Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 28 mei, Eerste Pinksterdag

9.30 uur ds. J. Boom

18.30 uur ds. G.D. Hoff, Rhenen

Zondagsschool:

De kinderen vieren het Pinksterfeest met ons mee in de kerk.

Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten en ’s avonds dhr. R. Timmermans

Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 06-39644148

Oppas:

Annette Timmermans en Sam Zwart

Psalmen leren:

Onderbouw Ps.133:3, bovenbouw Ps.89:12

Collecten:

1. Diaconie (GZB-Pinksterzendingscollecte)
2. Kerk

De GZB-pinkstercollecte is bestemd voor Albanië. De protestantse kerken daar zijn jong en klein, maar willen graag anderen bereiken met het Evangelie. De GZB helpt hen graag hiermee! Zendingswerker Aad van der Maas verzorgt in verschillende gemeenten lessen over thema’s zoals discipelschap, diaconaat en jeugdwerk. De jonggelovige Hajrid zegt: ‘We kijken er altijd naar uit dat Aad bij ons komt. De lessen zijn belangrijk, gaan over de basale dingen van het geloof en zijn heel praktisch.‘ Helpt u mee door royaal te geven?

Verantwoording:

Ontvangen tijdens bezoekwerk 2x € 20. Hartelijk dank daarvoor.


Dienst op maandag 29 mei, Tweede Pinksterdag

10.30 uur Zang- en gebedsdienst

Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk

Orgel:

dhr. A. Colijn

Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk

Kerk doordeweeks

Pinksteren:

De kerkenraad heeft de afgelopen tijd wat mogelijkheden onderzocht om de dienst op Tweede Pinksterdag vorm te geven. Dat heeft ertoe geleid dat we maandagmorgen gaan samenkomen om 10.30 uur in een uur van zang en gebed. Ook gemeenteleden van omliggende gemeenten worden hiervoor van harte uitgenodigd. Juist op het Pinksterfeest mogen we met elkaar iets beleven van:

Samen bidden, samen zoeken

naar het plan van onze Heer;

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot Zijn eer.

Senioren:

Op dinsdag 13 juni willen we met de senioren een BBQ houden. U bent allemaal welkom vanaf 16.00 uur in De Ark. U kan en mag ook iemand meebrengen als introducé. Wil iedereen zich opgeven bij Ad Colijn tel. 06 – 18 42 29 88, graag voor 3 juni. De kosten van deze BBQ zijn totaal € 15 p.p. Graag tot ziens!

Tenslotte

Pinksteren: het laatste feest in het kerkelijk jaar. Voorlopig is de uitstorting van de Heilige Geest het sluitstuk van Gods grote, heil-brengende daden op aarde. Bij alle heilsfeiten was die Geest al actief:

Door de Heilige Geest werd Jezus in de moederschoot ontvangen.

Vervuld van de Heilige Geest heeft Hij geleefd en is Hij gehoorzaam geweest tot in de dood.

Door de Heilige Geest is Hij opgewekt tot het eeuwige leven.

En áls Hij dan tot de heerlijkheid van God is verheven, brengt Hij door Zijn Geest mensen bijeen uit alle windstreken om Hem te kennen, te dienen en te volgen, in de hoop op het eeuwige leven. Zo is de Geest van God de oorzaak van het geestelijke leven (geloofsleven) in ons. Daarnaast is Hij de bouwer van de Kerk. Daarvoor willen wij Hem tijdens het Pinksterfeest danken. En tegelijk bidden wij dat Gods Geest steeds opnieuw zal neerdalen en het verschil zal maken in het leven van mensen, van welke leeftijd, welke kleur of afkomst dan ook. Pinksteren is het feest van de zending. Hij schept één kudde, met één Herder: de Heere Jezus zelf.

Een hartelijke groet, ook van Marry en de kinderen,

uw ds. J. Boom