Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 25 november, eeuwigheidszondag

 

9.30 uur ds. J. Boom, gedachtenis overledenen. Koffie drinken na de dienst

14.30 uur ds. M. van de Ruitenbeek, Wilnis

 

Collecten:

 

  1. Diaconie
  2. Kerk
  3. Instandhouding predikantsplaats

 

Oppas:

Mw. Van der Giessen, Manon Koenen, Gerjanne Zwart

 

Orgel:

’s morgens en ‘s middags dhr. A. Colijn

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. T. de Roon, 0162-323179

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Lofz. van Maria:3a. Midden-/bovenbouw: Ps.105:4a

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 10 voor de kerk. Via de bank ontvangen voor dankdagcollecte 3x € 100. Hartelijk dank voor al deze giften.

 

Kerkauto:

Iedere week is het fijn als mensen die niet meer zelf naar de kerk kunnen komen, gebruik kunnen maken van de kerkauto en zo de mogelijkheid nog hebben om met de gemeente samen te komen. Het is mooi als mensen zich inzetten om gemeenteleden te vervoeren. Mocht u zich geroepen voelen om ook te rijden voor de kerkauto, dan zouden wij daar blij mee zijn. We hopen dat u/jij zich geroepen voelt om aan deze oproep gehoor te geven. Voor meer informatie of aanmelden kunt zich melden bij één van de diakenen. We hopen op uw medewerking zodat ook dit kleine stukje gemeentewerk met elkaar gedragen kan worden. De diaconie

 

Rondom gemeente

 

Winterfair 2018:

De Winterfair komt er nu echt aan. Aanstaande zaterdag is het zover. Afgelopen maandagavond is de initiatiefgroep bijeen geweest om een aantal praktische zaken te bespreken. Vrijdag start de opbouw. Iedereen die betrokken is geweest bij de voorbereiding ziet uit naar zaterdag. U en jij toch ook? Alvast een hartelijk woord van dank aan allen die zich bij de voorbereiding voor de Winterfair hebben ingezet, op welke wijze dan ook. O ja, de rollade-actie, die we vorig jaar hebben, is er ook dit jaar weer. Meer informatie daarover vindt op de fair. In de Nieuwsbrief december 2018 volgt informatie over datum en tijd waarop de bestelde rollades opgehaald kunnen worden. Meer informatie over de Winterfair vindt u elders in dit blad.

 

Vacatures:

In de kerkenraad zijn op dit moment drie vacatures: twee voor ouderling en één voor diaken. Aan de gemeente wordt gevraagd om namen in te dienen van broeders die verkozen kunnen worden voor een van deze ambten. De kerkenraad verzoekt u bij de namen aan te geven voor welk ambt u die indient en uw voordracht te ondertekenen. U kunt voor 1 december uw voordracht insturen aan de scriba of deze afgeven aan de pastorie. Bovenal vraagt de kerkenraad u God te bidden om werkers in Zijn wijngaard.

 

Clubwerk & (belijdenis)catechese:

Maandag 26 november om 20.00 uur is er belijdeniscatechese in de Pastorie. Is het geen wonder dat er ook dit jaar weer jonge mensen geloofsbelijdenis willen afleggen? Laat de gemeente er maar voor danken en bidden. Doe dat a.u.b. ook voor de jongere catechisanten. Op dinsdag 27 november hoop ik jullie weer te ontmoeten, om 19.00 uur in De Ark. Club De Regenboog komt weer bij elkaar op vrijdagavond 30 november.

 

Gemeenteavond:

Op donderdag 29 november wordt om 19.45 uur de tweede gemeenteavond van dit jaar gehouden in De Ark. Er zijn nogal wat onderwerpen die de kerkenraad met u wil bespreken. Allereerst is dat wel het jaarthema ‘Met hart en ziel’. Alle leeftijden zijn van harte welkom. En het is al een beetje traditie geworden in november: de gemeenteavond is ook een beetje een verjaardagsfeestje…

 

400 jaar Dordtse Synode (2)

Het geloof van de één, het ongeloof van de ander… Hoe kan het? Het heeft te maken met de verantwoordelijkheid die een mens heeft gekregen. En daarbij is het goed om te weten: het komt er  alleen maar van, dat geloof, door Gods keuze voor een mens. Maar… als Hij mij nu eens níet heeft gekozen? Nou, zeggen de Dordtse Leerregels, dat moet je zo niet zeggen. Denk ánders. Lees maar (hoofdstuk I, artikel 16):

‘Zij die het levend geloof in Christus of het vaste vertrouwen van het hart, de vrede van het geweten, de beoefening van de kinderlijke gehoorzaamheid, het roemen in God door Christus nog niet krachtig in zich voelen, en toch de middelen gebruiken waardoor God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, moeten niet ontmoedigd worden, wanneer zij over de verwerping horen spreken, noch zichzelf onder de verworpenen rekenen, maar de middelen vlijtig blijven gebruiken, vurig verlangen naar de tijd van overvloediger genade en die met eerbied en ootmoed verwachten. Veel minder behoren door deze leer van de verwerping verschrikt te worden diegenen die ernstig verlangen om zich tot God te bekeren, Hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden, en toch in de weg van de godzaligheid en het geloof nog niet zover kunnen komen als zij zouden willen; aangezien de barmhartige God beloofd heeft, dat Hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. Maar deze leer is terecht schrikwekkend voor degenen die geen acht slaan op God en Christus, de Zaligmaker, en zichzelf geheel aan de zorgen van de wereld en de lusten van het vlees hebben overgegeven, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren.’

 

Groet

Afgelopen zondag werd ik 46 jaar. Dat stemt dankbaar. Dank aan iedereen voor goede wensen en gaven. Ik elk nieuw levensjaar schittert de trouw van de Heere. Net als zondag spreek ik nu de wens uit dat God trouw ons ertoe brengt om ook zelf trouw te zijn. Daarover wil Hij Zijn zegen geven. Een hartelijke groet, ook namens vrouw en dochters.

Ds. J. Boom