Biddag 11 maart 2020, aanvang 14:30 uur
Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Kerk op zondag

Diensten op zondag 26 januari

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur ds. J.B. Kamp, Heteren


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk


Oppas:

Mw. Van der Giessen, Marline Boom, Janneke Kruijf


Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s middags dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Konings, 0162-319644


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.135:3. Midden-/bovenbouw: 84:6


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens de collecte naar de zondagsschool. Leiding: Marloes Timmermans en Marion van Dongen


Kerk doordeweeks


Felicitatiedienst:

Op maandag 27 januari om 18.45 uur gaan we met de felicitatiedienst de verjaardagsbussen legen in de Ark.


Catechese:

Deze week deden we mee met de Week van Gebed. Aanstaande week ben ik op dinsdag afwezig en daarom zal iemand anders mij vervangen. Je bent van harte welkom op dinsdag 28 januari om 19.00 uur in De Ark.


Bijbelkring:

Op donderdag 30 januari wordt de bijbelkring gehouden bij de fam. Gouda, Julianalaan 14, 5109 RJ ‘s Gravenmoer. Graag nodigen we jongere en oudere gemeenteleden uit om hierbij aanwezig te zijn. We gaan opnieuw een gelijkenis van de Heiland lezen en bespreken. Deze keer is dat de gelijkenis van de talenten, die te vinden is in Matt. 25:14-30 en Luk. 19:12-27. Aanvang van de avond om 19.30 uur.


Kerkbalans 2020:

De actie Kerkbalans 2020 is inmiddels in onze gemeente van start gegaan. Het landelijke thema voor de actie is: ‘Geef voor je Kerk’. Als plaatselijk thema is dit jaar gekozen voor: ‘Geloven in Groei’.

We zijn er geweldig blij mee dat een aantal vrijwilligers in de gemeente dit jaar weer bereid is om zich in te zetten door mee te werken aan de actie Kerkbalans. Zij bezorgen de enveloppen met informatie en halen antwoordenveloppen met toezeggingen op. Zij brengen hiermee het jaarthema: ‘Kom doe mee!’ tot uitdrukking. Alvast heel veel dank en waardering dat u zich hiervoor in wilt zetten en op die manier mee wilt werken aan de actie voor de instandhouding, en zo mogelijk uitbreiding, van Gods gemeente in ’s Gravenmoer. De enveloppen met informatie worden, of zijn inmiddels, bezorgd, vanaf maandag 20 januari jl. De antwoordformulieren worden opgehaald vanaf maandag 27 januari tot maandag 3 februari aanstaande. Gemeenteleden buiten ’s Gravenmoer kunnen de antwoordformulieren per post retour zenden of in de doos op de stenen tafel in de kerk doen.

Een hartelijke oproep aan u en jullie allen, steun de actie Kerkbalans 2020, en denk daarbij aan het jaarthema: ‘Kom doe mee! College van kerkrentmeesters


Vooraankondiging:

Donor: ja of nee? Ethische vragen en medische kennis rondom orgaan- en weefseldonatie

De nieuwe wetgeving rondom orgaan- en weefseldonatie maakt het noodzakelijk voor iedere burger om na te denken over de eigen wensen. Daarnaast is het heel belangrijk ook de familieleden op de hoogte te brengen van uw wensen. U moet uw wensen laten vastleggen in het donorregister. Maar welke overwegingen spelen een rol bij het denken over donatie? Welke religieuze motieven liggen achter een beslissing? Welke ethische vragen? Wat gebeurt er eigenlijk bij orgaandonatie, wanneer kunnen welke weefsels of organen gedoneerd worden?

In de presentatie gaan Miranda Vroon-van Vugt, geestelijk verzorger in het ETZ, ds. Jan Boom, predikant en Miranda Mommers en Ton van Beek, Intensive Care Verpleegkundigen en donatiecoördinatoren ETZ in op zaken en vragen rondom orgaan- en weefseldonatie en de nieuwe wetgeving. Belangrijke zaken om zich bewust van te zijn, voelt u zich daarom van harte welkom!

Wanneer: Dinsdag 18 februari, 20.00-22.00 uur. Waar: Hervormde Gemeente (De Ark), Kerkdijk 15, 5109 TL ‘s-Gravenmoer. Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.hulsbos@ziggo.nl, tel. 0416 332326.


Tenslotte

Mijn vrouw Marry en ik willen iedereen bedanken die goede woorden en wensen stuurde, op welke manier dan ook, ter gelegenheid van haar verjaardag.

Na het begin van het nieuwe jaar, de afronding van de kersttijd, diensten rondom het ambt en de gebedsweek, dringt bij een dominee de vraag zich op: waarover moet in de komende tijd gepreekt worden? Eind februari begint de lijdenstijd, maar dat is nog een maand te gaan. Aanstaande zondag hoop ik met u te gaan luisteren naar de Bergrede. In Mattheüs 5-7 staan deze woorden van de Heere Jezus beschreven. Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem. En Hij opende Zijn mond en onderwees hen (vers 1 en 2). Het doet denken aan Israëls ervaring bij de berg Horeb/Sinaï: daar sprak de HEERE de woorden van Zijn heilige Wet. In de Bergrede spreekt de Zoon van God, ook vanaf een berg. Laten wij zoals Israël ooit met eerbied en vertrouwen luisteren naar wat Hij ons voorhoudt. Bidt u mee om gezegende diensten?

Vanuit de pastorie een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom