Bidddag

Voor wie?
Voor iedereen!
Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.
Kom je ook ?
We gaan met elkaar zingen en naar een verhaal luisteren.
Natuurlijk gaan we ook bidden met elkaar.

“Wat vraag jij?”
Welkom kinderen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s

Op woensdagmiddag 13 maart Kerkebosdreef 2
De deur van de kerk staat om 14.00 uur open
De dienst begint om 14.30 uur.
Van harte welkom!

Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 10 februari

9.30 uurds. J. Boom

14.30 uur ds. L.W. de Haan, Genderen

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Instandhouding predikantsplaats

Oppas:

Marline Boom, Manon Koenen, Christianne de Roon

Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s middags dhr. C. van Veen

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.21:13. Midden-/bovenbouw: Ps.103:1

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen €14.
Dank daarvoor.

Rondom gemeente

Vacatures:

Na de bevestiging en het afscheid van broeders afgelopen zondag, bestaan er nog drie vacatures in de kerkenraad: voor ouderling, diaken en ouderling-kerkrentmeester. De kerkenraad verzoekt de gemeente dan ook namen in te dienen van broeders die de gemeente kunnen dienen in het ambt. Geeft u a.u.b. bij de namen aan voor welk ambt u deze aandraagt. Uw ondertekende brieven kunt u sturen naar onze scriba, dhr. P. van Halteren, Giraffestraat 4, 4817 BV Breda, of afgeven bij de pastorie. U kunt dit doen tot 9 februari a.s.

(Belijdenis)catechese/clubwerk:

Op maandag 11 februari is er belijdeniscatechese om 20.00 uur (pastorie); op dinsdag 12 februari is de jeugd welkom op de catechisatie om 19.00 uur (de Ark). Op vrijdag 8 februari is er club voor de kinderen van De Regenboog.

Contactmiddag:

Op dinsdagmiddag 12 februari aanvang 14.00 uur willen we als senioren weer bijeen komen in de Ark. Deze middag zal ds. Groenendijk in ons midden aanwezig zijn, bij velen nog zeer bekend. De presentatie en uitleg zal gaan over Celebes (een deel van Indonesië), waar ds. Groenendijk zelf is geweest; van deze reis heeft hij een documentaire gemaakt. U bent allen hartelijk welkom. Voor vervoer kunt u bellen naar br. Jaap Verduijn, 06-21328518 of  0162-321613.

Kerkenraad:

De kerkenraad vergadert voor het eerst in de nieuwe samenstelling op woensdag 13 februari om 19.30 uur in de consistorie.

Voor u gelezen

Naar aanleiding van de derde bede van het Onze Vader (‘Uw wil geschiede’) hierbij een stukje uit het werk van de Chinese evangelist Wachtman Nee: “Als een christen na zijn redding nog steeds zijn eigen wil volgt, zal zijn hart niet tevreden zijn; integendeel, hij zal zich juist erg ongelukkig voelen. Na uw redding ontdekt u dat de reden waarom uw hard niet tevreden is, gezocht moet worden in het volgen van uw eigen wil. Hoe meer u dingen doet die u zelf leuk of fijn vindt, des te ongelukkiger zult u zich voelen. Maar als u in plaats van uw eigen wil te volgen, God leert te volgen door het nieuwe leven in u, zult u vrede en vreugde hebben. Dat is een heerlijke verandering. Gods wil doen is een vreugde. Denk nooit dat het volgen van uw eigen wil u vreugde zal verschaffen. De weg naar vreugde ligt niet in het volgen van uw eigen wil, maar in het volgen van Gods wil. Het leven dat we hebben ontvangen vraagt ons aan één belangrijke eis te voldoen: wandelen naar Gods wil. Hoe meer we Gods wil doen, des te meer vreugde we hebben. Hoe minder we onze eigen weg volgen, des te meer we Gods weg kunnen bewandelen. Wanneer we niet onze eigen gedachten volgen, zullen we een hemels leven leiden in Gods tegenwoordigheid. Maar wanneer we onze eigen wil volgen, zal het moeilijker worden. Vreugde ligt in gehoorzaamheid, niet in eigenwil. Dat is iets wat men gelovigen moet duidelijk maken. Op het moment waarop we in de Here geloven, vindt er een werkelijke verandering plaats in ons diepste innerlijk. De eerste vraag die we ons dan stellen is: ‘Wat moet ik doen Here?’ Paulus stelde deze vraag, en dus stellen wij hem ook. Altijd als er zich een probleem aandient in ons leven, moeten we onszelf vernederen onder de machtige hand van God en moeten we tegen Hem zeggen: ‘Niet mijn wil, maar de Uwe geschiedde.’ Of het nu beslissingen betreft die onze toekomst beïnvloeden, of beslissingen aangaande de weg die we moeten kiezen in een bepaalde situatie; we moeten het voor de Here leggen en zeggen: ‘Here, niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde.’ Zodra u christen wordt, moet u leren Gods wil voor uw leven en omstandigheden te aanvaarden. Alleen Zijn wil moet alles regeren. Geen enkel christen zou moeten leven volgens zijn eigen ideeën. U zullen vele zwerftochten bespaard blijven als u zacht en buigzaam bent voor God en van het begin af aan leert aan Zijn wil te gehoorzamen.

De reden waarom velen falen in hun christelijk leven is dat zij hun eigen wil volgen. Bedenk dat een levenswandel waarin u alleen uw eigen wil volgt alleen maar zorgen en geestelijke armoede oplevert. Uiteindelijk zal God u toch wel zover krijgen dat u Zijn wil doet, maar Hij zal daarvoor bepaalde middelen moeten aanwenden, bijvoorbeeld door bijzondere omstandigheden te gebruiken of door u een ongewone ‘behandeling’ te geven. Als u niet Zijn kind zou zijn geweest, zou Hij u kunnen laten gaan. Maar omdat u Zijn kind bent, zal Hij u op Zijn eigen manier op de weg van gehoorzaamheid leiden. Al uw ongehoorzaamheid zal alleen maar maken dat u onnodig lang rondzwerft. Uiteindelijk zult u toch gehoorzamen.”

Groet

Een hartelijke groet aan u en jullie allemaal.

ds. J. Boom