Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 6 september

9.30 uur ds. J. Boom, voorbereiding Heilig Avondmaal

Vooraf opgeven via website/scriba verplicht

18.30 uur ds. C. Hendiks, Ede

Vooraf opgeven via website/scriba verplicht


Orgel:

‘s morgens dhr. G.J. Netten en ‘s avonds dhr. R. Timmermans

Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Leanne Boom


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.32:6, midden-/bovenbouw: Ps.105:10


Collecten:

Het doel van de regionale diaconiecollecte is de stichting ZOA. ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat ze in de gebieden zelf actief zijn, weten ze wat de mensen nodig hebben. Zo ontstaat de oplossing van binnenuit. En realiseren ze een stabiele basis voor de toekomst. Van harte aanbevolen. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat.

Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Tijdens een bezoekje voor het verjaardagsfonds ontving zr. A. van Eersel een gift voor het jeugdwerk in onze gemeente. Zelf kreeg ik € 10 mee voor de instandh. pred. plaats. Hartelijk dank aan de gevers.


Kerk doordeweeks


Bezinningsmoment:

Geleidelijk gaat alles wat meer richting ‘normaal’. Er is weer een tweede dienst op zondag en het winterwerk nadert. Daarom is besloten om het wekelijkse bezinningsmoment met ingang van september te beëindigen.


Censura morum:

Op maandag 7 september is er tussen 19.00 en 19.30 gelegenheid om te komen spreken over zaken die de deelname aan het Heilig Avondmaal kunnen (ver)hinderen. Uiteraard kan iedereen die daar behoefte aan heeft ook direct contact opnemen met mij of een ander lid van de kerkenraad.


Kerkenraad:

Op donderdag 3 september vergadert de kerkenraad, om 19.30 uur in De Ark. Wij vragen uw voorbede voor het werk van alle ambtsdragers, zodat door hun dienst de Kerk van Jezus Christus gebouwd zal worden.


Bezoekwerk:

Vanaf volgende week zal ook het pastorale bezoekwerk weer meer invulling en structuur krijgen. Het was goed om velen, ook van onze ouderen, in de weken vóór de vakantie gezien en gesproken te hebben. Vaak was dat even kort, aan de deur of in de tuin. Ik hoop vanaf nu weer steeds een afspraak te maken. Maar voelt u zich er niet helemaal zeker over of stelt u het liever nog even uit, geef dat gerust aan. We kunnen ook telefonisch contact hebben.


Doopzitting:

Afgelopen dinsdag werd er doopzitting gehouden bij Joeriaan en Arianne van Eersel, Wielstraat 20, 5109 TK. Zij hopen op zondag 20 september in de morgendienst hun dochter Tirzah ten doop te houden. In dezelfde dienst mag ook Sem, zoon van Koenraad en Miranda van Eersel, Capelseweg 9, 5109 RG, gedoopt worden. De doopzitting ter voorbereiding daarop zal gehouden worden op woensdag 9 september a.s. Wij bevelen de doopouders met hun gezinnen aan in de voorbede van de gemeente.


Tenslotte


Sacramenten:

Nu de viering van het Heilig Avondmaal weer kan doorgaan en ook een drietal kinderen binnenkort het teken en zegel van de Heilige Doop mag ontvangen, probeert de kerkenraad ook alles zo voor te bereiden dat niemand in gevaar wordt gebracht en de regels van de overheid nageleefd worden. Dat vraagt wat creativiteit en overleg, en in een aantal gevallen hoeven wij niet zelf ‘het wiel uit te vinden’, omdat in andere gemeenten om ons heen al ervaring is opgedaan. Daar kunnen wij ook dankbaar gebruik van maken. Met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal is een aantal zaken aan het papier toevertrouwd. Aanstaande zondag zal dit beschikbaar zijn in de kerk en in de week erna ook op de website. Er is veel te regelen, maar daarbij bedenken wij dat alleen de zegen en nabijheid van de Heere werkelijk verschil maakt. In biddend opzien tot Hem, die het Hoofd is van de gemeente, gaan wij deze bijzondere tijden door, stap voor stap.


