bijna klaar voor. Zij en wij kijken ernaar uit u en jou te ontmoeten in de kerk. Iedereen is welkom, neem gerust iemand mee! Tijdens de zondagsschool zal er ook weer worden gecollecteerd.

Het project vanuit de hervormde zondagsscholenbond (waar wij als zondagsschool bij zijn aangesloten) is dit jaar: ‘training voor kleuterleidsters’. In het noorden van Malawi zijn ruim 500 kleuterscholen waar vrijwilligers de kinderen lesgeven. Maar deze vrijwilligers zijn helemaal niet opgeleid hiervoor. Vorig jaar is er door een zendingswerker van de GZB gestart met het verzorgen van trainingen voor de leerkrachten. Zij leren tijdens de training een bijbelverhaal te vertellen aan de kinderen, de ontwikkeling te stimuleren van de kinderen en van lokale materialen educatief speelgoed te maken. De komende jaren zullen alle vrijwilligers een training krijgen. Ook worden alle scholen gemonitord en zijn er terugkomdagen en korte workshops. Zodat het niet een eenmalige impuls is, maar er blijvend een verbetering komt in de kwaliteit van het onderwijs. Dit kost veel geld en daarom is een financiële bijdrage voor dit project gewenst. Helpt u mee? Graag tot ziens op Tweede Kerstdag om 10.00. De leiding


Kerk doordeweeks


Kersttocht 2019:

Loopt u dit jaar weer mee aan Expeditie Bethlehem? U wandelt langs verschillende scenes van het kerstverhaal. Tijdens deze wandeling wordt de geboorte van Jezus op een spraakmakende manier verteld en verbeeld, met toneel, zang en dans. Beleef het eeuwen oude kerstverhaal en wandel mee! De start van het evenement is bij de St Laurentius kerk aan de Hoge Ham (Koepelkerk) op zaterdag 21 december om 17:00 uur. Van 17:00 tot 19:00 uur kunt u starten met de wandeling. U bepaalt zelf uw tijd van komen. De route is goed verlicht en u vindt op de route ook steeds wegwijzers. De wandeling zelf duurt ongeveer anderhalf uur en eindigt weer bij de St Laurentiuskerk. Daar staat warm drinken en wat lekkers voor u klaar. De kerk zelf heeft een prachtige kerststal ingericht, er is muziek en zang en een tentoonstelling van wel 200 kerststalletjes. Deelname is gratis, u hoeft zich niet vooraf aan te melden, wel bestaat de mogelijkheid onderweg om een bijdrage te leveren.


Kerstzangavond:

De jaarlijkse kerstzangavond wordt gehouden op maandag 23 december om 19.30 uur in de Hervormde Kerk. Ter voorbereiding op het Kerstfeest zal de chr. gem. zangvereniging Excelsior liederen ten gehore brengen. Medewerking wordt verleend door het gelijknamige koor, Excelsior uit Sprang-Capelle. Verder is er ook samenzang. Iedereen van harte uitgenodigd voor deze muzikale avond.


Van het college van kerkrentmeesters

Collecten Werk in eigen gemeente en Instandhouding eredienst:

Iedere zondag hoort u dat deze collecte wordt afgekondigd. Deze collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente. U moet daarbij denken aan het betalen van de predikant, het onderhoud van de (kerk)gebouwen, de energiekosten etc. Verder is er een verplichte maandelijks afdracht aan de PKN om de predikanten van salaris en pensioen te voorzien. Dit doen we met liefde, want het werk in Christus’ kerk moet doorgaan.

De inkomsten uit de collecten zoals hiervoor genoemd maar ook de giften blijven achter bij die van vorig jaar. Mogen wij daarom uw aandacht vragen voor de collecten voor het werk in eigen gemeente en de giften. Gods werk in de wijngaard moet doorgaan en dat kan niet zonder (voldoende) financiële middelen.


Kerkbalans:

Zo aan het einde van het jaar zijn we gewend de balans op te maken. Dit geldt ook voor de afronding van de actie Kerkbalans 2019 en de Solidariteitskas. Nog niet alle toezeggingen voor de actie Kerkbalans die in het jaar 2019 zijn gedaan zijn omgezet in een concrete gift en niet alle bijdragen voor de Solidariteitskas voor 2019 zijn ontvangen. Het zou fijn zijn als we op korte termijn alle toegezegde bijdragen binnen hebben en het jaar 2019 financieel kunnen afsluiten.

Daarom het vriendelijke verzoek aan diegenen die hun toegezegde bijdrage en/of contributie nog niet hebben overgemaakt om dit vóór het einde van dit jaar te doen.

Bij voorbaat dank. College van Kerkrentmeesters


Tenslotte

‘Zou God niet als mens zijn geboren, wij zouden niet in God worden hérboren’, preekt de kerkvader Augustinus op Kerstdag van het jaar 410 na Chr.: ‘Zijn moeder droeg Hem in haar schoot, dragen wij Hem in ons hart. De maagd was zwanger door de menswording van Christus, zijn onze harten zwanger door het geloof in Christus. Zij bracht de Zaligmaker voort, brengen wij lofzangen voort.’ Wanneer wij zó Kerstfeest vieren, dan wordt het onvergetelijk. Werkelijk een merry Christmas en dan óók een happy new year.

Ook namens mijn vrouw Marry en onze dochters Marline, Leanne en Nina wens ik iedereen rijk gezegende feestdagen toe. Dat wij dankbaar Christus’ geboorte mogen gedenken en hoopvol het nieuwe jaar binnengaan. Een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom