Dagelijks woord
Beleidsdocumenten

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag

9.30 uurds. J. Boom, liederen zingen voor de dienst

18.30 uur ds. H.L. Versluis, Wageningen

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. GZB Pinksterzendingscollecte(zie hieronder)

Oppas:

Christianne de Roon, Therese Timmermans, Manon Koenen

Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten en ‘s avonds dhr. C. van Veen

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. W. Timmermans, 0162-318731

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.72:11a. Midden-/bovenbouw: Ps.133:3

Verantwoording:

Onderweg in de gemeente kreeg ik 2x € 50 mee voor de kerk. Hartelijk dank!

Dienst op maandag 10 juni, Tweede Pinksterdag

9.30 uurds. J. Boom, dienst van gebed om geestelijke opwekking

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk

Oppas:

nog niet bekend

Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten

Kerkauto:

’s morgens dhr. J. Konings, 0162-319644

Kerk doordeweeks

Samen zingen:

Volgende week zaterdagavond 15 juni is een ieder, jong en oud van harte welkom in ons kerkgebouw om met elkaar te zingen tot eer voor God. Er is een vooraf samengesteld programma en een gedeelte waarin u zelf aan mag geven welk lied u graag zingt. Organisatie en medewerking is in handen van mensen uit de drie kerken van ‘s Gravenmoer. Na afloop is een ieder van harte welkom in de Ark om nog iets te drinken. Nogmaals, allen van harte welkom om samen te zingen of te luisteren. Aanvang 19.30 uur.

Kerkenraad:

Op woensdag 12 juni wordt de laatste kerkenraadsvergadering vóór de zomer gehouden, om 19.30 uur in de consistorie van de kerk. Van harte aanbevolen in uw gebeden.

Zomerspelen:  

In een volgend nummer van dit kerkblad zal er meer informatie volgen, maar graag willen we u en jullie er op wijzen dat op zaterdag 22 juni een van de regionale jeugdactiviteiten plaatsvindt: de zomerspelen in Capelle! Reserveer deze middag maar alvast in de agenda en kom  meedoen of kom de spelers aanmoedigen.

Tenslotte

God maakt Zijn werk helemaal af. Hij stuurt Zijn Zoon naar deze aarde; Hij verzoent in de Heere Jezus een verloren wereld met zichzelf. Door het lijden heen brengt Hij Zijn Zoon terug in de heerlijkheid. Het werk van de verlossing van zondaren is áf. Nee, toch niet: zondaren moeten er de waarde nog van gaan inzien. Vijanden moeten leren buigen voor de Heiland en Zijn liefde leren kennen. Mensen die hangen aan de wereld, moeten blijdschap in de Heere Jezus gaan krijgen. Maar hoe kan het ooit zover komen? Daar is de Heilige Geest voor nodig. De Geest werkt in op onze geest – er gaat iets leven, een vuur ontbrandt, wij zien hoe hopeloos wij zijn, wij gaan op zoek, wij leren Jezus aanvaarden als onze persoonlijke Zaligmaker. Daar zorgt de Heilige Geest voor, op een ongekende, voor ons niet te begrijpen manier. Die Geest is uitgegoten, met kracht vanuit de hoge. Wij gaan het vieren tijdens het Pinksterfeest.

Op Tweede Pinksterdag is er een morgendienst die staat in het teken van gebed. We hebben op Hemelvaartsdag gehoord dat de discipelen van de Heere Jezus met elkaar in gebed zijn gegaan, uitziend naar de Geest die was beloofd. En steeds in de geschiedenis van de Kerk zijn er wonderen van bekering en geestelijke herleving gebeurd wanneer christenen samen met bidden en smeken de Heilige Geest verwachtten. Kan dat niet ook in onze tijd? Vorig jaar hielden we voor het eerst een dienst van gebed om geestelijke opwekking. Het was toen nog wat zoeken naar een goede invulling. Daardoor duurde de dienst onbedoeld wat langer. Dit jaar proberen we het korter te houden. Het gaat immers niet om de veelheid van woorden, maar om de oprechtheid van ons hart!

Zie Heer, hier ben ‘k; maak mij een vat voor U.
Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu!
Verbreek mijn wil, maak m’ ook van hoogmoed vrij.
’k Wil in U blijven, Heer, blijf Gij in mij.
O, Heil’ge Geest, kom tot uw heerschappij.
Schenk een herleving en begin bij mij.
Zegen Uw volk, maak ’t als een bruid bereid,
wachtend op Jezus’ komst in heerlijkheid.

Ik wens alle lezers een gezegende Pinksterfeest toe. Een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw Marry en onze dochters.
uw ds. J. Boom