Diensten op zondag 10 oktober

Voor alles geldt: Deo Volente

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur ds. C. Hendriks, Ede


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Marline Boom


Orgel:

‘s morgens dhr. C. van Veen en ’s middags dhr. G.J. Netten

Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Oppas:

Gerda Gouda en Sam Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.105:5 en midden-/bovenbouw: Ps.146:1


Collecten:

De extra collecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Verder mag u uw gaven geven voor de diaconie en de kerk. Als u in de dienst aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 10 voor de kerk. Hartelijk dank.


Kerk doordeweeks


Seniorenmiddag:

Op dinsdagmiddag 12 oktober om 14.00 uur willen we als senioren weer bij elkaar komen in de Ark. We hopen dat iedereen zo mogelijk weer aanwezig kan zijn. Ook onze broeders / zusters die deze middagen nog niet hebben bijgewoond willen we bij deze geheel vrijblijvend ook hartelijk uitnodigen. Voor vervoer mag u bellen naar fam. Gouda, 0162- 694832. Welkom! De leiding.


Catechisatie:

Jullie zijn uitgenodigd om op dinsdag 12 oktober om 19:00 uur weer bij elkaar te komen in De Ark. We zijn afgelopen week begonnen met een nieuw onderwerp: Wie is de mens? Waarom zijn we op aarde? Heeft het leven zin? We proberen te ontdekken wat onze Schepper daarover heeft gezegd. Hij die ons heeft gemaakt, weet het best waarom en met welk doel.


Kerkenraad:

De kerkenraad vergadert op woensdag 13 oktober om 19:30 in de consistorie van de kerk. Er staan weer tal van onderwerpen op de agenda, o.a. de stand van zaken van de coronamaatregelen, het bezoekwerk dat weer wordt opgepakt na de coronaperiode en een nota van de PKN over hoe de kerk op een heilzame manier present kan zijn in de samenleving. We bidden om de leiding van de Heilige Geest in alle overwegingen.


Tenslotte

We worden in deze maand niet alleen op allerlei manieren voorbereid op Halloween, maar we krijgen ook een uitnodiging om, bijvoorbeeld dicht bij ons in Dongen, een bijeenkomst bij te wonen waar een medium optreedt om mensen voor te lichten over ‘het leven na de dood’. Naar aanleiding hiervan las ik deze week het volgende:

Occultisme is hot. Heden ten dage houden veel mensen zich direct of indirect bezig met occulte zaken, zoals waarzeggerij, spiritisme (het oproepen van geesten van doden), paranormale geneeswijzen (zoals iriscopie, sjamanisme, magnetisme en reiki), toverij en astrologie. En wie heeft er nooit gehoord van het occulte ‘spelletje’ glaasje draaien op een ouijabord. Het lijkt spannend en onschuldig, een leuk tijdverdrijf. Veel mensen doen er wat lacherig over, maar er bestaat een bovennatuurlijke werkelijkheid die door occulte bezigheden van de mens, kan inwerken op diens geest. De toegenomen aandacht voor occulte praktijken is allerminst onschuldig. De Bijbel spreekt op heldere en realistische toon over geestelijke machten en krachten die bezit willen nemen van de mens om zodoende (steeds meer) invloed uit te oefenen op zijn denken en gedrag. Occulte praktijken kunnen, zonder dat de persoon zich daar bewust van is, leiden tot vormen van bezetting: demonische gebondenheid of zelfs bezetenheid. Het gevolg hiervan is dat de persoon in kwestie steeds meer de controle over zijn leven kwijtraakt en onder invloed komt te staan van duistere machten. Het geestelijk leven van de persoon die zich met occulte praktijken inlaat, wordt aangetast; hij zal steeds verder afdrijven van God en de weg van Jezus Christus. Het bezighouden en experimenteren met occulte zaken vormt een ernstige en niet te onderschatten bedreiging voor het geestelijk alsook het psychisch welzijn van de persoon. Je mengen in occulte zaken kan leiden tot allerlei geestelijke en psychische problemen.

In deze tijd van toenemende occulte interesse en steeds meer openlijke manifestaties van demonische machten en krachten, is het belangrijk de geesten te onderscheiden. Te meer, omdat niemand minder dan Satan zich vermomt als een engel van het licht (2 Korintiërs 11:14). De Bijbel is duidelijk over onze strijd tegen de duistere machten: ‘Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.’(Efeziërs 6:13) ‘Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten’ (Jakobus 4:7). Daarbij moeten we onze hulp verwachten van de Heere Jezus Christus, ‘die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn’(1 Petrus 3:22).

Ook namens mijn vrouw Marry en onze dochters een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom