Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 10 maart, 5e lijdenszondag

9.30 uur ds. G. van Goch, Scherpenzeel

14.30 uur ds. J. Boom


Zondagsschool:

De kinderen gaan na het zingen voor de preek naar de zondagsschool.


Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen en ’s middags dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Oppas:

Gerda Gouda en Nina Boom


Psalmen leren:

Onderbouw Ps. 32:1a en bovenbouw Ps. 85:1


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Onderhoud orgel

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Marry Boom ontving tijdens bezoekwerk € 15 voor de kerk. Hartelijk dank.


Diensten op woensdag 13 maart, biddag

14.30 uur Kinderdienst in de Ger. Kerk, Vaartweg

19.30 uur ds. J. Boom


Orgel:

’s avonds dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Collecten:

1. Biddagcollecte

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Diensten op zondag 17 maart, 6e lijdenszondag

9.30 uur ds. J. Tadema, Nijkerk

14.30 uur ds. H. Klink, Hoornaar


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk.


Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ’s middags dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Annette Timmermans en Livia ’t Hooft


Psalmen leren:

Onderbouw Ps. 32:1 en bovenbouw Ps. 6:2


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. IZB (zending in Nederland)

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks

Kerkenraad:

De kerkenraad vergadert op maandag 11 maart om 19.30 uur in De Ark. Bid God dat Hij wijsheid geeft in alles en vraag de Heere om broeders die God en de gemeente willen dienen in het ambt.

Catechese:

De volgende bijeenkomst van de basiscatechese is op dinsdag 12 maart om 19.00 uur in De Ark. Tot ziens allemaal!

Biddag:

Op woensdagmiddag 13 maart gaan we samen met alle kinderen luisteren naar de boodschap over ‘de goede Herder’. Dat past mooi bij de biddag: de dag waarop we extra aandacht besteden aan onze afhankelijkheid van God. Ons vertrouwen op Hem verwoorden wij in onze gebeden. We bidden voor alles waarvoor wij ons inzetten, want wij kunnen Gods zegen niet missen bij al ons werk. We mogen geloven dat Hij de Herder is die weet wat Zijn schapen nodig hebben. In de middagdienst komen we samen in de Gereformeerde Kerk aan de Vaartweg, aanvang 14:30 uur. Alle jongens en meisjes, met vrienden, vriendinnen en familieleden zijn hartelijk welkom.

De avonddienst wordt gehouden in De Ark en begint om 19.30 uur. Het is een groot voorrecht dat we zomaar midden in de week even stil mogen worden en samen onze handen mogen vouwen. Niet dat wij daarmee verdienen dat God ons in het komende seizoen zegent. Maar omdat het nodig is dat wij ons oefenen in het vertrouwen op Hem in plaats van op onszelf. Niets kan onze hoogmoedige gedachte dat we het allemaal zelf wel redden zo doorbreken als het gezamenlijk aanroepen van Gods naam. Jong en oud is van harte welkom.

Weeksluiting:

Op vrijdag 15 maart hopen we met bewoners van zorgcentrum De Stroming samen te komen in een weeksluiting, die begint om 14.30 uur. We wensen elkaar een gezegende ontmoeting.

Bijbelkring:

Op maandag 18 maart komt de bijbelkring weer samen in De Ark, aanvang 19.30 uur. Nu we de laatste hoofdstukken uit het bijbelboek Daniël hebben gelezen en besproken, is er behoefte om verder te lezen in het nieuw-testamentische boek dat nauw aansluit bij het boek Daniël: Openbaring van Jezus Christus aan Johannes. We zullen het eerste hoofdstuk daarvan met elkaar overdenken. Iedereen is van harte welkom.

Koffie-inloop:

Op dinsdag 19 maart is de koffie-inloopmorgen in de zaal van de Chr. Ger. Kerk aan het dorpsplein. Vanzelfsprekend is eenieder uitgenodigd om binnen te lopen. De koffie / thee staat klaar.

Vrouwenvereniging:

Op woensdag 20 maart viert de vrouwenvereniging het Paasfeest in De Ark. De avond begint om 19.30 uur en alle dames zijn hartelijk welkom. Een gezegende viering gewenst.

Paasontbijt & viering:

U en jullie kunnen zich nog opgeven voor het paasontbijt dat wordt gehouden op Tweede Paasdag (1 april 2024) om 8.30 uur in De Ark. Inschrijven kan op verschillende manieren: Stuur ons een mail: paasteam.sgravenmoer@hotmail.com , via telefoon: 06-34877666 of op de inschrijflijst achter in de kerk/Ark. Voor het ontbijt zal een vrijwillige bijdrage van €3,- per persoon worden gevraagd. U kunt zich inschrijven t/m vrijdag 22 maart 2024.

Aansluitend aan het ontbijt zal om 10.00 uur een kerkdienst zijn met het thema ‘Hou vol!’. Aan de dienst wordt medewerking verleend door tamboerijngroep Hadassa uit Sliedrecht. Ook wanneer u niet naar het ontbijt kunt komen, bent u altijd van harte welkom in de kerkdienst. Nodig gerust jullie vrienden / vriendinnen / familie uit om ook naar deze dienst te komen. Wij hopen op deze manier met velen Pasen te kunnen vieren. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Rebecca via bovenstaand mailadres.

Groetjes van het paasteam – Tim, Jennifer en Rebecca


Tenslotte

Zondag breekt alweer de vijfde lijdenszondag aan. Allerlei voorbereidingen voor het Paasfeest en de week daaraan voorafgaand worden getroffen. Maar onze harten moeten vooral gericht zijn op Hem die Zijn verlossende werk volbracht door lijden en sterven, door gevangenschap en marteling heen. De Heere Jezus is die Ene die van God kwam en die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht, dat ik door Hem, altijd vrij tot God mag gaan.

In de week vóór Pasen zullen de kerken gezamenlijk bijeenkomen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Op Witte Donderdag wordt de dienst (met viering van het Heilig Avondmaal) gehouden in de Chr. Ger. Kerk; op Goede Vrijdag ontvangen we alle broeders en zusters uit de andere kerken in onze kerk; op Stille Zaterdag komen we samen in de Ger. Kerk, onder andere om in het licht van de dood en opstanding van Christus onze doop te gedenken (Met Christus ondergegaan, met Hem opgestaan). Op de Paaszondag zal er in de vroege ochtend weer een Paasjubel gehouden worden op het dorpsplein. Iedereen, jong en uit, nodigen we uit om deze meest intense dagen van het kerkelijk jaar tijd te maken om samen te vieren dat God heil en verlossing schenkt door het volbrachte werk van Zijn geliefde Zoon. Hoe zou een mens op het eeuwige leven in Zijn nabijheid kunnen hopen buiten deze Heere Jezus om?

Een hartelijke groet een u en jullie allen,

uw ds. J. Boom