Biddag 11 maart 2020, aanvang 14:30 uur
Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Kerk op zondag

Diensten op zondag 9 februari

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur ds. G.J. Mantel, Woudenberg


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Instandhouding predikantsplaats


Oppas:

Mw. Gouda en Manon Koenen


Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s middags dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.75:1. Midden-/bovenbouw: Ps.146:5


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens de collecte naar de zondagsschool. Leiding: Albert Rosenbrand en Koenraad van Eersel.


Kerk doordeweeks


Contactmiddag:

Op dinsdagmiddag 11 februari willen we als senioren om 14.00 uur weer samenkomen in de Ark. Deze middag zal dhr. Ad van Gool uit Hilvarenbeek ons uitleg met documentatie geven over oude windmolens. Als u deze middag wilt bijwonen bent u hartelijk welkom. Voor vervoer kunt u bellen naar de fam. Gouda, tel. 0162-694832.


Catechese:

Afgelopen dinsdag hebben we met elkaar een paar heftige onderwerpen besproken. Naar aanleiding van het zesde gebod van Gods wet hebben we het gehad over de waarde van het ongeboren leven: hoe kijken we aan tegen abortus? En hoe gaan we om met wat mensen tegenwoordig noemen ‘voltooid leven’ of ‘mens-onwaardig leven’: kun je als christen dan kiezen voor euthanasie? Aanstaande week, dinsdag 11 februari, zijn jullie weer van harte welkom in De Ark om 19.00 uur.


Vrouwenvereniging Lydia:

Wij hebben het plan om woensdagavond, 26 februari 2020, een erwtensoepmaaltijd te organiseren. Alle 50-plussers en alleenstaanden worden hiervoor hartelijk uitgenodigd. Aanvang 18.00 uur in de Ark, kosten € 5 per persoon. U kunt zich opgeven bij Flora IJf tijdens de contactmiddag, dinsdag 11 februari a.s. Of bij de dames Gerda Gouda, 0162-694832 en Nel Verduijn, 0162-321322, ook graag voor 11 februari. Bij voldoende deelname gaat het zeker door. Hartelijk welkom!


Tenslotte

Mooi was het dat ds. Molenaar ook preekte over een deel uit de Bergrede (over het geldgevaar). ‘s Middags ging het over de roeping die elke christen heeft om een zoutend zout en een lichtend licht te zijn op aarde. In verbondenheid met de Heere Jezus gaat dat er zeker van komen. Zondagmorgen vervolgen wij de lezing van Mattheüs 5. Ik wil u vragen de voorbereiding van diensten en de diensten zelf aan God op te dragen in uw gebeden. Een hartelijke groet vanuit de pastorie,

uw ds. J. Boom