Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 2 mei

9.30 uur ds. J. Boom

18.30 uur prop. A. van Kralingen, Ridderkerk

Voor alle diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Marline Boom


Orgel:

‘s morgens dhr. G.J. Netten en ‘s avonds dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Liz van Dongen


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.48:6a, midden-/bovenbouw: Ps.19:4


Collecten:

De extra collecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Verder worden uw gaven gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Tenslotte

Het is de week van Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Een week die altijd een speciaal gevoel met zich meebrengt. Wij zijn een land, een volk, in al z’n verscheidenheid en veelkleurigheid. We delen een geschiedenis. We zijn een volk met een koningshuis, al eeuwenlang. De koning en zijn huis staan voor een stuk eenheid en verbondenheid, ondanks alle verschillen die er zijn tussen mensen. We zijn ook een vrij volk. Al meer dan 75 jaar is er geen oorlog geweest. Toch merk je soms iets van strijd, onderling, een strijd der geesten. We zijn niet alleen vrij, maar we zijn nogal eens vrijgevochten (dat wil zeggen: we willen alles afschudden wat ons beperkt). Vele duizenden, vaak jonge mannen, hebben in de oorlog hun leven gegeven in de strijd voor een vrij bestaan van Nederland. Aan hen – en bovenal aan God, ons Schild ende Betrouwen – zijn wij verschuldigd, dat we elkaar blijven herinneren aan wat ware vrijheid is. Vrijheid mag nooit opgaan in eigenbelang, maar krijgt vorm in het dragen van verantwoordelijkheid. Dat geeft ons allemaal huiswerk voor iedere dag.

Het gaat met ons persoonlijk steeds wat beter, maar het vraagt tijd en geduld om weer wat energie op te bouwen. Laten we bidden om Gods hulp, ook voor zovelen die nog in de ziekenhuizen verpleegd worden en soms een lang traject van revalidatie voor de boeg hebben. Iedereen die meedoet in de zorg verdient ons hartelijk meeleven. Dat er maar snel andere tijden mogen aanbreken!

Ook namens Marry en onze dochters een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom