Biddag 11 maart 2020, aanvang 14:30 uur
Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Kerk op zondag


Diensten op zondag 2 februari

9.30 uur ds. A.J. Molenaar, Woudrichem

14.30 uur ds. J. Boom


Collecten:

1. Diaconie (Project 1027, werelddiaconaat India)
2. Kerk


Oppas:

Zie rooster


Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen en ‘s middags dhr. A. Colijn


Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps. 75:1a. Midden-/bovenbouw: Ps. 93:3


Pastoraal 


Kerk doordeweeks


Kerkenraad:

Op maandag 3 februari komt het moderamen van de kerkenraad samen om de kerkenraadsvergadering van woensdag 12 februari voor te bereiden. Laat de gemeente de ambtsdragers met gebed omringen.


Catechese:

Aanstaande week, dinsdag 4 februari, is er weer eens een ‘gewone’ catchisatie. Jullie zijn van harte uitgenodigd in De Ark, we beginnen om 19.00 uur.


Kerkbalans 2020:

De actie Kerkbalans in onze gemeente is in volle gang. U weet het toch? ‘Geloven in groei!’ De leden van de commissie van advies en beheer hebben de enveloppen met informatie bezorgd en er inmiddels al een groot aantal opgehaald. Heel veel dank en waardering voor dat werk van die vrijwilligers.

Wanneer de antwoordenveloppe met het antwoordformulier nog niet bij u is opgehaald of wanneer u als gemeentelid buiten ’s Gravenmoer woont, kunt u de antwoordenveloppe met het antwoordformulier per post terugsturen of in de doos doen op de stenen tafel achter in de kerk.

Als u nog vragen heeft over de actie Kerkbalans neem dan gerust contact op met J. van der Giessen (telefoon: 0183-30 22 22 of email: kerkrentmeester@hervormdsgravenmoer.nl) of één van der andere kerkrentmeesters. Mogen we ook dit jaar op uw bewogenheid, betrokkenheid en steun rekenen? Alvast hartelijk dank. College van kerkrentmeesters


Tenslotte

Ps.45:1. Met dit gedicht wil ik de koning loven;
de woorden springen in mijn hart naar boven.
Ik zing ze uit; mijn tong is als een pen
waarmee ik soepel aan het schrijven ben.
O koning, als wij naar uw schoonheid kijken
is er geen mens met u te vergelijken.
Genade spreekt uit alles wat u zegt;
wij zien dat God zijn zegen op u legt.

Dit is het eerste vers van Psalm 45 in De Nieuwe Psalmberijming. De dichter ervan is de voorganger van aanstaande zondagmorgen, ds. A.J. Molenaar uit Woudrichem. Vergelijk deze berijming eens met de heel oude berijming van Petrus Datheen (1566):

Mijn hart wil nu een zeer schoon lied voortbringen;
Want van den Koning zal ik vrolijk zingen,
Mijn tong zal Zijn lof melden overal,
Sneller dan een schrijver, die ‘t schrijven zal.
Gij zijt de schoonst’ onder al de mensen,
Geen zoeter spraak als d’ Uwe kan men wensen;
Daarom maakt God dat U ieder geslacht
Looft ende prijst eeuwiglijk dag en nacht.

of met de berijming die wij gewoon zijn te gebruiken (uit 1773):

Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen,
Zal ‘t schoonste lied van enen Koning zingen;
Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft;
Is z’ als de pen van een, die vaardig schrijft.
Beminlijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven,
Gaat al het schoon der mensen ver te boven;
Genâ is op uw lippen uitgestort,
Dies G’ eeuwiglijk van God gezegend wordt.

Wat je ziet is dat ds. Molenaar een frisse, eigentijdse berijming heeft gemaakt, begrijpelijk voor jonge (en oudere) mensen, maar… met dezelfde inhoud. Dat laatste is belangrijk, want in de berijming moet de inhoud van de oorspronkelijke tekst verwoord worden. Die luidt:

Mijn hart brengt een goed woord voort; ik draag mijn gedichten voor over een Koning; mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen; genade is op Uw lippen uitgegoten, daarom heeft God U voor eeuwig gezegend. 

Probeer het maar eens, zo’n stukje tekst in een mooi vers te ‘gieten’, compleet met rijm en ritme, en passend bij de melodie, en… zonder de inhoud te verliezen. Dat is een intensief creatief werk. De Nieuwe Psalmberijming is bijna klaar en wordt via de website waarop alle verzen te vinden zijn al op veel plaatsen gebruikt. Wat mij betreft een gouden kans om voor het nageslacht de Psalmen te bewaren, in een taal die past bij nu. Daarom heb ik mijn medewerking er ook graag aan willen geven door zelf een paar Psalmen te berijmen en mee te lezen met de anderen. Als je ermee bezig bent, raak je opnieuw overtuigd van de rijkdom van het Psalmboek: daarin ligt de ervaring van het geloof van Gods kinderen! We moeten de Psalmen niet kwijtraken, en daarom moet de berijming te begrijpen zijn. Wie belangstelling heeft, kan terecht op www.denieuwepsalmberijming.nl

Een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw en dochters,

uw ds. J. Boom