Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 9 december, 2e Adventszondag

 

9.30 uur ds. J. Boom, viering Heilig Avondmaal

14.30 uur ds. J. Boom, dankzegging Heilig Avondmaal

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk
  3. Heilig Avondmaalscollecte (project 1027, zie hieronder)

 

Oppas:

Leanne Boom, Sam Zwart, Liz van Dongen

 

Orgel:

’s morgens en ‘s middags dhr. G.J. Netten

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. W. Timmermans, 0162-318731

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Lofz. van Zach. : 5a. Midden-/bovenbouw: Ps.124:4

 

Verantwoording:

Ontvangen tijdens bezoekwerk € 20 voor de instandhouding van de predikantsplaats.

 

Avondmaalscollecte voor Project 1027:

In het Ekwendeni Ziekenhuis heeft men regelmatig te maken met patiënten die chronisch ziek zijn of die uitbehandeld zijn. Deze mensen zijn erg kwetsbaar en hebben met verschillende problemen te kampen. Gewoonlijk zijn ze niet meer in staat om hun werk te doen en hebben daardoor ook geen inkomsten. Bovendien hebben ze ook nog eens extra kosten vanwege hun gezondheid. Ze worden vaak geheel afhankelijk van hun familie. Door middel van het palliatieve zorgprogramma wil het ziekenhuis hen ondersteunen. Zo’n 1000 patiënten en hun families kunnen in het ziekenhuis terecht voor counseling, het verstrekken van medicijnen, voedselsupplementen of andere hulp. In het programma is ook ruimte voor 40 families die extra ondersteund worden, o.a. met zeep, dekens of matrassen. Met Kerst krijgen ze indien er voldoende geld is een voedselpakket. Helpt u mee?

Ongeveer 55 mensen die gaan sterven ontvangen thuis de nodige medische zorg. Tijdens zo’n bezoek ontmoette het palliatieve team een man die al negen jaar op een matras in zijn kamer lag, nadat hij half verlamd was geraakt door tuberculose in zijn rug. “Brengt iemand je af en toe weleens naar buiten?”, vroegen ze hem. “Nee nooit”, was zijn reactie. “Uitzichtloos” zouden we dat in Nederland misschien noemen. Het bijzondere was dat deze man helemaal niet klaagde. Hij had geen pijn en hij kon zichzelf op zijn zij rollen. Een jongen die hem verzorgde, zette elke ochtend eten binnen zijn bereik en ging vervolgens naar school. Verder had hij een klein radiootje naast zich en zo kwam hij de dag door. Af en toe werd hij door vrijwilligers in het dorp bezocht. Om stil van te worden.

Vanuit de GZB is Rieneke van de Pol aan dit project verbonden. Zie voor meer informatie www.gzb.nl/care4malawi. Met € 40,- maakt u het bezoeken en ondersteunen van 5 mensen mogelijk. Als diaconie hebben we er voor gekozen om de collecteopbrengst van de avondmaalszondagen in 2018 te bestemmen voor dit project van Project 1027. Van harte bij u aanbevolen. De diaconie

 

Rondom gemeente

 

Zingen na de dienst:

Op zondag 9 december is er na de middagdienst weer gelegenheid om met elkaar liederen te zingen. Juist op de avondmaalszondag mogen wij God de lof toezingen vanwege Zijn genade en trouw. Er wordt weer gezorgd voor een mooi programma. Jong en oud van harte welkom.

 

Clubwerk & (belijdenis)catechese:

Maandag 10 december om 20.00 uur is er belijdeniscatechese in de pastorie. Op dinsdag 11 december is er catechisatie om 19.00 uur in De Ark. Club De Regenboog komt weer bij elkaar op vrijdagavond 14 december.

 

Kerkenraad:

Op woensdag 12 december zal de kerkenraad vergaderen. Een van de belangrijkste punten op de agenda vormt de verkiezing van ambtsdragers. Bid u mee dat de Heilige Geest de broeders wijsheid zal geven om te verkiezen wie Hij wil inzetten in Zijn dienst?

 

Kerstfeest contactmiddag:

Op dinsdag 18 december wordt de kerstfeestviering van de contactmiddag gehouden, aanvang 15.00 uur. Tijdens deze middag met zang en muziek, gedichten en verhalen bent u allemaal van harte welkom. De middag wordt afgesloten met een buffet. Als u zich nog niet heeft opgegeven, kunt u dit doen bij dhr. A. Colijn, tel. 0162-317973.

 

Winterfair 2018:

Vorige week heeft u kunnen lezen dat er nog één actie loopt als uitvloeisel van de Winterfair 2018. Het is de verkoop van runder- varkens- en kiprollades. Wanneer u nog niet in de gelegenheid bent geweest om het bestelformulier in te leveren kan dat nog, als u snel bent, tot en met vrijdag 14 december aanstaande. U kunt het formulier inleveren bij het op het formulier aangeven adres of deponeren in de bak op de stenen tafel achter in de kerk.

De bestelde producten kunnen worden opgehaald op donderdag 20 december aanstaande van 19.00 uur tot 21.00 uur in De Ark, Zwaanstraat 4 te ’s Gravenmoer. Tijdens die avond is er nog meer te doen want er zullen ook mandarijnen, kerst cd’s, eieren en fotokaarten te koop zijn. Tenslotte is er, tegen een kleine vergoeding, koffie met wat lekkers erbij en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. We hopen u te mogen verwelkomen in De Ark!

 

400 jaar Dordtse Synode (4)

Hoofdstuk III/IV van de Dordtse Leerregels gaat over de vernieuwing van ons hart. Want geloof is meer dan een mening. En geloof is meer dan een aantal goede gewoonten. Het is: een nieuwe mens worden door de kracht van God in ons.

De mens is van den beginne naar het beeld van God geschapen, in zijn verstand toegerust met ware en zaligmakende kennis van zijn Schepper en van de geestelijke dingen; in zijn wil en hart met gerechtigheid; in al zijn neigingen met zuiverheid en is derhalve volkomen heilig geweest. Maar door de ingeving van de duivel en door zijn vrije wil van God afgeweken, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gaven beroofd en in plaats daarvan over zich gebracht: blindheid, verschrikkelijke duisternis, leegheid en verkeerdheid van oordeel in zijn verstand, slechtheid, weerspannigheid en hardheid in zijn wil en hart en bovendien onzuiverheid in al zijn neigingen.

Derhalve worden alle mensen in zonden ontvangen en als kinderen des toorns geboren, niet in staat tot enig zaligmakend goed, geneigd tot het kwaad, dood in de zonden en slaaf van de zonde. En zij willen of kunnen niet tot God terugkeren, noch hun verdorven natuur verbeteren, noch zichzelf op de verbetering ervan toeleggen, zonder de genade van de Heilige Geest die wedergeboren doet worden.

Wat het licht van de natuur niet kan doen, en ook de Wet niet, dat doet God door de kracht van de Heilige Geest en door het Woord of de bediening van de verzoening, dat is het Evangelie aangaande de Messias, waardoor het God behaagd heeft de gelovigen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament zalig te maken.

Zovelen als er door het Evangelie geroepen worden, die worden in alle ernst geroepen. Want God toont ernstig en waarachtig in zijn Woord wat Hem aangenaam is, namelijk dat diegenen die geroepen worden, tot Hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot Hem komen en geloven, de rust van de ziel en het eeuwige leven.

 

Groet

Sta op, word verlicht! De nodiging van de Heere zal aanstaande zondag uitgaan. Gedenk en geloof!  De Heere Jezus werd arm om rijke genade te verdienen voor zondaren. Daarom was Zijn wieg een kribbe en werd Zijn troon een kruis.

Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,

die zondaren mint, zo nameloos teer,

die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij,

zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.

Een rijk gezegende avondmaalszondag toegewenst. Vanuit de pastorie een hartelijke groet.

Ds. J. Boom