Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 5 juli

9.30 uur ds. J. Boom

18.30 uur Uitzending via kerkomroep.nl


Orgel:

‘s morgens dhr. R. Timmermans


Psalmen leren:


Onderbouw:

Ps.66:10. Midden-/bovenbouw: Ps.68:10


Bijdragen:

Op het collecterooster staat voor deze zondag vermeld dat de diaconale collecte in de dienst bestemd is voor de Stichting Schuilplaats. Dat is de stichting die het Diaconaal Maatschappelijk Werk in de Langstraat heeft opgezet. Mensen met psychische of sociale problemen kunnen hier christelijke hulpverlening ontvangen. Diaconieën van kerken in deze regio ondersteunen dit werk. Van harte bij u aanbevolen.

Wilt u aan kerk en diaconie uw gaven schenken en kunt u nog niet in de diensten aanwezig zijn, dan kunt u gebruik van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79

Diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Ontvangen tijdens bezoekwerk € 50 voor de kerk. Ontvangen tijdens het bezorgen van de usb-sticks in de maand juni: voor de kerk € 40 en voor de diaconie € 15. Allen hartelijk dank voor uw gaven.


Verzoek:

De diaconie verzoekt iedereen die het abonnement op het kerkblad Voetius nog niet heeft betaald, dit per ommegaande te doen. Het bedrag van € 25 kunt u overmaken op het nummer dat hierboven staat.


Uur van gebed op dinsdag 20.00 uur

Verzamelen op het dorpsplein, vervolgens uiteen in groepjes. Volgende week voorlopig voor de laatste keer, want tijdens de zomervakantie (11 juli t/m 23 augustus) zal er geen gebedsuur op dinsdag zijn.


Bezinningsmoment op woensdag via Kerkomroep.nl

Ook in de zomer willen we wekelijks iets uitzenden, zodat u thuis kunt meezingen en luisteren naar Bijbelwoorden en een stukje bezinning. Gods zegen daarbij toegewenst.


Tenslotte


Weer naar de kerk:

Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheên, om ‘s HEEREN voorhof in te treên! Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, en aan mijn ziel het leven geeft.


De tweede dienst:

Op de zondagmiddag/-avond zullen we zoals u weet nog niet bijeenkomen in de kerk. Toch is het goed om een tweede keer op de zondag tijd apart te zetten om je over het Woord van God te buigen als een leerling, die zit aan de voeten van de Heere Jezus. We hebben ervoor gekomen om in de zomermaanden een serie van tien verdiepingsdiensten uit te zenden. Deze diensten zijn opgenomen in de Noorderkerk te Amsterdam, een bijbelgetrouwe gemeente midden in de Jordaan. In die gemeente zijn twee ‘vissers van mensen’ werkzaam. Beiden heten ds. Visser; wij hoorden ieder van hen afgelopen maanden al een keer. Naar aanleiding van een boekje dat verscheen in 2018 (geschreven door Tish Warren) besloten zij een serie verdiepingsdiensten op te zetten met de titel: de heiliging van het alledaagse. Het gaat over: hoe werkt God in jouw dagelijks leven? Hoe is God aanwezig in mijn bezigheden? En wat vraagt het van mij om in alle gewone dingen met God te leven? Die diensten willen ons helpen om van het alledaagse een eredienst te maken. Voor God, voor jezelf en voor anderen met wie je optrekt! Wij hopen en bidden dat wij veel geestelijke lessen zullen ontvangen.


Vakantie:

Vanaf 20 juli zullen wij als gezin drie weken vakantie hebben. Net zoals voorgaande jaren hebben we met predikanten uit de omtrek een rooster gemaakt voor vervanging. Zo zal op momenten waarop dat nodig is steeds een voorganger beschikbaar zijn.

Ook namens mijn vrouw en dochters een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom