Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 31 mei, Eerste Pinksterdag

9.30 uur ds. J. Boom, via kerkomroep.nl

18.30 uur Uitzending via kerkomroep.nl


Orgel:

‘s morgens dhr. C. van Veen


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.105:1. Midden-/bovenbouw: Ps.118:12


Bijdragen:

Op het collecterooster staat als extra diaconale collecte vermeld: Pinkster-zendingscollecte voor de Gereformeerde Zendingsbond.

Wilt u aan kerk en diaconie uw gaven schenken, gebruik dan de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79

Diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Van harte aanbevolen.


Verantwoording:

Aan de pastorie werd klein geld bezorgd ter waarde van € 4,65. We bestemmen dat voor de kerk. Tijdens bezoekwerk ontvangen € 50 voor de kerk. Ouderling Timmermans ontving € 20 en € 50 voor de kerk en € 20 voor de diaconie. Allen hartelijk dank voor uw gaven.


Dienst op maandag 1 juni, Tweede Pinksterdag

9.30 uur ds. J. Boom, beelduitzending via hervormdsgravenmoer.nl (met medewerking van kinderen en jeugd)


Bezinningsmoment op woensdag, 19.15 uur

27 mei Fam. Boom

3 juni  Vrij verhaal


Kerkenraad


Ambten:

Dhr. J. Gouman, Varenstraat 21, 4941 XE Raamsdonksveer en dhr. M. van Loon, Hogevaart 29, 5161 PL Sprang-Capelle hebben gemeend voor hun benoeming als ouderling te moeten bedanken. Wij wensen u rust op uw beslissing en Gods zegen op uw verdere levensweg. Tegelijk stemt het ons dankbaar dat dhr. J.A.J. Kruijf, Trappistenstraat 6, 5101 XD Dongen de vrijmoedigheid kreeg om de benoeming tot ouderling-kerkrentmeester te aanvaarden. Hetzelfde geldt voor dhr. A.C. Rosenbrand, Molendijk 33, 5109 RM ‘s Gravenmoer die werd verkozen tot diaken. In dit alles mogen wij met verwondering zien dat de Heere voor Zijn gemeente zorgt. Voor de broeders betekent het een nieuw en onbetreden spoor in hun leven. Maar zij mogen weten: Hij die u roept, is getrouw, die het ook doen zal (1 Thess.5:24). Wij hopen binnen niet al te lange tijd de broeders te kunnen bevestigen in het ambt. Hierover zal nog nader overleg plaatsvinden. Wij bevelen alle broeders aan in uw voorbede.


Corona-maatregelen:

Inmiddels heeft de kerkenraad een eerste opzet besproken van een gebruiksplan. In zo’n plan staan alle maatregelen die we nemen wanneer de gemeente weer gaat samenkomen in het kerkgebouw. De kerkenraad wil de samenkomsten vanaf zondag 5 juli weer beginnen (alleen in de morgendiensten). In de maand juni zal ten opzichte van voorgaande maanden dus nog niets veranderen. Wanneer het gebruiksplan is vastgesteld, zal dit aan de gemeente bekend gemaakt worden. U kunt het dus binnenkort tegemoetzien.


Gebed:

‘En zij bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers’, Hand.1:14.

Bidden. Dat deden Jezus’ volgelingen na Zijn opname in de hemel. En niet zomaar. Zij hadden de belofte van Hem: De Heilige Geest zal komen. Uitgestort om jullie te vervullen. Om een kerk te scheppen die leeft met het hart in de hemel.

Ook wij hebben Hemelvaart gevierd. En nu? Wat hebben wij nú nodig? Persoonlijk, en als kerk? Welke kant gaat het op met de gemeente, in de crisis, en door de crisis heen? Hoe gaat het verder met ons land en volk?

Is er eigenlijk niet maar één uitweg? De weg van het gebed. Hetzelfde gebed als toen: gebed om de Heilige Geest. Omdat de Geest van God de kerk in het leven riep, in leven houdt én opnieuw tot leven wekt. Geestelijke opwekking of herleving zorgt ervoor dat God weer in beeld komt; dat Jezus een levende werkelijkheid is. Leven en vrede, blijdschap en hoop, en een vruchtbaar, toegewijd leven zijn er de gevolgen van. De gemeente bloeit en is getuige in de wereld.

