Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 2 december, 1e Adventszondag

 

9.30 uur ds. J. Boom, voorbereiding Heilig Avondmaal

14.30 uur ds. N.M. van Ommeren, Nieuwendijk

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk

 

Oppas:

Gerjanne Zwart, Therese Timmermans, Annette Timmermans

 

Orgel:

’s morgens en ‘s middags dhr. R. Timmermans

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Verduijn, 0162-321613

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Lofz. van Maria:3. Midden-/bovenbouw: Ps.105:4

 

Verantwoording:

Onvangen door Sjaak Faro (bezorging usb-sticks) in de maand oktober 2018: € 47,90 en voor de kerk 3x 10 en 1x € 20 ; in de maand november 2018: € 37,50 en voor de kerk 1x € 10 en 2x € 20. Hartelijk dank voor uw bijdragen. De diaconie. De dankdagcollecte heeft het mooie bedrag van € 670,35 opgebracht.

Allen hartelijk dank hiervoor.

 

Huis-aan-huis-collecte:

Inmiddels zijn de kinderen begonnen met het oefenen voor het kerstfeest van de zondagsschool. Dit zal op 26 december om 10.00 plaatsvinden. We willen u laten weten dat we tussen 6 december en 20 december bij u langs hopen te komen met de collectebus. Deze collecte is bestemd voor het kinderkerstfeest. Van de opbrengst kopen we voor de kinderen een leesboek, wat snoep en fruit. Wat overblijft zal ten goede komen aan ons eigen zondagsschoolwerk. Voor de gemeenteleden van buiten ‘s Gravenmoer zal op zondag 9 en 16 december een collectebus op de stenen tafel in de kerk staan.

Graag tot ziens!

Rondom gemeente

 Clubwerk & (belijdenis)catechese:

Maandag 3 december om 20.00 uur is er belijdeniscatechese in de pastorie. Op dinsdag 4 december is er catechisatie om 19.00 uur in De Ark. Club De Regenboog komt weer bij elkaar op vrijdagavond 30 november, evenals de pas gevormde JV. Laten wij bidden dat God al het bijbels onderwijs aan de kinderen en de jeugd rijk zal zegenen.

 

Censura morum:

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 9 december krijgt iedereen die daar behoefte aan heeft gelegenheid om hindernissen voor de viering uit de weg te ruimen. Wie daar behoefte aan heeft, kan terecht in de consistorie op maandagavond 3 december tussen 19.00 en 19.30 uur. Het is natuurlijk ook mogelijk contact op te nemen met uw predikant of een van de kerkenraadsleden.

 

Zingen na de dienst:

Op zondag 9 december is er na de middagdienst weer gelegenheid om met elkaar liederen te zingen. U wordt uitgenodigd om zelf liederen aan te dragen die u graag zou willen zingen. U kunt dit a.s. zondag invullen op de lijst op de stenen tafel achter in de kerk.

 

Winterfair 2018:

Het was weer gezellig druk en sfeervol afgelopen zaterdag in en rondom De Ark en de kerk. We hadden de jaarlijkse Winterfair. Daar ging veel voorbereiding aan vooraf. Velen (jong en oud) hebben zich daarvoor enthousiast ingezet. Hoewel het niet echt warm was afgelopen zaterdag, heerste er toch een ‘warme’ sfeer op de fair. Dit jaar met een aantal nieuwe standhouders, die er ook zin in hadden. Mooie en soms verrassende ontmoetingen, goede gesprekken en zo meer. Kortom wat dat betreft voldoet de fair (weer) helemaal aan het gestelde doel. Daarnaast werd er ook veel gebruik gemaakt van de aangeboden mogelijkheden om de inwendige mens te versterken en werden er door de standhouders zaken gedaan. Al met al een dag om dankbaar op terug te kunnen kijken. Het voorlopige resultaat van de fair bedraagt, na aftrek van kosten, ruim € .4.000,00!

Kortom: het was goed. In de eerste plaats zeggen we daarvoor dank aan de Heere die het werk van onze handen, tijdens de voorbereiding en uitvoering, heeft willen zegenen. Hij gaf ook dat we de van Hem ontvangen talenten mochten inzetten en gaf dat het allemaal op een rustige en ordelijke manier mocht verlopen. Daarnaast heel veel dank aan allen, jong en oud, die de handen uit de mouwen hebben gestoken bij de voorbereiding, de uitvoering en het opruimen. Dank past ook de standhouders die op een positieve manier hebben bijgedragen aan het slagen van de Winterfair. Tenslotte ook de bezoekers van de fair hartelijk dank voor uw aanwezigheid. U heeft daardoor mede bijgedragen aan de sfeer en het resultaat.

Hoewel de Winterfair 2018 achter ons ligt, loopt er nog een actie die tijdens de Winterfair is ingezet. Het betreft de verkoop van runder- varkens- en kiprollades. Gemeenteleden ontvangen daarvoor bij de Nieuwsbrief december 2018 meer informatie en een bestelformulier. Wilt u eraan denken om het formulier uiterlijk 14 december aanstaande te deponeren in de bak op de stenen tafel achter in de kerk of in te leveren bij het op het bestelformulier vermelde adres. Heeft u nog vragen of wilt u een extra bestelformulier, vraag dat dan even aan Petra van Veen. De netto-opbrengst van de rollade actie komt ten goede aan de kerk. Degenen buiten de gemeente die gebruik willen maken van deze actie kunnen een bestelformulier aanvragen via het e-mailadres: nieuwsbrief@hervormdsgravenmoer.nl. Meer informatie over deze actie leest u in de Nieuwsbrief december 2018.  Van harte aanbevolen!

 

400 jaar Dordtse Synode (3)

De volgende woorden uit de Dordtse Leerregels (Hoofdstuk 2, artikel 3-7) kunnen helpend zijn bij de voorbereiding op het Heilig Avondmaal, want zij gaan over de kern van het Evangelie:

De dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden; van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden der gehele wereld.

En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de Persoon, Die geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de eniggeboren Zoon van God, van éénzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze Zaligmaker wezen moest. Daarenboven, omdat Zijn dood samen ging met het gevoel van de toorn van God en van de vloek, die wij door onze zonden verdiend hadden.

Verder is de belofte van het Evangelie, dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet ten onder gaat, maar het eeuwige leven heeft; deze belofte moet aan alle volken en mensen, tot wie God naar Zijn welbehagen Zijn Evangelie zendt, zonder onderscheid verkondigd en voorgesteld worden, met de opdracht van bekering en geloof.

Maar dat velen, die door het Evangelie geroepen zijn, zich niet bekeren, noch in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, dat geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offerande van Christus, aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld.

Maar al degenen die waarachtig geloven, en door de dood van Christus van de zonden en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade. Hij heeft hen die van eeuwigheid in Christus gegeven, en was niemand deze genade schuldig.

 

Groet

Een hartelijke groet van huis tot huis, ook namens mijn vrouw en dochters.

Ds. J. Boom