Dagelijks woord
Dankdag

Voor wie?

Voor iedereen!

Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.

Kom je ook?

Dan gaan we met elkaar de Heere danken.

Natuurlijk gaan we ook zingen en luisteren naar een verhaal:

 “Alles geef ik U!”

Op woensdagmiddag 7 november  2018

Welkom kinderen papa’s, mama’s, opa’s en oma’s.

Om 14.00 uur staat de kerkdeur aan de Vaartweg 28 open en om 14.30 uur begint de dienst.

Van harte welkom!

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 7 oktober, Israëlzondag

 

09.30 uur

14.30 uur ds. J. Boom

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk
  3. Instandhouding predikantsplaats

 

Oppas:

Christianne de Roon en Sam Zwart

 

Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen, ’s middags dhr. G.J. Netten  

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Verduijn, 0162-321613  

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.46:6. Midden-/bovenbouw: Ps.105:3a

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 10 en € 50 voor de kerk. Aan een zuster van De Waterdroppel werd € 10 meegegeven. Mw. A. van Eersel ontving tijdens bezoek een gift voor het jeugdwerk in onze gemeente. De opbrengst van de felicitatiedienst over de maanden mei – augustus 2018 is € 274,30. Hartelijk dank voor al uw gaven.

 

Collectemunten:

Op maandag 8 oktober is er gelegenheid om collectemunten aan te schaffen, tussen 19 en 19.30 uur in de consistorie.

 

Collecte noodhulp:

Vorige week vrijdag 28 september werd het eiland Sulawesi getroffen door een zware aardbeving en een daaropvolgende tsunami. De schade is enorm Er zijn nu al honderden doden en veel mensen zijn dakloos geraakt. Er is is grote behoefte aan water, voedsel, onderdak en medicijnen. Volgende week zondag, 14 oktober, willen wij de extra collecte aan de uitgang van de kerk bestemmen voor de noodhulp via de GZB. Deze collecte wordt dan ook van harte bij u aanbevolen. Ook vragen wij u de slachtoffers in dit gebied op te dragen in uw gebed.

De diaconie.

 

Rondom gemeente

 Club:

Het clubseizoen van de Regenboog gaat weer starten! Op vrijdag 5 oktober starten we weer voor kinderen vanaf 5 tot 12 jaar. Om 19.00 uur beginnen we, tot uiterlijk 20.30 uur. Tijdens de club vertellen we een verhaal uit de Bijbel, maken we leuke opdrachten over het onderwerp en daarna gaan we iets leuks doen, zoals knutselen, spelletjes of iets anders. En natuurlijk drinken en snoepen we iets tussendoor. We hopen jullie te zien op de eerste clubavond!

 

Belijdeniscatechese:

Op maandagavond 8 oktober om 20.00 uur is de eerste avond belijdeniscatechese. We komen samen in de pastorie, Hoofdstraat 2. Het stemt dankbaar dat er alweer een groep jonge mensen is die zich wil verdiepen in de Bijbel en het christelijk geloof. Wil je nog aansluiten? Laat even van je horen.

Er zijn ook mensen die qua leeftijd al wat gevorderd zijn, maar nog nooit het geloof in het openbaar hebben beleden. Op u wil ik in het bijzonder een beroep doen: wilt u nagaan of het misschien dít seizoen zover is dat u zich gaat voorbereiden op de belijdenis en zo de toegang tot het Heilig Avondmaal gaat ontvangen? Gods Woord zegt: Heden, nu gij Zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden  (Psalm 95 en Hebreeën 3)! Er zijn altijd mogelijkheden om de catechese (en het tijdstip daarvan) aan te passen aan uw situatie.

 

Contactmiddag:

Op 9 oktober, aanvang 14.00 uur,  hebben we weer een samenkomst voor onze senioren. Deze middag zal er een stoelenmatter aanwezig zijn. Er zal door dhr. Kooymans uit St.  Oedenrode een demonstratie en uitleg gegeven worden, hoe vroeger dit beroep werd uitgeoefend. Voor vervoer kunt u bellen met de fam. Gouda (0162-694832). Broeders en zusters die nog niet in de gelegenheid zijn geweest om te komen, bij deze alsnog hartelijk welkom. Graag tot ziens op dinsdagmiddag 9 oktober in de Ark.

 

Catechese:

Wij hebben de eerste avond ontdekt dat wij zomaar niet klaar zijn met de vraag: ‘Waarom zou je eigenlijk geloven?’ Het is een spannende vraag, waarop allerlei antwoorden mogelijk zijn. Maar: wat zegt het Woord van God erover? Op dinsdag 9 oktober gaan we ermee verder. Welkom in De Ark vanaf 19.15 uur.

