Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Kerk op zondag

Diensten op zondag 24 november, eeuwigheidszondag

9.30 uur ds. J. Boom, gedenken overledenen

14.30 uur ds. N.M. van Ommeren, Nieuwendijk


Collecten:

1. Diaconie (Pastoraal Diaconaal Centrum ‘De Herberg’)
2. Kerk


Oppas:

Gerjanne Zwart, Manon Koenen, Liz van Dongen


Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten en ‘s middags dhr. C. van Veen


Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.121:4. Midden-/bovenbouw: Ps.32:4a


Lied voor de dienst:

‘s morgens Weerklank lied 237 : 1 en ‘s middags Weerklank lied 231 ; 1 en 7


PDC de Herberg:

Het pastoraal diaconaal centrum ‘De Herberg’ te Oosterbeek wil fungeren als verlengstuk van het pastoraal/diaconaal werk dat in de gemeente plaatsvindt. Ze biedt een tijdelijk thuis en geestelijke begeleiding aan mensen die even afstand dienen te nemen van hun woon-/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. De Herberg wil de gemeente dienen en omgekeerd heeft de Herberg de gemeente nodig, zodat de gast goede (na)zorg ontvangt. De werkzaamheden zoals koken, klussen, praktisch huishoudelijk werk worden voor een belangrijk deel door vrijwilligers verricht. De begeleiding van de gasten vindt plaats door professionele betaalde medewerkers. U begrijpt dat er jaarlijks veel geld nodig is om hulp en gastvrijheid te kunnen bieden aan hen die dat nodig hebben. Financieel willen wij De Herberg helpen door de collecte aan de uitgang a.s. zondag hiervoor te bestemmen. Van harte bevelen wij deze collecte bij u aan. Meer informatie over De Herberg kunt u vinden op de website www.pdcdeherberg.nl .

De diaconie


Zondagsschool:

Aankomende zondag willen we na de dienst weer starten met oefenen voor het Kinderkerstfeest. We oefenen van 11.00 – 11.45 uur. Graag tot dan!

De leiding


Kerk doordeweeks


Winterfair 2019:

Zaterdag 23 november aanstaande is het zover. De dag waarop we onze jaarlijkse Winterfair hopen te houden. U/jij komt toch ook? Nogmaals een oproep aan diegenen die willen helpen bij de opbouw de uitvoering en het, na afloop van de fair, weer afbreken en opbergen van de materialen. We hebben dringend behoefte aan uw/jouw medewerking. Bij voorbaat heel hartelijk dank! Wilt u meer informatie neem dan gerust contact op met Jan van der Giessen (telefoon: 0183-302222/06-53310076 of per email: kerkrentmeester@hervormdsgravenmoer.nl).

Meer informatie over de Winterfair leest u onder de algemene berichten achterin het kerkblad Voetius.

We bidden om veel goede ontmoetingen op een fair die tot opbouw mag zijn van de gemeente.


Catechese:

Wat belooft God ons? Dat was de vraag van afgelopen dinsdag. Als je antwoord daarop gaat zoeken in de Bijbel, blijkt dat God een geweldige erfenis belooft. Maar voordat je een erfenis krijgt, moet wel eerst Iemand sterven… Aanstaande dinsdag om 19.00 uur ben je allemaal weer van harte welkom in De Ark.


Gemeenteavond:

Op woensdag 27 november houden we onze halfjaarlijkse gemeenteavond. Ook deze keer is er genoeg te bespreken: delen van het Beleidsplan 2020-2024, begrotingen van kerk en diaconie en verder alles wat u en jullie zelf ter sprake brengen. We beginnen de avond met bezinning rondom Gods Woord. Het lijkt me eigenlijk niet nodig u op te roepen: kom ook!


Ontmoetingsmiddag:

Op donderdag 28 november vindt in ontmoetingscentrum ‘De Haven’, Leefdaelhof 11, Waalwijk, een bijeenkomst plaats die georganiseerd wordt door de geestelijke verzorging van De Schakelring, in samenwerking met de kerken in de regio. Het thema van deze middag is ‘Zin ervaren in de laatste fase van het leven’. Spreekster is Esmé Wiegman, voormalig lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie. Deelname aan de middag is gratis, vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dit kan per e-mail: Claar.van.Roessel@schakelring.nl of telefoninsch: 06-18959587. Iedereen die zich door het thema aangespoken voelt, van harte welkom.


Ambtsdragers:

In de kerkenraadsvergadering van afgelopen maandag heeft br. Arjen van Andel te kennen gegeven dat hij vanwege persoonlijke omstandigheden per 1 januari 2020 zijn ambt neerlegt. De kerkenraad betreurt deze beslissing, maar heeft begrip voor zijn overwegingen. We zijn br. Van Andel dankbaar voor wat hij als (jeugd)ouderling heeft betekend in onze gemeente.

Door het vertrek van br. Van Andel ontstaat een vacature voor het ambt van (jeugd)ouderling. Daarnaast bestonden er nog vacatures voor ouderling en ouderling-kerkrentmeester. De gemeente wordt opgeroepen deze dingen in het gebed bij de Heere te brengen en de eigen verantwoordelijkheid te beseffen hierin. De kerkenraad wil u vragen namen in te dienen van mannen die als ambtsdrager de gemeente kunnen dienen. U heeft hiertoe de gelegenheid tot 1 december a.s. U kunt een voordracht (ondertekend) inleveren bij de scriba,br. P. van Halteren, of aan de pastorie.


Tenslotte


Zondag:

Aanstaande zondag breekt alweer de laatste zondag van het kerkelijk jaar aan. Wij komen dan samen met nabestaanden van hen die ons afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. Wij horen de namen noemen en gedenken geliefden en leden van de gemeente. Over ons leven, juist ook het leven waarin gerouwd wordt en getreurd, schijnt het licht van Gods Woord.

Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest van de HEERE erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig (Jes.40).

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Ark.


Verjaardag:

Afgelopen maandag was mijn verjaardag. Hartelijk dank aan iedereen die mij goede wensen deed toekomst, op welke manier dan ook. Tijdens de gemeenteavond a.s. woensdag zal er ter gelegenheid van mijn verjaardag iets bij de koffie zijn. Tot dan!

Vanuit de pastorie een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom