Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 30 juni

9.30 uur ds. J.B. Kamp, Arnhem

18.30 uur ds. J. Boom


Zondagsschool:

De kinderen gaan voorafgaand aan de preek naar de zondagsschool. Het is de laatste keer voor de zomer. We zijn dankbaar voor alles wat God heeft gegeven dit jaar. Kinderen hoorden vertellen over onze Schepper, de God van hemel en aarde, en over de Heere Jezus als Redder, de weg naar het eeuwige leven. Wat een voorrecht. We danken Gdo voor het werk van de leiding. We bidden Hem dat Zijn woorden bewaard blijven in de harten van de kinderen, als zaadjes die ontkiemen om vrucht voort te brengen voor God.


Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ’s avonds dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Oppas:

Gerda Gouda en Mirthe Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.24:2 en bovenbouw Ps.68:1


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Instandhouding pred.plaats

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 20 voor de kerk. Hartelijk dank.

Hierbij de opbrengst van de collecten in de maand mei: Voor de kerk € 425,95. Onderhoud gebouwen € 58,60. Instandh.pred.pl. € 51. Voor de diaconie € 123,60. Arm-in-arm € 95,55. Ger. Zendingsbond € 126,25. Collecte trouwdienst Tim & Kim € 136,45.

Juni (gedeeltelijk): Voor de kerk € 191,10. Onderhoud orgel € 66,50. Onderhoud gebouwen € 78. Voor de diaconie € 141,80. St. Schuilplaats € 74,10. Avondmaalscollecte € 189,10.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

De diaconie gaf voor de volgende doelen: Herv.Ger. Jeugdbond € 250. Pioniersplek Zin op School Waalwijk € 250. Arm-in-arm € 300. Ger. Zendingsbond (Pinksterz.coll.) € 250. Pioniersplek De Groote Wielen / Crux € 350. IZB € 250. St.Schuilplaats / DMW € 250 en € 1000 (bijdrage 2024). St. De Hoop € 250.


Kerk doordeweeks

Bijbelkring:

Op maandag 1 juli komt de bijbelkring weer samen. Deze keer lezen en bespreken we Openbaring 7. Iedereen is van harte welkom in De Ark, aanvang 19.30 uur.

Weeksluitingen:

Op zaterdag 29 juni hoop ik de bewoners van Zorgcentrum Elzenhove te ontmoeten om 19.00 uur en op vrijdag 12 juli de bewoners van De Volckaert om 15.00 uur. Het is goed om samen te luisteren naar het eeuwig betrouwbare Woord van God en te zingen tot Zijn eer. We bidden om gezegende bijeenkomsten.

Koffie-inloop:

Op dinsdagmorgen 16 juli is er weer een koffie-inloopochtend in de zaal van de Chr. Ger. Kerk aan het dorpsplein. Vaste bezoekers en nieuwe mensen zijn van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een bakske. Juist in een periode waarin familieleden soms verre reizen maken, kan het fijn zijn om het contact met anderen in het dorp te zoeken. U bent welkom tussen 10.00 en 11.30 uur.


Tenslotte

Medewerkers:

We zoeken nog mensen die mee willen draaien bij de crèche. Misschien heb je het vroeger gedaan, toen je eigen kinderen naar de oppas gingen. Wat zou het mooi zijn als je ook voor de nieuwe generatie weer iets kunt betekenen. Opgave is mogelijk bij Annette Timmermans, tel. 06-0512229.

Dank:

Sinds het begin van de dakrenovatie was het parkeerterrein van de kerk niet in gebruik. Toen alle materialen weer waren weggehaald, bleek dat de natuur niet heeft stilgestaan. Er was veel schoonmaak- en snoeiwerk nodig. Koster Sjaak Faro heeft dat met hulp van de gebroeders Verduijn op een voortreffelijke manier gedaan. Heel veel dank daarvoor.

Zomer:

We zijn wat het kerkblad betreft met de zomerregeling begonnen. Dit blad verschijnt voor drie weken, en dat geldt ook voor de komende twee nummers. Inmiddels leven de kinderen toe naar het einde van het schooljaar. Verschillende jongeren mochten een studiejaar of een opleiding afronden. Vakantieplannen krijgen steeds meer vorm. Mijn vakantie is van maandag 15 juli t/m zondag 4 augustus. We wensen iedereen een goede periode van rust toe. Dat er momenten van stilte zullen aanbreken waarin Gods stem mag doordringen tot de ziel. Misschien is een nieuwe oriëntatie nodig: Waar gaat het heen met mijn leven? Waar vind ik mijn echte zekerheid? Staat de Heere Jezus Christus nog centraal in mijn bestaan? Als de vakantieperiode deze bezinning mogelijk maakt, is het een gezegende tijd.

Een hartelijke groet aan u en jullie allemaal,

uw ds. J. Boom