Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 23 augustus

9.30 uur ds. J. Boom

Vooraf opgeven via website/scriba verplicht

18.30 uur Uitzending via kerkomroep.nl


Orgel:

‘s morgens dhr. R. Timmermans


Oppas:

Therese Timmermans en Leanne Boom


Psalmen leren:

Onderbouw en midden-/bovenbouw: Ps. 97:7


Collecten:

De gehele collecte zondag a.s. is bestemd voor noodhulp aan de zwaar getroffen stad Beiroet. 

Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven voor diaconie en kerk geven in de zuil die achter in de kerk staat.

Wilt u aan kerk en diaconie uw gaven schenken en kunt u nog niet in de diensten aanwezig zijn, dan kunt u gebruik van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

De totale opbrengst van de de collecten in de maand juli is € 820. Hartelijk dank voor al uw gaven.


Bezinningsmoment op woensdag via Kerkomroep.nl:

Elke woensdagavond kunt u luisteren naar muziek en een overdenking van een gedeelte uit Gods Woord. We zijn dankbaar te horen dat ook deze uitzendingen in een behoefte voorzien en dat de Heere ook op dit wekelijkse moment Zijn nabijheid wil laten ervaren.


Tenslotte

Alleen door de verzoening met God gaat de weg open naar het leven, een leven van toegroeien naar Hem, een vruchtbaar leven van God groot maken, en uiteindelijk leven richting Gods grote toekomst. Dat is de boodschap van Zacharia 3. Afgelopen zondag keken wij mee naar het visioen en hoorden wij de woorden die erbij gesproken worden. Het verzoenend werk van de Heere Jezus Christus wordt daarin op een bijzondere manier aangekondigd. Aanstaande zondag kijken we naar een volgend visioen. Wij zullen merken dat daarin vooral het werk van Gods Heilige Geest naar voren komt. En beiden hebben wij zo ontzettend nodig: Gods Zoon vóór ons, Gods Geest ín ons. God wil het ons uit genade geven! Een gezegende zondag toegewenst.

Ik krijg inmiddels allerlei mailtjes toegestuurd die gaan over het aanstaande winterseizoen. De HGJB mailt over het jeugdwerk dat straks weer van start gaat; de PKN mailt over de startzondag en over de 1,5 meter-kerk, enz. enz. Overal in de kerk wordt er kennelijk vanuit gegaan dat we, ook al is het met beperkingen, weer doorgaan met luisteren naar Gods Woord, ook samen, om elkaar daarin te bemoedigen, te helpen en versterken. De samenkomsten op zondag en in de week zijn geen dingen die wij naar believen kunnen doen of nalaten. Een christen heeft het geloof in de Heere Jezus Christus niet als hobby (daar kun je voor een poosje niet aan toekomen), maar als kern waar het hele leven omheen draait. Daarom zoeken wij in deze coronatijd ook steeds naar mogelijkheden om bij een open Bijbel samen te komen. De vraag die wij ons moeten stellen: is ons geloof opgewassen tegen een crisis zoals de coronapandemie? Eerlijk gezegd: óns geloof (als iets wat wij zelf willen presteren) is daar niet tegen opgewassen. Dat wordt zomaar van de wijs gebracht. Maar het ware geloof, dat de Heilige Geest in ons hart legt, en waarmee Hij ons aan Jezus verbindt… dat geloof overwint de wereld (zie 1 Johannes 5). Want het geloof krijgt z’n kracht vanuit Hem die in Zijn liefde dood en graf heeft overwonnen. Dat is sterker dan de wereld. En dat betekent ook: je leeft anders dan de wereld.

Ook namens de dames een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom