Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 5 maart, Derde Lijdenszondag

9.30 uur ds. C. Bos, Benschop

14.30 uur ds. K. Groenendijk, Bruchem


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool.


Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten en ’s middags dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Annette Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.16:6a, bovenbouw Ps.30:3

Collecten:

1. Diaconie (GZB-voorjaarscollecte, zie hieronder),

2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

De GZB-voorjaarscollecte is bestemd voor Malawi. De kerk in Malawi ziet het als haar roeping om antwoord te geven op de groeiende invloed van de islam. In steeds meer gemeenten worden trainingen gegeven waardoor mensen worden toegerust om het Evangelie met hun naaste te delen. Dankzij die trainingen komen velen tot geloof. Iemand getuigt: Ik kreeg een training in de kerk om de blijde Boodschap van het Evangelie te delen. Het helpt mij om blijmoedig mijn geloof te delen met andersdenkenden, zelfs ondanks tegenstand van mijn omgeving. Helpt u mee door royaal te geven?


Verantwoording:

De diaconie maakte de volgende bedragen over naar diverse instanties en projecten:

GZB (Hoop voor jongeren in Zuid-Soedan) € 650

St. Mensenkinderen (Moldavië) € 400

Interkerkelijke stichting Vakantieweek lich. gehandicapten in het Land van Heusden en Altena en de Langstraat € 400

St. Samenwerkende hulporganisaties (aardbeving Turkije en Syrië) € 1000 diaconie en € 500 collecte gemeente

St. Woord en Daad (adoptiekinderen) € 792


Diensten op woensdag 8 maart, Biddag

14.30 uur Kinderdienst van de gezamenlijke kerken, in de Chr. Ger. Kerk, dorpsplein

19.30 uur ds. J. Boom, in De Ark


Orgel:

’s avonds dhr. A. Colijn


Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Collecten:

1. Biddagcollecte

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Diensten op zondag 12 maart, Vierde Lijdenszondag

9.30 uur ds. K.E. Schonewille, Ochten

14.30 uur ds. J. Boom


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool.


Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ’s middags dhr. A. Colijn


Kerkauto:

dhr. T. De Roon, 06-39644148


Oppas:

Gerjanne Zwart en Nina Boom


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.16:6, bovenbouw Ps.103:6


Collecten:

1. Diaconie

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks

Kerkenraad:

Op maandag 6 maart vergadert de kerkenraad om 19.30 uur in De Ark. De kerkenraad komt toe aan het afronden van het nieuwe beleidsplan 2023-2027. Dit kan op de komende gemeenteavond, die gepland staat op dinsdag 16 mei, met de gemeente besproken worden. Als u er belangstelling voor hebt, is een bericht naar onze scriba voldoende om een exemplaar te ontvangen.

Catechese:

Afgelopen dinsdag gingen we met de 9-11-jarigen verder met het onderwerp ‘Wie is God?’ Deze keer ging het over ‘God is de Bevrijder’. Daarbij lazen wij over Israëls bevrijding uit Egypte. Door Jezus kan God ook nú mensen bevrijden, ook ons, van alles waar wij verstrikt of gevangen in zitten. Met de 16+ groep hebben wij Genesis 4 gelezen volgens de methode van de Lectio Divina, een manier om de bijbeltekst goed tot ons te laten doordringen. Op dinsdag 14 maart hopen we elkaar weer te ontmoeten in De Ark. De 9-11-jarigen om 18.45 uur en 16+ om 20.00 uur. Tot dan!

Weeksluiting:

Aanstaande zaterdagavond mag ik de weeksluiting leiden in zorgcentrum Elzenhove te Sprang-Capelle, aanvang 19.00 uur. Er zal dan ook een viering van het Heilig Avondmaal zijn. Wie om welke reden dan ook moeite heeft met het bijwonen van de viering in de kerk, zou van de gelegenheid gebruik kunnen maken om het Avondmaal mee te vieren in Elzenhove.

Op vrijdag 10 maart is er een weeksluiting in De Volckaert te Dongen, aanvang 15.00 uur. Ik hoop op een goede ontmoeting, in het bijzonder met onze gemeenteleden die in De Volckaert wonen.

Biddag kinderviering:

Op biddag, dat is op woensdag 8 maart, gaan we naast de avonddienst weer een viering voor de kinderen organiseren, die in de middag om 14.30 uur plaatsvindt in de Chr. Ger. Kerk, ingang dorpsplein. Het gaat deze keer over wat je niet ziet, maar wat er wél is! Wij lezen uit 2 Koningen 6. Als de profeet Elisa bidt tot God, gaan de ogen van zijn knecht open voor iets heel bijzonders… Hij ziet dat de Heere God méér geeft dan hij gedacht heeft. Welkom jongens en meisjes, met je vrien(inn)en en familie! We houden een collecte om kinderen die in oorlogsgebied leven te steunen en helpen.

Seniorenmiddag:

Op dinsdag 14 maart komen we als senioren weer samen in De Ark, aanvang 14.00 uur. Deze middag ontvangen wij dhr. Van der Ent. Hij komt ons vertellen over zijn rondreis per fiets door Canada. Alle senioren graag tot ziens!

Erwtensoepmaaltijd:

Door droeve omstandigheden hebben wij de geplande erwtensoepmaaltijd niet door kunnen laten gaan. Toch willen wij elkaar graag ontmoeten op woensdag 15 maart a.s. om alsnog van erwtensoep te genieten. Wij zijn er klaar voor en hopen, dat u komt! De aanmeldingslijst blijft van kracht en er mogen nog steeds personen aanschuiven! De erwtensoepmaaltijd vindt plaats in De Ark, aanvang: 17.00 uur. Welkom! Informatie en/of aanmelden bij Adri van Eersel 0162 692430.

Zendingsdag:

Hartelijk welkom op de GZB-dag op zaterdag 18 maart! Deze vindt plaats in de Midden Nederland Hallen, Thorbeckelaan 123, 3771 ED Barneveld. Een dag van ontmoeting, inspirerende verhalen uit de wereldkerk, zingen en met elkaar bidden. Zending zonder gebed is ondenkbaar. Het thema van de GZB-dag is dan ook ‘Bid’. Na de afgelopen jaren, waarin veel online gebeurde, is er alle ruimte voor ontmoeting. Tussen 16.00-19.30 uur is iedereen welkom op het ontmoetingsplein voor workshops, een veiling, GZB-stands en een hapje en drankje. Rond dit ontmoetingsmoment zijn twee identieke podiumprogramma’s. Inspirerende sprekers uit Malawi en de Filipijnen vertellen hoe gebed onmisbaar is in hun leven en werk en uiteraard bidden we ook voor hen en de wereldkerk. U kunt kiezen of u het podiumprogramma in de middag (14.00 uur) wilt bijwonen – dan is er ook kinderoppas en een tof kinder- en tienerprogramma – óf in de avond (19.30 uur) met aansluitend een GZB-jongerencafé. Voor alle leeftijden is de GZB-dag de moeite waard! Meer informatie en aanmelden op www.gzb.nl/evenementen/gzb-dag


Tenslotte

De lijdenstijd gaat voort. Laten wij ons concentreren op de Heere Jezus en Zijn verzoenend lijden, Zijn gehoorzaamheid en overgave tot verlossing van zondaren. Laten wij daar de rust en de stilte voor zoeken. Intussen zal op woensdag 8 maart weer de jaarlijkse biddag gehouden worden. Een dag om ons bewust te worden van onze afhankelijkheid van onze Schepper en Onderhouder, niet alleen persoonlijk, maar ook in het kerkelijk en maatschappelijk leven. Juist voor mensen die zo gemakkelijk geneigd zijn om los van God te leven, is het nodig om bewust te kiezen voor momenten van gebed, om in Jezus’ naam onze noden en verlangens neer te leggen bij God.

Een hartelijke groet, ook namens Marry en de kinderen,

uw ds. J. Boom