Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 23 mei, Eerste Pinksterdag

9.30 uur ds. J. Boom

18.30 uur ds. T.C. de Leeuw, ‘s Grevelduin-Capelle

Voor alle diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk en vieren daar Pinksteren mee. Iedereen een fijne dienst gewenst!


Orgel:

‘s morgens dhr. A. Colijn en ‘s avonds dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Oppas:

Annette Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.143:10, midden-/bovenbouw: Ps.118:12


Collecten:

De extra collecte is bestemd voor de Gereformeerde Zendingsbond. De Pinkstercollecte van de GZB is bestemd voor de kerken in Costa Rica. Zij ontdekken steeds meer dat het vuur van Pinksteren ook leidt tot daden. GZB-zendingswerker Kees Geluk begeleidt kerken om diaconaal actief te worden. Zijn vrouw, Claudia, geeft huiswerkbegeleiding aan kinderen uit een arme wijk en de Costa Ricaanse Bella Flor startte er een ontmoetingscentrum waar mensen uit de wijk een maaltijd krijgen. De GZB werkt wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de GZB daarbij helpt. Juist nu!

Verder worden uw gaven gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Verantwoording:

In de vorm van klein geld werd ontvangen voor de kerk € 9,95.
Hartelijk dank daarvoor.

Dienst op maandag 24 mei, Tweede Pinksterdag

9.30 uur ds. J. Boom en ds. W.J.A. Ester, dienst van gebed om geestelijke opwekking


Orgel:

‘s morgens dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. J. Konings, 0162-319644


Oppas:

Janneke Kruijf en Sam Zwart


Kerk doordeweeks


Dienst van gebed:

In elke dienst bidden wij samen. Maar soms is het goed even langer na te denken over de noodzaak van bidden. Soms is een aansporing vanuit het Woord van God nodig: Bid zonder ophouden! Tijdens de viering van het Pinksterfeest gaat het om de komst van de Heilige Geest. De Geest van God heeft de Kerk in het leven geroepen en bewaart de Kerk en breidt de Kerk uit. Daarom moet er juist in deze tijd gebed zijn om de Heilige Geest. Wanneer we bidden om Zijn komst, belijden we daarmee dat wij zelf geen leven kunnen geven aan het geloof, en daarom ook niet aan de Kerk. Maandagmorgen staat de dienst in het teken van het gebed om geestelijk ontwaken, herleving en opwekking. En omdat we niet kunnen bidden om de Geest die één maakt, terwijl we intussen gescheiden optrekken, is deze gebedsdienst een gezamenlijke dienst van en voor de plaatselijke kerken.

Aanmelding voor de dienst op Tweede Pinksterdag is mogelijk vanaf maandag 17 mei aanstaande 09.00 uur tot en met vrijdag 21 mei aanstaande 20.00 uur. Aanmelding kan via de website www.hervormdsgravenmoer.nl of telefonisch via de scriba.

Gemeenteavond:

De laatste gemeenteavond die is gehouden, vond plaats in het najaar van 2019. De kerkenraad heeft zich de vraag gesteld of het nodig en zinvol is om nog voor de zomer een gemeenteavond te beleggen. Dat biedt de mogelijkheid om als kerkenraad en gemeente met elkaar in gesprek te gaan over o.a. het nieuwe beleidsplan en de plannen rond de pastorie. Besloten is, ook gezien de versoepelingen die de regering heeft aangekondigd, om een gemeenteavond te houden op woensdag 2 juni. Vanwege de coronamaatregelen zal de gemeenteavond gehouden worden in het kerkgebouw, zodat voldoende afstand gewaarborgd is. We herinneren u eraan dat de delen van het beleidsplan die in de kerkenraad besproken zijn, opgevraagd kunnen worden bij de scriba, dhr. P. van Halteren (076-5215327 / pvhalteren@ziggo.nl)

Aanmelding voor de gemeenteavond is verplicht en kan vanaf woensdag 26 mei aanstaande, 09.00 uur tot en met maandag 31 mei aanstaande, 20.00 uur via de website www.hervormdsgravenmoer.nl of telefonisch via de scriba, de heer P. van Halteren.

Kerkenraad:

Omdat geen bezwaren zijn ingediend tegen de benoeming van br. Gerben ‘t Hooft, Julianalaan 25, 5109 RH, heeft de kerkenraad hem benoemd tot diaconaal rentmeester. We wensen Gerben Gods hulp en zegen in zijn taak, waarin hij de diaconie zal bijstaan.

Tenslotte

Op het Pinksterfeest kunnen 90 mensen naar de kerk komen (en daarbij nog iedereen die een taak heeft in de dienst): 30 op zondagmorgen, 30 op zondagavond en 30 op maandagmorgen! Wat een voorrecht!

In Handelingen 2 lees ik: En zij waren allen eensgezind bijeen… De eenheid werd veroorzaakt doordat zij allemaal met hun hart gekluisterd waren aan de Heere Jezus die zegenend van hen was weggegaan. Eens-geestes waren zij ook in hun uitzien naar de kracht die hen in staat zou stellen om op weg te gaan, in het spoor van Jezus hun Heere. Die kracht hebben zij ontvangen, in ruime mate: de Heilige Geest is hen gaan vervullen. Zij zijn er opuit gegaan, als getuigen van Hem. En zo mag de wereldwijde Kerk aanstaande zondag weer haar geboortedag gedenken. We doen dat met verwachting, want Christus Jezus verzamelt ook in 2021 zondaren om bij Hem voor eeuwig geborgen te zijn. Dat verzamelen doet Hij door Zijn Woord en… Geest! Gezegend Pinksterfeest toegewenst.

Ook namens Marry en onze dochters een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom