Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 8 mei

9.30 uur ds. T.C. de Leeuw, ’s Grevelduin-Capelle

18.30 uur prop. M. van Genderen, Leerdam


Zondagsschool:

De kinderen gaan voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Marline Boom


Orgel:

‘s morgens dhr. Ad Colijn en ’s avonds dhr. Gert-Jan Netten


Kerkauto:

dhr. J. Konings, 0162-319644


Oppas:

Liz van Dongen en Nina Boom


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.100:3a, middenbouw: Ps.68:17a


Collecten:

1. Diaconie,
2. Kerk

De diaconale collecte is deze zondag speciaal bestemd voor Crux: het missionaire werk in de wijk De Groote Wielen te Rosmalen.

Half 2018 ging ‘Crux’ als pioniersplek van start in de nieuwe woonwijk De Groote Wielen. Tal van voorzieningen staan de bewoners ter beschikking: winkels, een gezondheidscentrum, scholen, sport- en recreatie-accommodaties. Behalve een kerkgebouw. Toen Ds. Wolter Stijf samen met zijn vrouw in deze wijk kwam wonen groeide het verlangen om missionair present te zijn in deze wijk. Met betrokkenheid en onder begeleiding van de IZB werd gekozen voor de vormgeving van een pioniersplek. In de afgelopen jaren is er verkend, genetwerkt en zijn eerste activiteiten vormgegeven. Nu wil Crux volgende stappen zetten in de vorming van een geloofsgemeenschap. In een wijk als De Groote Wielen is pionieren niet eenvoudig. Mensen hebben maar beperkt tijd en op het eerste gezicht lijken mensen weinig interesse te hebben om zich bezig te houden met geloof en zingeving. Toch zijn er de afgelopen jaren contacten ontstaan met mensen en geeft dit een goede basis om verder te bouwen. Het betekent dat we naast de bestaande nieuwe activiteiten vorm gaan geven die passen bij een de verder ontwikkeling van een geloofsgemeenschap.

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

De opbrengst van het verjaardagsfonds over de periode 21 december 2021 t/m 10 april 2022 bedraagt € 387,95. Allen hartelijk dank voor uw gaven.


Kerk doordeweeks

Catechese:

Op maandag 9 mei is er belijdeniscatechese om 19.30 uur en op woensdag 11 mei huwelijkscatechese om 19.45 uur in de pastorie, Lange Veertel 75.


Seniorenmiddag:

Op dinsdagmiddag 10 mei om 14.00 uur willen we als senioren nog een laatste keer in deze periode voor de zomer samenkomen in de Ark. Deze middag zal dhr. Teun Vos uit Sprang Capelle ons een documentatie over ons Koningshuis laten zien en hij zal deze ook toelichten. Hij begint vanaf 1885. We hopen u allen in gezondheid te mogen ontmoeten. Voor vervoer kunt u bellen naar br. Jaap Verduijn, 0162-321613.


Bijbelkring:

Op donderdag 12 mei vindt weer een bijeenkomst van de bijbelkring plaats, om 19.30 uur in De Ark. Deze keer lezen en bespreken wij Genesis 27. Iedereen is van harte welkom. Misschien is deze keer een goede gelegenheid om eens te komen kijken of dit iets voor je is, zodat je in een nieuw seizoen meteen kunt gaan meedoen. Tot donderdag!


Weeksluiting:

Op vrijdagmiddag 13 mei hoop ik de bewoners van De Stroming in Waspik te ontmoeten in de weeksluiting, die om 14.30 uur begint in de kerkzaal van het verzorgingshuis.


Vooraankondiging:

Op dinsdag 17 mei wordt de aannemingsavond gehouden en op donderdag 19 mei de gemeenteavond. Beide mogen een plaats hebben in uw gebeden, en bij de gemeenteavond wordt natuurlijk elk gemeentelid verwacht.


Tenslotte


Pastorie:

Voor iedereen die daar belangstelling voor heeft, is er de mogelijkheid om a.s. maandag 9 mei de voormalige pastorie aan de Hoofdstraat 2 te bezoeken. Als u het fijn vindt om er nog een keer in rond te kijken of een moment in de tuin door te brengen… het kan allemaal. De hele dag staat het huis voor u open. Dinsdag 10 mei zal de officiële overdracht van het pand plaatsvinden en krijgen de nieuwe eigenaars de sleutels ervan.


Einde seizoen?

Zoals hierboven te lezen is, staan er ook na de afsluiting van het winterwerk nog een aantal activiteiten en bijeenkomsten gepland. Ik zou zeggen: gelukkig kan dat gewoon. ‘Winterwerk’ is inmiddels iets wat achterhaald is, of zo je wilt: ouderwets. In vroeger tijd waren de boeren(knchten) in de zomer veel op het land bezig (vaak tot ’s avonds laat) en bijna alle mensen hadden na hun werk overdag nog werk te doen in de groententuin. Daardoor vond het verenigingsleven, of het nu ging om de muziekvereniging of de geitenfokvereniging of welke andere vereniging dan ook, plaats in de wintertijd. Het verenigingsleven was een vorm van sociaal leven, zeker in een tijd waarin je geen sociale media had, en waarin eigenlijk iedereen ’s avonds thuis was, heel vroeger zelfs zonder televisie enz. Heerlijk om dan tijdens die lange, donkere winteravonden dorpsgenoten te ontmoeten in een kring van mensen die dezelfde liefhebberij hebben als jijzelf. De kerk heeft zich toen aangepast aan deze manier van samenkomen. Het mooie daarvan was dat er ook doordeweeks mogelijkheden waren om samen de Bijbel te lezen en de onderlinge band in de gemeente te versterken. Het nadeel was, dat de kerk al snel ging lijken op andere verenigingen (we noemen dat verburgelijking): vóór je weet, gaat het vooral om de gezelligheid; en brak eenmaal het voorjaar aan, dan was het gedaan met de ontmoetingen rond de Bijbel. Iemand vertelde afgelopen zondag over een ontmoeting met een medegelovige in Duitsland. Die hoorde over het verschijnsel ‘winterwerk’, en vroeg zich af of wij God in de zomer niet nodig hebben… Het winterseizoen werd ook een periode die soms overvol zat: vergaderingen, bijeenkomsten, kringen, bezoekwerk, enz. Het zat zo vol, dat de zomertijd werd gereserveerd om ‘bij te komen’ van het winterwerk. De dominee en de kerkenraad had even rust. Nu is rust soms best nodig, maar ‘bijkomen’ van het dienen in Gods Koninkrijk… dat is toch eigenlijk een tegenstrijdigheid?! Als het goed is, komen wij toch juist op adem wanneer wij Gods Woord lezen en delen met elkaar?

Inmiddels is de hele samenleving en het levensritme zo veranderd, dat we misschien maar eens ‘opnieuw’ moeten beginnen. Opnieuw de vraag moeten stellen: Wat is de Kerk? Waarvoor is die bedoeld? Dan kunnen we het best beginnen met artikel 27 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis: Wij geloven en belijden één katholieke of algemene kerk. Zij is een heilige vergadering van mensen die waarachtig in Christus geloven, die al hun zaligheid verwachten van Jezus Christus, gewassen door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Dat is dus wezenlijk anders dan ‘een vereniging’. Dit raakt ons diepste wezen: waar we voor leven en hoe we sterven, en hoe onze eeuwige toekomst zal zijn. De Kerk is dus ook niet om een verzameling van losse individuen die op hun eigen manier geloven. Alle eeuwen door hebben christenen elkaar opgezocht om samen te vieren, te aanbidden, te bidden, te zoeken, te delen, te lezen, te luisteren. In de winter en in de zomer, want christen ben je altijd. Als ik dit op mij in laat werken, lijkt het mij voldoende reden om ons te bezinnen op de vraag: hoe verder? Nee, daarmee bedoel ik natuurlijk niet dat de activiteiten die wij kennen als ‘winterwerk’ moeten stoppen of zo. Helemaal niet. Maar de vraag: hoe zijn wij het hele jaar door christen, doordeweeks en op zondag? – die vraag verdient opnieuw aandacht. In de cultuur waarin wij leven zullen christenen elkaar in de toekomst steeds meer nodig hebben om staande te blijven en te volharden in het geloof. Laat het een reden tot dankbaarheid zijn dat de Heere Jezus ons elkaar heeft gegeven om elkaar door Zijn Geest bij de les te houden.

– Slot: Een hartelijke groet van tussen de dozen die nog wachten om uitgepakt te worden. Lange Veertel 75 is een mooie plek. Ook namens de dames,

uw ds. J. Boom