Daar willen we voor bidden, vanaf dinsdag 26 mei, elke dinsdagavond om 20.00 uur. Wij verzamelen op het dorpsplein en gaan daarna in groepen uiteen om ons te houden aan de coronaregels.


Tenslotte

Het Pinksterfeest is aanstaande. Deze week las ik het volgende over het werk van de Heilige Geest:

Tijden waarin de Heilige Geest duidelijk en krachtig werkte zijn in de geschiedenis van de Kerk steeds weer afgewisseld door andere, meestal langere perioden, waarin de Heilige Geest óók Zijn werk deed, maar op een minder opzienbarende manier. Dat we op dit ogenblik een periode van Geestelijke laagconjunctuur beleven is ontegenzeggelijk. Waaide de wind van de Heilige Geest op het eerste Pinksterfeest met orkaankracht, en wakkerde die wind later verschillende keren aan tot storm, vandaag mag er dan geen windstilte zijn, maar toch een zekere luwte.

De vraag is: zijn daarvoor oorzaken aan te wijzen? De Heilige Geest is nog Dezelfde als in de dagen van de apostelen en als Hij werkt, dan werkt Hij onweerstaanbaar. Hoe komt het dan, dat Hij Zich ais het ware wat terugtrekt, dat Hij Zijn hand stilhoudt?

De bijbel laat ons op verschillende plaatsen zien dat die inzinkingen in het werk van de Heilige Geest alles te maken hebben met de zonden van de gemeente. Hoewel we graag belijden dat de Heilige Geest krachtdadig en onwederstandelijk werkt, blijkt het toch mogelijk dat we “de Geest tegenstaan”, “de Geest bedroeven”, zelfs “de Geest uitblussen”. Hoe vaak worden we in de apostolische brieven niet vermaand, door de Heilige Geest de werkingen van het lichaam te doden, door de Geest te leven door de Geest te wandelen? Kortom, we kunnen blijkbaar de Heilige Geest zulke belemmeringen in de weg leggen dat Hij Zijn werk niet kan of wil doen.

Wanneer er dan enkele zonden genoemd moeten worden die de Heilige Geest in de weg staan, dan is dat allereerst wel de zonde van de verdeeldheid. De zichtbare gemeente van Christus is uiteengevallen in een aantal kerken en kerkjes die volkomen langs elkaar heenleven. Verder zijn er de zonden van wereldsgezindheid en wereldgelijkvormigheid: dat kerkmensen, ook soms oprechte christenen, leven volgens een werelds denkpatroon. Maar de geest der wereld en de Geest Die uit God is verdragen elkaar niet! Een derde oorzaak waarom de Heilige Geest Zich terugtrekt is de oppervlakkigheid en de vanzelfsprekendheid. In deze tijd waarin velen hebben afgehaakt, hebben we de neiging tevreden te zijn over onszelf: Wij gaan nog naar de kerk, wij leven mee, wij zijn gedoopt, wij hebben belijdenis gedaan, enz. Maar dat moet méér zijn dan een gewoonte alleen. We zouden ook nog kunnen opmerken dat de Gemeente van vandaag veel te weinig leeft uit de verwachting van Christus’ wederkomst. De Geest en de Bruid zeggen: “Kom!” Maar wie bidt nu eens uit de grond van zijn hart mee: “Amen, kom Heere Jezus!” De Gemeente van Christus leeft en doet vaak alsof deze aarde haar vaderland is en alsof ze niet op reis is naar een beter vaderland.

Er is dan ook alle reden om persoonlijk, als gemeente en als kerk(en) op deze Pinksterdagen te bidden: Veni Creator Spiritus! Kom, Schepper, Geest!

Gezegende Pinksterdagen toegewenst. Met een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw Marry en onze dochters,

uw ds. J. Boom