Dagelijks woord
Beleidsdocumenten

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 23 juni

9.30 en 18.30 uur ds. J. Boom, Viering en dankzegging Heilig Avondmaal

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3.Avondmaalcollecte (zie hieronder) aan tafel en via de zuil

Oppas:

Marline Boom, Sam Zwart, Jelle de Roon

Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen, ‘s avonds dhr. R. Timmermans

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. T. de Roon, 0162-323179

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.87:3a. Midden-/bovenbouw: Ps.100:1

Verantwoording:

Ontvangen tijdens bezoekwerk € 20 voor de kerk en € 20 voor het orgelfonds. Hartelijk dank!

Avondmaalcollecte:

Gemeente, komende zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. Zoals u weet heeft de diaconale collecte die wordt gehouden altijd een bijzondere bestemming. Wij willen dit doel nogmaals onder uw aandacht brengen; de noodzaak is nog steeds erg groot. In het grootste gedeelte van Jemen is een tekort aan voedsel, drinkwater, medicijnen en andere dagelijkse benodigdheden. Ook wij kunnen iets betekenen voor de hulp aan Jemen. Door middel van een gift van wat God aan ons heeft gegeven kan de GZB (via de partnerkerken in Jemen) hulp bieden aan de door het conflict geteisterde inwoners van Jemen. U kunt uw gift geven in de collecte tijdens de dienst (aan tafel of in de zuil) of rechtstreeks (rekeningnummer GZB: NL91 INGB 0690 7624 45). Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project ME.N.301. Hartelijk dank alvast.

Kerk doordeweeks

Zomerspelen:

Aanstaande zaterdagmiddag vinden de jaarlijkse Zomerspelen plaats bij de kerk van ‘s Grevelduin-Capelle. We wensen de kinderen een heel fijne en gezellige middag toe. Gemeenteleden welkom om de kinderen aan te moedigen.

Startdag:

Beste gemeenteleden, het lijkt nog ver weg, maar toch willen we een begin maken met de voorbereidingen voor de startdag van het nieuwe kerkelijke seizoen. We kunnen terugkijken op een geslaagde startdag in 2018. Om hier een vervolg aan te geven willen we uw/jouw hulp vragen. We zoeken gemeenteleden, jong en oud, om mee te helpen en mee te denken over de invulling van de startdag die in september zal plaatsvinden. Wat wordt er van u/jou gevraagd? Er zullen een tweetal bijeenkomsten zijn om af spraken te maken en om de dag te plannen, daarnaast zullen er een aantal werkzaamheden worden verdeeld om zo het ‘werk’ voor iedereen te beperken. De eerste bijeenkomst zal, in overleg, plaats vinden op 24, 25 of 26 juni in de Ark. Mogen wij op uw/jouw hulp rekenen? U kunt zich aanmelden bij Gerben ’t Hooft, 06-52143034 of gwfthooft@gmail.com

Oproep:

Ook in de nieuwsbrief heb ik er al over geschreven, maar hierbij nogmaals de uitnodiging om komend seizoen deel te nemen aan de belijdeniscatechese. Als u of jij er nog over van gedachten wilt wisselen, laat het even weten.

Tenslotte

Aanstaande zondag wordt de gemeente geroepen om deel te nemen aan de viering van het Heilig Avondmaal. Dat is een bijzondere zegen. God geeft ons wekelijks de erediensten, waarin de goede boodschap van de Heere Jezus wordt verkondigd. Bij de tekenen van brood en wijn wil Hij Zijn kinderen verzekeren van Zijn liefde en trouw. Terwijl wij vanwege onze zonden de eeuwige dood verdienen, heeft Hij de straf gedragen en ons met Zijn Vader verzoend. Wie dat gelooft en Hem hoort roepen: Kom, want alle dingen zijn gereed, die kan toch niet van het Avondmaal wegblijven? Laten wij niet twijfelen aan de oprechtheid van de Heere Jezus en aan Zijn welgemeende roeping, ook al twijfelen wij misschien honderdmaal aan onszelf. Híj roept ons om met alle gebreken en zonden van ons bij Hem te komen. Hij roept ons om te vertrouwen dat Hij ons vergeeft en ons het uitzicht geeft op het eeuwige leven, waarin zonde, schuld en leed zijn uitgebannen.

Nog één ding: Laten wij de Heilige Geest geen droefheid aandoen door ons eigen ding te doen op zondagavond, terwijl de kerk open is, het Evangelie verkondigd wordt en de dank aan God gebracht wordt voor wat Hij geeft in het Avondmaal. Hoe zullen we dat ooit tegenover God kunnen verantwoorden? Ik bid dat de gemeente trouw zal zijn, en dat wil zeggen: dat je, zelfs als je er iets voor opzij moet zetten of je tegenzin of moeheid moet overwinnen, tóch aan de Heere Jezus en Zijn dienst de voorrang geeft. Daarover wil Hij Zijn zegen geven. Ik wens u en jullie een rijke zondag toe en sluit af met een hartelijke groet, ook namens mijn gezin.

uw ds. J. Boom