Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 26 februari, Tweede Lijdenszondag

9.30 uur ds. J. Boom, bediening Heilig Avondmaal

14.30 uur ds. J. Boom, dankzegging Heilig Avondmaal

 
Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk om ook getuige te zijn van de viering van het Heilig Avondmaal.


Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ’s middags dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. J. Konings, 0162-319644


Oppas:

Gerda Gouda en Sam Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.80:11, bovenbouw Ps.146:6


Collecten:

1. Diaconie (Avondmaalscollecte, zie hieronder)
2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

De diaconale collecte is de avondmaalscollecte. Deze is bestemd voor de Gereformeerde Zendingbond en speciaal voor het project Jongeren uit Zuid-Soedan. De Anglicaanse Kerk van Zuid-Soedan wil graag jongeren en kinderen bereiken met het Evangelie en hen helpen te groeien in hun geloof. Daarnaast is er aandacht voor de genezing van hun trauma’s, die veroorzaakt zijn door het geweld en de uitdagingen in het vluchtelingenkamp. De kerk wil de jongeren, zowel degenen in de kampen als degenen die terug zijn gekeerd naar hun thuisland, hoop geven en hen helpen hun verantwoordelijkheden thuis, in de kerk en in de gemeenschap op zich te nemen. Daarbij is er aandacht voor training in life skills en vakonderwijs. Om deze doelen te bereiken organiseert de kerk trainingen, counselingactiviteiten en sport- en muziekfestivals. Van harte aanbevolen.


Actie Kerkbalans 2023:

Gemeente, de vrijwillige bijdrage 2023 heeft tot nu toe opgebracht het mooie bedrag van € 31.000,00. Dit is ongeveer 3% meer dan vorig jaar. Hiervoor onze hartelijke dank. Tot op heden hebben wij 60 % van de enveloppen terug mogen ontvangen. Wij vragen u nogmaals dringend om uw bijdrage met of zonder enveloppe te doen. Om alle plannen en werkzaamheden uit te kunnen voeren hebben wij uw bijdrage hard nodig. Een speciaal woord van dank aan de kerkbalans lopers! Jullie betrokkenheid maakt het ons een genoegen om samen deze actie te mogen organiseren en uitvoeren. Dank jullie wel. Laat ons samen doorgaan om ook in de toekomst ‘Samen de kerk van morgen’ vorm en inhoud te kunnen geven. Namens de kerkrentmeesters, Piet van Halteren.


Kerk doordeweeks

Catechese:

Op dinsdag 28 februari hoop ik de catechisanten weer te ontmoeten in De Ark. De 9-11-jarigen om 18.45 uur en 16+ om 20.00 uur. Tot ziens!

Gespreksgroep:

De gespreksgroep voor gemeenteleden tussen 20 en 60 jaar staat gepland op donderdag 2 maart a.s. om 19.30 uur in De Ark. Je kunt je nog steeds opgeven bij Marloes en Robert Timmermans.

Biddag kinderviering:

Op biddag, dat is op woensdag 8 maart, gaan we naast de avonddienst weer een viering voor de kinderen organiseren, die in de middag om 14.30 uur plaatsvindt in de Chr. Ger. Kerk, ingang dorpsplein. Het gaat deze keer over wat je niet ziet, maar wat er wél is! Wij lezen uit 2 Koningen 6. Als de profeet Elisa bidt tot God, gaan de ogen van zijn knecht open voor iets heel bijzonders… Hij ziet dat de Heere God méér geeft dan hij gedacht heeft. Welkom jongens en meisjes, met je vrien(inn)en en familie! We houden een collecte om kinderen die in oorlogsgebied leven te steunen en helpen.

Tenslotte

In een lezing die ds. K. Exalto hield in 1999 las ik:

‘De reformator Johannes Calvijn noemt het Avondmaal in de eerste plaats een oefening van het geloof. Er zijn onder ons tal van geloofsoefeningen. Wie de Bijbel leest, is bezig met een oefening van het geloof. Wie een preek hoort of leest oefent als christenmens zijn geloof. Ook het gebed is een geloofsoefening. Welnu, het Avondmaal hoort er ook bij. Het deelnemen aan het Avondmaal is een geloofsoefening. Zo versterkt het geloof, zo wordt men in het geloof bevestigd.

Calvijn noemt vervolgens het Avondmaal een teken. Doop en Avondmaal zijn tekenen. Zij zijn tekenen van Gods welwillendheid, van Zijn belofte. Aan de Avondmaalstafel mag men brood en wijn zien. Zij zijn tékenen. Christus zegt: Daar Ik voor u de dood ben ingegaan.

Verder noemt Calvijn het Avondmaal ook een schilderij. Paulus schreef eens aan de gemeenten in Galatië dat hij in zijn prediking hen Christus voor ogen had geschilderd. Ook de prediking kan dus een schilderij zijn. Hoeveel te méér het Avondmaal! Augustinus noemde het sacrament het zichtbare Woord. Vergeleken bij de prediking van het Woord Gods brengt het Avondmaal ons niet iets anders, iets nieuws, neen, het brengt ons hetzelfde maar op andere wijze. Vooral hier zien wij Christus, de gekruisigde Heere voor ogen geschilderd.

Vervolgens noemt Calvijn het Avondmaal een handdruk. Christus komt hier naar ons toe en geeft ons de hand. Hij belooft ons Zijn vriendschap en trouw. Toen Calvijn zelf aan het einde van zijn leven was gekomen, liet hij op een stoel zich naar de kerk dragen. Hij wilde nog eenmaal in het midden van de gemeente het Avondmaal ontvangen. Een laatste handdruk van de Heere Jezus Christus.

Calvijn noemt het Avondmaal ook een representatie ofwel vertegenwoordiging. Christus is er tegenwoordig. Door de Geest! Hij is naar Zijn menselijk natuur in de hemel, maar Hij is – o onuitsprekelijk wonder – ook aan de Avondmaalstafel. Hij zegt: Zie hier ben Ik! Het brood is Mijn vlees, de wijn is Mijn bloed. Wie hiervan eet en drinkt, zal tot in eeuwigheid niet meer hongeren en dorsten.

Tenslotte noemt Calvijn het Avondmaal ook nog een instrument. U weet wat een instrument is: een voorwerp, een werktuig waarmee men iets doet. Wanneer het Avondmaal gevierd wordt doet God wat! Het sacrament is een werktuig, een genademiddel. Het Avondmaal is heel wat meer dan een gezellige maaltijd. Wat het Avondmaal uitbeeldt, geschiedt ook. Hier geeft Christus waarachtig Zijn lichaam en bloed. Wie in geloof eet en drinkt, ontvangt waarachtig Hem, de voor ons gekruisigde en opgestane Heere.’

Een gezegende zondag toegewenst en een hartelijke groet, ook namens Marry en de kinderen,

uw ds. J. Boom