Nascholing:

Het is inmiddels een paar jaar geleden dat u iets gelezen hebt over ‘nascholing voor predikanten’. Na een eerste jaar waarin een beginnend predikant door een mentor begeleid wordt, volgen in de jaren daarna een aantal bijeenkomsten op het seminarie om het werk verder te bespreken en doordenken. Daarna is het een poosje stil, maar op een gegeven moment ligt er de verplichting om je weer verder te verdiepen in zaken die het predikantswerk raken. Dat moment breekt nu aan, en dat betekent dat ik me vanaf deze maand tot in het voorjaar van 2022 (wat lijkt dat nog ver!) regelmatig een aantal dagen aan een verdiepingscursus ga wijden. Het betreft een cursus op het gebied van pastoraat, zielzorg en in het bijzonder de verhouding die wij allemaal hebben met ons voorgeslacht, het gezin van herkomst en (als ons dat gegeven is) met het nageslacht. Wat kregen wij mee, en wat geven wij door? Persoonlijk vind ik dit bijzonder boeiend en ik merk dat het vaak ook in het bezoekwerk terugkomt. Daarom lijkt deze cursus mij ook van direct belang voor het werk in de gemeente. Met de kerkenraad is afgesproken dat na een cursusweek de preekbeurt in de eigen gemeente vervalt, zodat er genoeg ruimte is voor studie en oefening. Ik ben dankbaar dat de kerkenraad deze ruimte biedt. Graag houd ik u tijdens de cursus op de hoogte van dingen die ik daarin ontvang. En als u er vragen over hebt, stel ze gerust.


Zondag:

Vanaf zondag zal de kerk weer twee keer open zijn. Dat is in de eerste plaats een genadige gave van God aan ons. Mensen die ‘s morgens verhinderd zijn, of in deze coronatijden het nog niet zo aandurven, kunnen ‘s avonds alsnog een dienst bijwonen. En wie ‘s morgens gaat, mag nog een keer terugkomen. In een artikel dat ik onlangs las, werden drie zegeningen van de tweede dienst op zondag besproken:

  • de heiliging van de héle dag. Je voorkomt ermee dat het op zondag na 12.00 uur alweer ‘doordeweeks’ wordt. En wanneer dat laatste gebeurt, hoeft het je niet te verbazen als de eerste dienst op een bepaald moment ook in de knel komt.
  • geestelijke groei. Wie de héle dag apart zet en wijdt aan Gods dienst, zal merken dat dat niet alleen veel meer rust geeft, maar ook meer geestelijk voordeel. Om deze reden is de tweede dienst vanouds aangewezen als ‘leerdienst’, zeg maar: verdiepingsdienst. Wanneer ikzelf voorga, probeer ik daar ook iets mee te doen, door een bepaald thema/onderwerp te behandelen.
  • eer aan God. Een kerkdienst is een eredienst. Dat eren van de Heere is een levenslange oefening. In de tweede dienst krijgt dat o.a. gestalte in de Geloofsbelijdenis die we gezamenlijk, met hart en mond, uitspreken. Belijden is God prijzen.

Praktisch gezien is het in deze tijd belangrijk om de regels van de overheid te volgen. Daarom wil de kerkenraad twee dingen onder ieders aandacht brengen:

  1. We willen vragen of een aantal van u/jullie na de morgendienst even wil blijven om de gebruikte banken te reinigen. Misschien kunnen de helpers van week tot week wisselen. Geef het a.u.b. bij het binnenkomen even aan bij de koster. Ik hoor van andere gemeenten waar dit vlot en correct gebeurt. Laten we dit werk niet alleen aan onze koster overlaten.
  2. We proberen in de morgendienst op zo’n manier iedereen een (veilige) plaats te geven, dat er geen banken gebruikt worden die niet gebruikt hóeven worden. Dat bespaart schoonmaken en die banken kunnen dan sowieso in de avond gebruikt worden. Natuurlijk is dit afhankelijk van het aantal bezoekers van de morgendienst. Laat het u en jou niet tegenhouden… Als alle beschikbare banken ‘s morgens bezet zijn, dan is dat helemaal goed!

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan u en jullie allemaal,

uw ds. J. Boom