Kerst rollade actie 2021Dagelijks woord


Diensten

Aanmelding voor de diensten is niet (meer) nodig.


Agenda


Voetius


Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 28 november, Eerste Advent

9.30 uur ds. J. Riemersma, Sliedrecht

14.30 uur ds. J. Boom


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Koenraad van Eersel


Orgel:

‘s morgens dhr. G.J. Netten en ’s middags dhr. A. Colijn


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Oppas:

Gerda Gouda


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.96:1 en midden-/bovenbouw: Ps.89:9a


Collecten:

De diaconale collecte is deze zondag bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg. De Herberg biedt een gastvrij huis in een prachtige omgeving, een geopende bijbel, professionele begeleiding, liefdevolle aandacht. Een verblijf in De Herberg is bedoeld voor iedereen die beschutting zoekt in de storm van het leven. Het kan zijn dat je te maken hebt met eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning binnen relaties. Jongeren kunnen in De Herberg een (half) jaar meedraaien als vrijwilliger. De Herberg is voor de exploitatie afhankelijk van giften van diaconieën, particulieren en andere donateurs. Van harte aanbevolen.

Verder mag u uw gaven geven voor de kerk. Als u in de dienst aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de collectezakken die achter in de kerk op het kastje hangen. Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks

Catechese:

Zonde, dat is: je doel missen, de verkeerde weg gaan, een grens over gaan, in opstand zijn, iets kromtrekken, bederf van iets goeds. Allemaal bijbelse woorden om duidelijk te maken wat zonde is en waarom wij als mensen daar schuldig door staan voor God. Dit is de donkere achtergrond van het heerlijke Evangelie: Zie het Lam van God, dat de zonde der wereld wégneemt!

Op dinsdag 30 november is er vanwege mijn nascholing geen catechese. Allemaal tot ziens op dinsdag 7 december om 19.00 uur.


Vrouwenvereniging:

Op woensdag 1 december komt de vrouwenvereniging samen om 19.30 uur in De Ark. Alle dames van harte welkom.


Basiscatechese:

Op donderdag 2 december is er weer basiscatechese. Vanwege ziekte van Marion hebben we nog contact over de plaats waar we samenkomen. Tot dan!


Tenslotte

Advent breekt aan. Er is een oude traditie in de kerk, waarin in adventstijd vaak Psalm 85 werd gezongen. Het is een psalm die voor ons niet heel bekend is, en misschien ook niet zo bemind. Maar in de vroege kerk zong men deze psalm dus graag in het najaar, op weg naar Kerstfeest, en ten diepste op weg naar de tweede komst van de Heere Jezus Christus. Waarom dit lied? Willem Barnard (theoloog en dichter, 1920-2010) schreef daarover:

‘Psalm 85 is de psalm van de wending ten goede, de psalm van de ommekeer. Advent zelf is de viering van die keer ten goede; de ballingschap wordt als zij ten einde loopt, verlicht door het besef van de komende ‘wederkeer’, de omkeer in de vervreemding, de toekomst in het goede land. Een psalm van de ballingschap, maar met de wending ten goede in zicht, de toewending van Gods aangezicht, de afwending van de toorn, de bekering van de gemeente naar de Heilige toe, van de dwaze verwachtingen af.’

Laat ons gebed zijn dat er iets van die ommekeer merkbaar zal worden aan het eind van het jaar 2021, ín en buíten de kerk. En dat in ons de verwachting zal groeien: Kom Heere Jezus, kom spoedig!

Ook namens Marry en onze dochters een groet aan jullie en u allemaal.

uw ds. J. Boom