Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Kerk op zondag

Diensten op zondag 1 december, eerste Adventszondag

9.30 uur ds. J. Boom, voorber. Heilig Avondmaal

14.30 uur ds. C. van Andel, Amsterdam


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Onderhoud verwarming


Oppas:

Therese Timmermans, Sam Zwart en Marloes Timmermans


Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen en ‘s middags dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Psalmen leren:

Onderbouw: Lofz. van Maria : 3a. Midden-/bovenbouw: Lofz. van Zach. : 1a


Lied voor de dienst:

‘s morgens Weerklank lied 109 : 1 en 4 en ‘s middags Weerklank lied 112 : 2


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens de collecte naar de zondagsschool. Na de dienst gaan zij weer oefenen voor de kerstviering.


Zingen na de dienst:

Op zondag 8 december gaan we na de middagdienst geestelijke liederen zingen. Wie liederen wil aandragen, heeft daarvoor de gelegenheid. Achterin de kerk ligt een blad waarop u uw liederen van uw voorkeur kunt noteren.


Kerk doordeweeks


Censura morum:

Het is goed om voorbereid te zijn op een koninklijke ontmoeting. Dat zou je ook kunnen zeggen over de viering van het Heilig Avondmaal. Het is daarbij trouwens niet nodig om jezelf mooier te maken dan je bent, maar alleen om oprecht en eerlijk te worden voor God en voor elkaar. Wanneer op dat gebied nog dingen rechtgezet moeten worden, is het ieders verantwoordelijkheid om daar werk van te maken. Dat kan a.s. maandagavond 2 december vanaf 19.00 uur in de consistorie van de kerk. Het kan ook door een broeder of zuster (binnen of buiten de kerkenraad) te vragen je erbij te helpen en erover in gesprek te gaan.


Kerkenraad:

Het moderamen van de kerkenraad komt op maandag 2 december bijeen, om 19.30 uur in de pastorie, en bereidt dan de kerkenraadsvergadering van 11 december voor.


Catechese:

Wat is advent? Dat was de vraag waar we deze week op in gingen. Er zitten veel kanten aan het antwoord daarop. Want advent gaat over toen, en nu, en straks. Advent is wereldwijk en heel persoonlijk. Wij dienen een God die vanuit Zijn verborgenheid naar ons toekomt. Halleluja!

Op dinsdag 3 december ben je natuurlijk weer van harte welkom in De Ark. We beginnen om 19.00 uur.


Tenslotte

Advent breekt aan: kostbare tijd van verwachting. Ooit heeft iemand zich afgevraagd: stel je voor dat je de Bijbel een titel zou moeten geven…? Een goede titel zou zijn: HIJ KOMT. Want de Schepper van hemel en aarde laat Zijn schepping niet op z’n boosaardige beloop, maar Hij komt zonder ophouden: door te spreken tot Zijn volk Israël, en vervolgens komt Hij door zich te geven in Zijn Zoon, onze Heere Jezus; en Hij komt door Zijn Geest tot in een mensenhart. Maar daarmee is Zijn komen nog niet compleet. Want:

Nog eenmaal zal Hij komen,
als richter van ‘t heelal,
die dan het hoofd der vromen
voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen,
wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven ‘t graf.

Ja, Hij komt! En steeds wanneer het Heilig Avondmaal gereed staat, vraagt Hij ons: ‘Komt u, kom jij nu ook? Laat Mijn komst niet onbeantwoord!’

Een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw en dochters,

uw ds. J. Boom