 

Kerkenraad:

Op woensdag 10 oktober vergadert de kerkenraad om 19.30 uur in de consistorie van de kerk. Wilt u het werk van uw kerkenraad opdragen in uw gebeden?

 

Happy Kids Club:

Hallo jongens en meisjes! Het is weer bijna zover, de Happy Kids Club! Ook dit jaar willen we er samen met jou een gezellige middag van maken met als thema: ‘Zoek het uit’! Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom op donderdag 18 oktober op basisschool de Wegwijzer. We willen om 13.30 uur beginnen (vanaf 13:15 inloop) en jullie papa’s en mama’s mogen jullie weer rond 17:30 uur ophalen, nadat we wat lekkers hebben gegeten. We hebben weer een avontuurlijk programma in petto!! Natuurlijk hoef je geen entree te betalen, wel willen we ook dit jaar een goed doel steunen. Dit jaar willen we een goed doel helpen in Brazilië. Dit goede doel zet zich in voor de arme kinderen uit de Favela’s. Door geld in te zamelen krijgen de kinderen christelijk onderwijs, muziek, theater, huiswerkbegeleiding en sport aangeboden. En daarnaast de mogelijkheid om te spelen in een speeltuin! Ook kunnen wijken en huizen worden voorzien van drinkwater en elektriciteit. Dit alles kost natuurlijk veel geld en daarom willen we dit goede doel graag steunen!Wij hebben er weer zin in, jullie ook?

Hopelijk tot dan!

Lisanne van Dortmont-Quirijns (06-20335221) en Savannah Timmermans (06-57931586)

 

Tenslotte

Met de Israëlzondag in het verschiet hier een korte toespraak die Rabbijn R. Evers hield ter gelegenheid van de verjaardag van de staat Israël:

“Vandaag zijn wij allen bijeen om de verjaardag van de Staat Israël te vieren, een lichtend hoogtepunt in de geschiedenis van de twintigste eeuw, die helaas gekenmerkt werd door veel onverdraagzaamheid en oorlog. Het is een moment van bezinning op het heden, het verleden en de toekomst, zowel voor ons, direct betrokkenen, als voor onze omgeving.

Na de Shoah (Holocaust) startten 600.000 Joden een nieuw leven in het eeuwenoude land. In een halve eeuw groeide Israël uit tot een toevluchtsoord voor immigranten vanuit letterlijk alle uithoeken van de wereld. Het Joodse land ontwikkelt zich in hoog tempo op vrijwel ieder denkbaar terrein. Tegelijkertijd blijft Israël het land van de Bijbelse cultuur, de bakermat van het monotheïsme.

Voor Joden staat Israël gelijk aan tweeduizend jaar verlangen. Het vormde de kern van ons geloof in ons smachten naar de Messiaanse Verlossing. Twee millennia lang hebben wij overal ter wereld driemaal daags gebeden om terugkeer. Leidende Joodse geleerden trotseerden in iedere generatie grote gevaren om Israël te bereiken.

Eeuwenlang meenden velen uit onze omgeving dat wij hadden afgedaan als volk en religie. Als bewijs daarvoor werd de verwoesting van de Jeruzalemse Tempel aangevoerd. Inmiddels is het Joodse volk als zelfstandige natie weergekeerd op het toneel van de wereldgeschiedenis. De kiem van de Verlossing lag reeds opgetekend in de oude geschriften. De Tora-verklaarders Nachmanides en Rabbi David Kimche schreven reeds in de dertiende eeuw dat de inzameling van de ballingen, de ‘kibboets galoejot’ onder auspiciën van de volkeren zou geschieden, hetgeen in 1947 bewaarheid werd. De Talmoedcommentator Rabbi Sjmoe’eel Edels (Maharasja) beschreef in de zestiende eeuw een oude traditie, waarin politieke vrijheid in het land Israël en cultivering van Israëls bodem werd aangekondigd voor de Eindverlossing.

Israël groeit en bloeit. Nog nooit is er zoveel gestudeerd en gepresteerd op Tora- en wetenschappelijk gebied als nu. Het Joodse bewustzijn maakt een positieve ontwikkeling door. De voorwaarde dat het grootste deel van het Joodse volk in Israël zal wonen, is echter tot op heden niet vervuld. Laten wij hopen – en dat is mijn innige wens – dat wij spoedig de tijd zullen meemaken dat alle Joden op alija (terugkeer) zullen komen.

Het Beloofde Land is het land van de beloften voor de toekomst van alle wereldburgers: En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis van G’d vast staan als de hoogste der bergen en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen daarheen stromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt laten wij gaan naar de berg van G’d opdat Hij ons lere aangaande Zijn wegen (Jesaja 2:2,3).”

 

Groet

Een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw en dochters.

Ds. J. Boom